• Karar No: 2007/UM.Z-783
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :145
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-783
Şikayetçi:
 Azizoğulları İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Gaziler Cad. No: 353/3 Yenişehir/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Dumlupınar Bulvarı Kampus 07058 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3387
Başvuruya konu ihale:
 2006/164332 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Gıda Ürünleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 07.00.63.0134/2007-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Gıda Ürünleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Azizoğulları İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2007 tarih ve 3387 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine , aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 22.12.2006 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan “Muhtelif Gıda Ürünleri Alımı” ihalesinde son teklif verme saatinin 10.00 olmasına rağmen bu saatten sonra yapılan teklifleri kabul ettiği, yaptıkları itiraza karşı idarenin “firmanız bir hak ve zarar kaybına uğratılmamıştır” beyanıyla son teklif verme saatinden sonra teklif aldıklarını kabul ettikleri, iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

           Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine eklenen başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgenin (imza sirkülerinin) fotokopi olduğu, anılan belgenin  aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği ve ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen bu aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğine ilişkin 31.01.2007 tarih ve 158-1483 sayılı Kurum yazısının şikayetçiye  08.02.2007 tarihinde tebliğ edildiğinin tebliğ mazbatasından anlaşıldığı, buna rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

           Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul