• Karar No: 2007/UH.Z-591
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :79
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-591
Şikayetçi:
  Av. Sebahat Deniz Alaş, Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti. Vekili, Serçeönü Mah. Ahmetpaşa Cad. İkizler İş Merkezi B Blok Kat 4 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu Üzeri 1.Km No:4 58060 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 350
Başvuruya konu ihale:
 2006/143085 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.00.41.0203/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce 14.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Av. Sebahat Deniz Alaş, Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti. Vekili’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyat ile işin asgari toplam maliyeti arasındaki farkın 1.090 YTL olduğu, piyasa koşullarında bu rakamın özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve giyim giderlerini karşılamasının  mümkün olmadığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, bu durumunda idarenin yaklaşık maliyeti gerçekçi olarak belirlemediğini gösterdiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Koruma ve güvenlik hizmet alımı”, fiziki miktar ve türü “Söz konusu güvenlik hizmeti Sivas İl Müdürlüğü 41, Tokat İl Müdürlüğü 22, Yozgat İl Müdürlüğü 17 olmak üzere toplam 80 (seksen) özel güvenlik görevlisi ile yapılacak olup, bu özel güvenlik görevlilerinden 3’ü şef, 3’ü ise bayan (Sivas,Tokat, Yozgat) olacaktır.”  düzenlemesi,

 

            “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 “26.3  Ayrıca;

-   Kanunun belirlediği asgari işçilik ücretleri,

- Özel güvenlik şeflerine asgari ücretin en az % 80 fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir.(Ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

- Özel güvenlik görevlilerine asgari ücretin en az %60 fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir. (Ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

- Tüm özel güvenlik personeline aylık (26 gün üzerinden) brüt 82,68 YTL (sekseniki YTL altmışsekiz YKrş) yemek ücreti, (personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

- Tüm özel güvenlik personeline aylık (26 gün üzerinden) brüt 52,00 YTL (elliiki YTL) yol ücreti, (personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

-  Tüm güvenlik görevlilerine ayni olarak verilecek giyim eşyası bedeli,

- Teknik şartnamede belirtilen tüm araç, teçhizat ve güvenlik malzemeleri için amortisman bedeli, teklif fiyata dahildir.

26.5 İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısı belli olup, Sivas-Tokat-Yozgat il müdürlüklerinde 80 (seksen) koruma ve güvenlik görevlisini kapsamaktadır. İşin yapılacağı yerin bağlı bulunduğu Sivas-Tokat-Yozgat sigorta il müdürlüklerinden alınan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 olarak belirlenmiştir.” düzenlemesi,

“İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde “49.2 İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş)  takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 32 nci maddesinde “14. İl Koordinasyon Kurulu kararı ile tespit edilen silahlar ve mermiler il müdürlüğü yetkililerince yüklenici yöneticisine noter huzurunda tutanak marifetiyle teslim edilecek olup, noter masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

 

Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde “22.2 …Ayrıca yüklenici işyerinde kullanılacak ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlarına öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenilen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak toplam asgari maliyetin 1.147.007,04 YTL, % 2 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yemek, yol bedeli dahil, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve giyim hariç) 1.169.947,18 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.H “Aşırı Düşük Teklifler, b) Hizmet Alımlarında” başlıklı maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında asgari işçilik maliyetine % 2 sözleşme giderinin ekleneceği, işçilik malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesinin yapılarak teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açılamalara ilişkin belgelerin değerlendirildikten sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği; asgari işçilik maliyeti ve bu rakam üzerinden hesaplanan % 2  sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede yer alan diğer maliyet kalemleri de dikkate alınarak değerlendirileceği ve ihalenin bu değerlendirmeye göre sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

 

Aynı Tebliğin VIII.M “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde, özel güvenlik hizmet alımlarında ilgili mevzuat gereğince özel güvenlik görevlileri için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu olduğundan, yaklaşık maliyet hesabına bu giderin de dahil edileceği; isteklilerin de mali sorumluluk sigortasının maliyetini dikkate alarak teklif verecekleri, aşırı düşük sorgulamasına verilen cevapta yapılacak sigortanın kendilerine olan maliyetini belgelendirecekleri düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından 27.11.2006 tarihinde alınan 2 nolu ara karar ile, Sedef Özel Güv. Ltd. Şti., Antalya Özel Güv. Ltd. Şti., Hakcan Güv. Ltd. Şti.-Set Kor. Güv. Hiz. A.Ş.-Kartal Özel Güv. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Akcanlar Güv. Ltd. Şti., Bilge Koruma Güv. Ltd. Şti., Bas Özel Güv. Kor. Hiz. San. Ltd. Şti., Ser Özel Güv. Ltd. Şti. ve Ata 58 Güv. Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan tekliflerin aşırı düşük bulunduğuna ve teklif bileşenleri ile ilgili açıklama yapmaları gerektiğine karar verilmiştir.

 

İdarenin, ihale üzerinde bırakılan Sedef Özel Güv. Ltd. Şti.’ne gönderdiği 28.11.2006 tarihli yazıda “Teklifinizin incelenmesi neticesinde, birim fiyat teklif cetvelinin 8 ve 9 nolu sırasındaki güvenlik görevlileri için kışlık elbise toplam tutarına 200 YTL, yazlık elbise toplam tutarına 200 YTL fiyat verildiği; bu durumda çalıştırılacak toplam güvenlik görevlisi sayısı 80 kişi olduğuna göre, bir elbisenin fiyatına 2,50 YTL teklif edildiği görülmüştür. Bu teklifin günümüz piyasa koşulları içerisinde gerçekleştirilmesi mümkün görülmemektedir.

Ayrıca birim fiyat teklif cetvelinin 10. sırasındaki özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına toplam 280 YTL fiyat verildiği, bu fiyatın da verilen teklifler ve yaklaşık maliyet karşısında çok düşük kaldığı görülmüştür.

Bu nedenle firmanın 8, 9 ve 10 nolu kalemlere vermiş olduğu fiyatlar ihale komisyonumuz tarafından aşırı düşük bulunduğundan firmanın bu bileşenlerle ilgili belgeleri ile birlikte gerekli açıklamaları yapması uygun görülmüştür.” ifadeleri yer almaktadır.

 

Sedef Özel Güv. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına karşı yaptığı açıklamanın ekinde, giyim bedeline ilişkin olarak Akpınar Konfeksiyondan alınmış 80 kişinin giyim eşyalarının 400 YTL’na temin edileceğine dair proforma faturayı sunduğu, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeline ilişkin olarak ise, Ankara Sigorta yetkili acentesi Akmay Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’den alınmış 80 kişinin 12 aylık özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının 280 YTL’na yapılacağına dair 015247 nolu proforma faturayı sunduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin işin asgari maliyet toplamı olan 1.169.947,18 YTL’nin 1.090 YTL üzerindeki teklif fiyatına ilişkin olarak yaptığı açıklama değerlendirildiğinde; aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma faturaların ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğünden teyit ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ değişikliği ile uygulamaya konulduğu dikkate alındığında özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için sunulan proforma faturanın  geçerli olduğu, aynı şekilde giyecek bedeline ilişkin olarak proforma fatura sunulduğu ve teklif fiyata dahil diğer masraflar için bedel öngörüldüğü anlaşıldığından ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması işleminde, ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddiasından hareketle idarenin yaklaşık maliyetinin gerçekçi olarak belirlenmediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 ncü maddesinde yaklaşık maliyet “İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu hizmetin öngörülen bedelini, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Birim Fiyat Üzerinden Teklif Alınacak İhalelerde Yaklaşık Maliyet” başlıklı 7 nci maddesinde,  “Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas teşkil eden cetvelde, iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler ve biriminin belirlendiği; bu cetvelin iş kalemi ile ilgili her türlü unsuru içerecek şekilde hazırlandığı ve sunulan teklif fiyatları dikkate alındığında yaklaşık maliyetin gerçekçi olarak belirlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılık ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

  İhale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin idare tarafından doldurulduğu ve bu cetvelde sözleşme gideri, amortisman bedeli, giyim ve yol bedeli, kullanılacak teçhizatlar ve yüklenici karı gibi maliyet kalemlerine yer verildiği görülmüştür. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde sözleşme gideri, kullanılacak teçhizatlar ve müteahhit karı gibi aslında iş kalemi niteliğinde olmayan ihale konusu işin maliyet kalemlerine yer verilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ayrıca, 11.12.2006 tarihli ihale komisyon kararında Antalya Özel Güv. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevap yazısında stoklarında yeterli miktarda üniforma bulunduğundan üniforma fiyatının teklif fiyatına dahil edilmediğini bildirdiği; ancak üniformalar firma stoklarında bulunsalar bile bu malzemelerin elde edilme maliyetlerinin bulunması ve bu maliyetlerin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde gösterilmesi zorunlu olduğundan bahisle adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Birim fiyat teklif alınan işlerde, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden değerlendirme yapılacağından, isteklilerin her bir iş kalemi için fiyat teklif etmeleri gerekmektedir. İncelenen ihalede, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer verilen sözleşme gideri, amortisman bedeli, giyim ve yol bedeli, kullanılacak teçhizatlar ve yüklenici karı gibi aslında iş kalemi niteliğinde olmayan ihale konusu işin maliyet kalemlerinin iş kalemi gibi değerlendirilerek, bu maliyet kalemlerine ilişkin teklif sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde bulunan ve mevzuata aykırılığı yukarıda belirtilen düzenlemelerin, bir isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe teşkil etmesi nedeniyle ihale sonucuna etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle, yukarıda bahsedilen mevzuata aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği anlaşılmıştır.

 

Ancak, aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 19.02.2007 tarih 2007/UH.Z-590 sayılı kararıyla 4734 sayılı Kanunun 56/b maddesi uyarınca ihale işlemleri ve ihale kararı iptal edildiğinden, aynı ihaleye ilişkin olarak yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kurulun, aynı ihaleye ilişkin 19.02.2007 tarih ve UH.Z-590 sayılı kararında yer alan “Karşı oy” da açıklanan gerekçelerle “ihalenin iptali” yönündeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

Muzaffer EREN                                                           Hakkı USTAÖMER

   Kurul Üyesi                                                           Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul