En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-618
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :109
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-618
Şikayetçi:
 Bayındır Tem. Güv. İnş. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti., Tabaklar Mahallesi Güzey Sok. No: 8-a / BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş., Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3019
Başvuruya konu ihale:
 2006/154608 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.03.28.0163/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş. tarafından 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Bayındır Tem. Güv. İnş. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.01.2007 tarih ve 3019 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye en düşük teklifi vererek katıldıkları, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 132.576,60.-YTL tutarındaki teklifinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük olduğu ve sorgulanması gerektiği, zira tüm maliyet kalemlerini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının “İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 2 nci maddesinde;


Genel Müdürlük ile Sakarya İl Müdürlüğü için: 23 eleman, Kocaeli İl Müdürlüğü için: 35 eleman, Bolu İl Müdürlüğü için: 13 eleman ve Düzce İl Müdürlüğü için: 13 eleman olmak üzere toplam 84 eleman ile hizmet binalarına ait temizlik işleridir.”

 

İşin Yapılacağı Yere ilişkin olarak, “SEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli İl Müdürlükleri ile İlçe İşletme Başmühendislikleri hizmet binaları olduğu, “

 

İşin Süresine ilişkin olarak “365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01/02/2007, bitiş tarihi ise 31/01/2008 ‘ dir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

 İhale ilanının 9 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.”

 

İhale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde:”1)- İşin tamamı için teklif veren istekliler hangi il için teklif verdiğini ayrı ayrı Teklif Birim Fiyat Cetvelindebelirteceklerdir.
2)- Sadece İlaçlama işi alt yüklenicilere yaptırılabilir
.”

 

İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesinde;

 

26.1 -Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.

(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.Ayrıca,

a- -Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri,

b- Çalışan işçi başına günlük en az 3,47 YTL olmak üzere aylık (26 gün üzerinden) brüt 90,00 YTL yemek ücreti, İstekli tarafından personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.

c- Çalışan işçi başına günlük en az 2,31 YTL olmak üzere aylık (26 gün üzerinden) brüt 60,00 YTL . yol ücreti, İstekli tarafından personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.

   d- Teknik Şartnamede adlan, miktarları ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar için amortisman bedelleri teklif fiyata dahildir.

-İşçinin ayın tümünde çalışmamış olması durumunda, (çalıştığı gün/ay içinde toplam çalışılan gün oranında bordroda gösterilecektir.

Not: - Çalışanların İş Önlükleri İdare tarafından ayni olarak verilecektir. -Temizlik Sarf Malzemeleri İdare Tarafından verilecektir.

26.4.    Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5 - SSK Sakarya Bölge Müdürlüğünden alınan ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 2´ dir.”

 

Teknik şartnamenin “temizlik malzemeleri” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“(İsteklilerce verilecek fiyat teklifi “malzemesiz” verilecek olup, aşağıda sayılan malzemeler sözleşme süresince (SEDAŞ’ın ilgili müdürlükleri tarafından) idarece mübayaa ve ikmal edilecektir.”

 

Teknik şartnamenin “diğer hükümler” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“Çevre temizliği:Bahçe, beton saha, otopark ve tretuarda hiçbir zaman kağıt parçası vs. bırakılmayacak, çevre hergün süpürülerek temizlenecektir. Soğuk ve karlı havalarda binalara ait beton saha otopark, tretuar, yol, merdiven ve diğer dış kullanım alanlarında oluşan kar ve buzlar temizlenecek, ayrıca gerektiğinde tuzlama yapılarak karlanma ve buzlanma önlenecektir. (Konuyla ilgili tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.)”

 

düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Şikayetçi tarafından kısmi tekliflere açık olarak çıkılan 12/12/2006 tarihli ihaleye verilen teklifin Bolu ili için ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak kabul edildiğinin idare tarafından şikayetçiye bildirildiği, ihale kararına karşı idareye 04/01/2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulduğu, ihaleyi yapan idarenin, 12/01/2007 tarih ve 295 sayılı yazı ile şikayet başvurusunu reddettiği görülmüştür.

 

12.12.2006 tarihli ihalenin ilanının 20.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle şikayete konu ihalede 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Anılan Tebliğin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar “ başlığı altında düzenlenen bölümünde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

5- Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır.

8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır. “ hükmü,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinde; “..Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden… asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

 

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır. Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece ihale dokümanı ile yapılan ve isteklilerden karşılanması istenilen asgari maliyetin yol, yemek ve % 3 sözleşme gideri dahil her il için ayrı ayrı KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak hesaplandığı (giyecekler ve malzeme idarece verileceğinden hariç tutulmuştur.), buna göre;

 

Bolu İli için; asgari maliyetin 132.575,46 YTL olduğu ekonomik açıdan en avantajlı teklif         olarak belirlenen Adalı Tem. İnş. Ltd. Şti. ne ait teklif tutarının asgari maliyetin 1,14 YTL fazlası ile 132.576,60 YTL olup, bu il için verilen diğer teklifin şikayetçiye ait ve 149.799,00 YTL  tutarında olduğu, bu teklifin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif  olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İncelemeye konu ihalenin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirildiği, ihale komisyonunca asgari maliyeti 1,14 YTL fazlası ile karşılayan Adalı Tem. İnş. Ltd. Şti. ne ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi sebebiyle Bolu ili için Bolu ili için verilen ihale kararının mevzuata ve şartnameye aykırı olduğu, teklifin tüm maliyet kalemlerini karşılayamayacağı” yönündeki iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul