En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-786
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :152
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-786
Şikayetçi:
 Azizoğulları İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Gaziler Cad. 353/3 Yenişehir/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Gaziler Cad. 468 35120 Yenişehir İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3385
Başvuruya konu ihale:
 2006/163713 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Gıda Malzemesi Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 07.00.62.0017/2007-06 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kalem Gıda Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Azizoğulları İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2007 tarih ve 3385 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan isteklinin, İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yetkili satıcı olduğunu gösteren “Yetki Belgesinin” teklif dosyasında bulunmamasına rağmen ihalenin bu isteklinin üzerinde bırakıldığı, kendilerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru dilekçesinde; şikayete konu ihalenin hangi kalemlerine itirazen şikayette bulunulduğunun belirtilmediği, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş olup tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 09.02.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen tebliğ edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul