• Karar No: 2007/UH.Z-581
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :55
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-581
Şikayetçi:
 Kent Taşıma Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., 1307 Sokak No: 27/1 Çankaya/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İsabeyli Belediye Başkanlığı, 09860 İsabeyli, Nazilli/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2764
Başvuruya konu ihale:
 2006/174581 İhale Kayıt Numaralı “Park Bahçe Bakımı, Sokak Temizliği ve Akaryakıt İstasyonu Çalıştırma İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.03.05.G022/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İsabeyli Belediyesi’nce 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park Bahçe Bakımı, Sokak Temizliği ve Akaryakıt İstasyonu Çalıştırma İşi” ihalesine ilişkin olarak Kent Taşıma Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2007 tarih ve 2764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

1) İhale dokümanındaki eksiklikler nedeniyle yaptıkları itirazlarının dilekçenin süresi içinde verilmediği gerekçesiyle reddedildiği, oysa itirazın süresinde yapıldığı, 15.10.2006 gün ve 26320 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde, işin niteliğine göre resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği ibaresinin yer aldığı, bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödeneceği, Belediyece işin niteliği gereği sürekli olarak personel bulundurulması gerektiği, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalarda 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi gereğince ihale dokümanında belirtilmeyen bu nedenler ayrı bir maliyet oluşturduğundan dolayı teklif bedelini engelleyici bir unsur olarak görüldüğü,

2) İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde, isteklilerin benzer iş kısmında tanımlanan hizmetlerin herhangi birini kapsamında bulunduran Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Sistem Belgesi, TSE veya Türk Akreditasyon Kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanıma anlaşmasında yer alan kuruluşlar tarafından düzenlenen Hizmet yeri yeterlilik belgesini dosyalarında bulunduracakları şeklinde düzenleme yapıldığı, oysa bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII inci maddesinin (L) alt maddesine aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamede işin adının park bahçe bakımı, sokak temizliği ve akaryakıt istasyonu çalıştırma hizmet alımı olarak belirtildiği, ancak idari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak sadece belediyelere yapılan temizlik, çöp toplama, ve büro hizmetleri işleri olarak sınırlandırılmasının rekabeti engellediği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; başvuru sahibi firmanın ihale günü olan 22.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ve aynı tarihte yukarıda belirtilen şikayet konularıyla ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu şikayetin idarece 28.12.2006 tarihli işlemle reddedildiği ve aynı gün ihale üzerinde kalan firma ile sözleşme imzalandığı, başvuru sahibi firmanın ihaleye teklif vermediği anlaşılmıştır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 30 kişi ile 12 aylık (365 takvim günü) park bahçe bakımı, sokak temizliği ve akaryakıt istasyonu çalıştırma hizmet alımı işi olduğu belirtilmiş, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği düzenlenmiş, 36 ncı maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Makine Tesisi ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde: “istekliler ihale konusu işin yapılabilmesi için idare tarafından öngörülen ve şartnamede belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlarını getireceğine dair taahhütname vereceklerdir. İhale konusu hizmet için gerekli makine ve ekipmanın kendi malı olma şartı aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine ve ekipman, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.” düzenlemesine yer verilmiş, idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 3 üncü maddesinde, kullanılacak olan makine, malzeme ve ekipman belirtilmiştir. Bunlar: poşet (400 kg.), eldiven (400 adet), paspas püskül (12 adet), nemli paspas yedeği (6 adet), lavabo fırçası (6 adet), tuvalet fırçası (6 adet), yer bezi (40 adet), vim (60 kg.), porçöz (25 kg), toz bezi (40 adet), deterjan sıvı TSE’li (360 kg.) çift kovalı presli tem. seti (2 adet) cila ve yıkama makinesi (1 adet), cam aleti ve takım (2 adet), elektrik süpürgesi (1 adet)’dir.

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 2 nci maddesinde, idarenin ihtiyaç durumuna göre söz konusu işte personel sayısını ihale sonucunda oluşan şartlara bağlı kalmak kaydı ile 6 arttırabileceği, 6 kişi azaltabileceği belirtilmiş, 8 inci maddesinde müteahhidin işçilere bir takım yazlık, bir takım kışlık forma ile birlikte kış aylarında kullanılmak üzere bir çift çizme ve bir adet yağmurluk vereceği, 10 uncu maddesinde işçilerin yemek ihtiyaçlarının yüklenici tarafından karşılanacağı, isteklilerin tekliflerinin içerisinde yemek bedeli dahil kabul edileceği, 12 nci maddesine ekipman ve malzemenin yüklenici tarafından karşılanacağı, ekipman ve malzemenin fiyat teklifi içinde yüklenici tarafından hesaplanmak zorunda olduğu ve 16 ncı maddesinde ise akaryakıt istasyonunda çalışacak personelin 3 vardiya halinde dönüşümlü olarak çalışacağı, işçilerin çalışma programlarının istenildiği takdirde Belediyece değiştirilebileceği veya yeniden düzenleme yapılabileceği yolunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek, vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri ile istihdam edilecek personel giderleri teklif fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olmasıya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca hizmet işinin gerçekleşmesi esnasında kullanılacak malzeme, ekipman ve amortisman ile işçilere ayni olarak verilecek yemek ve giyecek bedeli teklif fiyata dahildir.

26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim SSK İl Müdürlüğü’nden alınan yazı ile tespit edilmiş olup bu oran %2 olarak belirlenmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü bölümünün “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı alt bölümünde, teklif fiyata dahil olacakların idari şartnamede düzenleneceği, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verileceği şeklinde düzenleme yapıldığı, idare tarafından teknik şartname düzenlenmediği, idari şartnamede de yukarıda belirtilen düzenlemeler dışında bu konulara ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, idarece ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışılması hususuyla ilgili olarak idari şartnamede herhangi bir düzenlemenin olmadığı ve bu hususla ilgili olarak teklif edilecek fiyata yansıtılması gereken bir maliyetin de bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde ve ihale ilanının 4.3.3. maddesinde “istekliler, ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış temizlik işi ile ilgili olarak TS 12524 hizmet yeterlilik belgesi, çöp toplama işi ile ilgili olarak TS 13111 hizmet yeterlilik belgesi ile büro hizmetinde çalışacak personel ile ilgili olarak da TS 12993 hizmet yeterlilik belgesi aslı veya noter tasdikli suretlerini vermesi gerekmektedir. Ayrıca TS EN İSO 9001:2000 şartlarına uygun kalite belgesi ile TS EN ISO 14001:2005 çevre yönetim sistemi belgesinin aslı veya noter tastikli suretlerini vermesi zorunludur. İstenilen belgelerin tamamının verilmesi zorunludur.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari Şartname ve ilanda yapılan söz konusu düzenlemelerin ihaleye katılım şartlarını düzenleyen hususlar arasında olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

22.02.2006 tarih ve 26088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin “L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünde:

 

“Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin Belediye sınırları içinde 30 kişi ile 12 aylık (365 takvim günü) park bahçe bakımı, sokak temizliği ve akaryakıt istasyonu çalıştırma hizmet alımı ihalesi olarak belirtildiği, ihale üzerinde kalan firmanın bu belgeyi sunduğu görülmüştür.

 

İsteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgeleri ve/veya hizmet yeri ile bağlantılı verilen sistem belgelerinin, idarece hizmet alımının niteliği ve alınma şekli göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.

 

İdare tarafından yapılan düzenleme ile çöp toplama işi ile ilgili olarak TS 13111 hizmet yeterlilik belgesi istenilmesi mevzuata aykırı olmamakla birlikte; ihale konusu hizmet isteklilerin kendi iş yerinde değil, idarenin bünyesinde bulunan hizmet binalarında ve ekleri olan yerlerde gerçekleştirileceğinden; isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen TS 12524 nolu standarda (Temizlik Hizmetleri veren işyerleri-Genel Kurallar) ilişkin TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi ile büro hizmetinde çalışacak personel ile ilgili olarak TS 12993 hizmet yeterlilik belgesinin (TSE 12993 İş Yerleri-İnsan Kaynakları Hizmetleri Veren-Kurallar Belgesi) şikayet konusu ihalede istenilmemesi gerekmektedir.

 

İdarenin kendi hizmet binalarında ve ekleri olan yerlerde gerçekleştirilecek olan hizmetlerde temizlik işi ile ilgili olarak TS 12524 hizmet yeri yeterlilik belgesi ve büro hizmetinde çalışacak personel ile ilgili olarak da TS 12993 hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenmesinin rekabeti engelleyip ve katılımı sınırlandırmasının yanı sıra yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 7.4. maddesinde belediyelere yapılan temizlik, çöp toplama ve büro hizmetleri işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğunun belirtilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer işin tanımı “ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde, “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir” hükmü yer almaktadır.

 

Esas olarak personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olan ihale konusu işin park bahçe bakımı, sokak temizliği ve akaryakıt istasyonu çalıştırma işlerinden oluştuğu, benzer iş olarak ise sadece “belediyelere” yapılan temizlik, çöp toplama ve büro hizmetleri işlerinin kabul edileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan benzer iş belirlemesi, ihaleye katılımı ve rekabeti azaltıcı nitelikte olduğundan 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin ve eşit muamelenin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Başvuru sahibi firmanın ihale günü olan 22.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ve aynı tarihte yukarıda belirtilen şikayet konularıyla ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihaleye teklif vermediği, 22.12.2006 günlü İhale Komisyonu Kararıyla ihalenin Yıldırım Altyapı İnş. Bilgisayar Tar. Hayv. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (pilot ortak) / M&B Alt İnş. Tem. Ltd. Şti. (özel ortak) ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve ihale kararının 25.12.2006 tarihinde onaylandığı, söz konusu şikayetin idarece 28.12.2006 tarihli işlemle reddedildiği ve firmaya 10.01.2007 tarihinde tebliğ edildiği, 28.12.2006 tarihinde de ihale üzerinde bırakılan firma ile sözleşme imzalandığı başvuru sahibi firmanın anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, şikayetin idarece 28.12.2006 tarihli işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 28.12.2006 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

22.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek (ihaleye teklif vermemiştir) firma tarafından 22.12.2006 tarihinde doküman satın alınarak 22.12.2006 günü şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

İhale dokümanına yapılan şikayet başvurularının, idarece değerlendirilip işleme konulabilmesi için bu başvuruların ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir. Nitekim Kamu İhale Kanununun 26 ve 29 uncu maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısı ile bu ihale için ihale tarihinden sonra yapılan şikayet başvurusunun “iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

İddialara gelince ;

 

İhale dokümanında yer alan ve ihalenin iptaline gerekçe gösterilen; gerek TS 12524 ve TS 12993 hizmet standartlarına uygunluğun aranmasında ve gerekse benzer iş tanımında belediyelere yönelik hizmetlerin esas alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi bunların rekabeti engelleyen bir düzenleme olmadığı düşünülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, söz konusu ihalede “iddiaların yerinde bulunmadığı”na karar verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

Hakkı USTAÖMER

    Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesi hususu ile benzer iş tanımına ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 22.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 30.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale günü (22.12.2006) idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluğun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                            H. Hüseyin GÜRHAN          

Kurul Üyesi                                Kurul Üyesi          

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul