• Karar No: 2007/UM.Z-789
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :157
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-789
Şikayetçi:
 Mustafa Binicioğlu Gazi Alemşah Mah. Fevzi Çakmak Sokak B.Konur İşhanı 1/101 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kazımkarabekir Cad. Hocahasan Sokak No:1 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4852
Başvuruya konu ihale:
 2007/11167 İKN|li “Yaşlı Alt Bezi Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 07.01.10.0184/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 02.02.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Yaşlı Alt Bezi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Binicioğlu’nun 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 12.02.2007 tarih ve 4852 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin konusunun benzer iş tanımı ile örtüşmediği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının, “Yaşlı Alt Bezi Alımı” şeklinde; 15.4 üncü maddesinde ise benzer işin, “Her türlü yaşlı alt bezi veya bez veya temizlik mal ve malzemeleri alım satım işi” şeklinde tanımlandığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan, Karaman Devlet Hastanesi Baştabipliğince düzenlenen 27.12.2006 tarihli iş deneyim belgesinin (iş bitirme belgesi) tetkikinden; belge konusu işin adının, “Muhtelif tıbbi sarf malzemeleri alımı” olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, söz konusu belgede, “İşin türü ve miktarı” satırına “91 kalem mal alımı” yazıldığı ve belge tutarına ilişkin (11) numaralı satırın boş bırakıldığı görülmüştür.

 

Kurum kayıtlarımızın tetkikinden; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden, Karaman Devlet Hastanesi’nin 2006/147780 İKN’li “Muhtelif Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı işi” ihalesinin 01.11.2006 tarihinde gerçekleştirildiği, kısmi teklife açık olan ihalenin muhtelif kalemlerinin Gediz Medikal Emlak Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti. de dahil olmak üzere yedi farklı istekli üzerinde bırakıldığı, ancak hangi kalemlerin hangi istekliler üzerinde bırakıldığının tespitinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, söz konusu 91 kalemden hangilerine ilişkin olarak düzenlendiği, bu kalemler içerisinde idarenin benzer iş tanımını karşılayan ürünler bulunup bulunmadığı ve varsa bunların toplam parasal tutarı ile bu tutarın idarece istenen asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığı hususları anlaşılamamıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş yapanlardan da bu belgelerin muadillerini isteyebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu itibarla, anılan düzenleme çerçevesinde, idarenin, başvuru sahibinin iş deneyimine ilişkin değerlendirmeyi, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesindeki tereddüt yaratacak nitelikteki hususları, konuyla ilgili belge ve bilgi istemek suretiyle yapacağı araştırmadan sonra yapması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde, “benzer iş”; İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki işler” olarak tanımlanmıştır.

 

Ayrıca yine anılan Yönetmeliğin 35 inci maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan düzenlemeler çerçevesinde, “yaşlı alt bezi alımına” ilişkin ihalede “Her türlü yaşlı alt bezi veya bez veya temizlik mal ve malzemeleri alım satım işi” şeklinde tanımlanan benzer iş tanımında yer alan işlerin, “ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellik” arz eder nitelikte olmadığı, her türlü “yaşlı alt bezi”, “bez” ve “temizlik mal ve malzemeleri” alımı gibi mahiyetleri itibariyle birbiri ile bağdaşmayan nitelikteki işlerin bir arada zikredildiği anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda, ihaleye davet edilen diğer firmaların örneğin ihale konusu işle nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellik arz eden “tıbbi malzeme” alımlarına ilişkin iş deneyimlerinin kabul edilmeyeceği düşüncesinden hareketle ihaleye katılmamış olmaları mümkündür.

 

Bu itibarla, ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ve idarelerin bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde uymaları gereken temel ilkeler arasında sayılan “rekabet ilkesine” aykırı hareket edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibince yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 07.02.2007 tarihli Kararda; idarenin, “yaşlı alt bezini sarf malzemesi olarak değerlendirdiği” hususuna yer verilmiştir. Bununla birlikte, ihale dokümanında açıkça belirtilen benzer iş tanımının yorum yoluyla genişletilebilmesi mümkün olmayıp, idarece amaçlanan benzer işin “her tür sarf malzemesi” olması durumunda, bu hususun ihale dokümanına bu şekilde dercedilmiş olması gerekmektedir. Bu bağlamda, idarenin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ve “tıbbi sarf malzemeleri alımına” ilişkin olan iş deneyim belgesini -mevcut benzer iş tanımına rağmen- belgenin düzenlenmesine esas teşkil eden kalemler içerisinde idarenin benzer iş tanımını karşılayan ürünler bulunup bulunmadığı ve varsa bunların toplam parasal tutarı ile bu tutarın idarece istenen asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığı hususlarını araştırmadan hatalı olarak o haliyle kabul etmiş olması da “benzer iş” tanımının “rekabet ilkesine” aykırı olarak düzenlendiği gerçeğini değiştirmemektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul