• Karar No: 2007/UM.Z-779
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :140
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-779
Şikayetçi:
 ACD Biyoteknoloji ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti., Cumhuriyet Cad. Yazgan Sokak No:4 14900 Gerede/BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Gerede Devlet Hastanesi Baştabipliği Seviller Mah. Bolu Cad. No:3 14900 Gerede/BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 943
Başvuruya konu ihale:
 2006/175595 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Tıbbi Cihaz ve Demirbaş” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 07.00.24.0207/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gerede Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.12.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan 2”007 Yılı Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Alımı” ihalesine ilişkin olarak ACD Biyoteknoloji  ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.01.2007 tarih ve 943 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin 3, 5, 10 ve 14 üncü kalemlerinde geçerli teklif kalmadığından bu kalemlere ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

İhalenin 4 üncü kalemine ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ve tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Diğer iddialar yönünden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede ve sözleşme taslağında ödeme koşulları ve zamanının belirtilmediği, idari şartnamenin 46 ncı maddesinde ödeme yeri ve şartları bölümünde “46.1. Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme Bolu İli Sağlık Kurumları 1 nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır” ve “46.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir” hükmünün düzenlendiği,

 

Sözleşme taslağının 13 üncü maddesinde ödeme yeri ve şartları bölümünde “13.1. Ödeme yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme Bolu İli Sağlık Kurumları 1 nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir” ve “13.2. Ödeme koşulları ve zamanı: Ödemeler yüklenicinin beyan edeceği banka hesabına yapılacaktır.” hükmünün düzenlendiği,

 

Gerede Devlet Hastanesinin idari şartnamede ve sözleşme tasarısında ödeme koşulları ve zamanını belirtmeyerek farklı yüklenicilere farklı uygulama yapmayı planladığı, ihaleye katılmak isteyen isteklileri tereddüde düşürdüğü,

 

Ödeme koşulları ve zamanı belirtilmeyen ve ödeme zamanı tamamen idarenin inisiyatifine bağlı olan bu ihaleye katılamayarak maddi ve manevi kayıplarının söz konusu olduğu, çünkü bölge bayiliklerinin olduğu ve bunların kaybedilmesinin söz konusu olduğu,

 

Bunun üzerine ihale öncesi idareye yaptıkları 26.12.2006 tarihli başvuruları ile ihalenin iptal edilmesini veya düzeltici işlem yapılarak ileriki bir tarihe ertelenmesini talep ettikleri, Gerede Devlet Hastanesince taraflarına gönderilen 26.12.2006 tarih ve 6712 sayılı cevabi yazıda ödeme koşulları ve zamanının idari şartnamenin 46 ncı maddesi ve sözleşme taslağının 13 üncü maddesinde belirtilmediğinin teyit edilmekte olduğu, sözleşme tasarısının “36.4. İdare, komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 90 (doksan) gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.” hükmünün bulunduğundan bahisle, şikayetleri üzerine bir işlem yapılmayacağı ve ihale işlemlerine aynen devam edileceğinin taraflarına bildirildiği, oysa, 36 ncı maddenin ödeme belgelerinin düzenlenmesi maddesi olduğu, 36.4. bendinin 47 nci dipnotunda da açıklandığı üzere “İdareler ödemeyi en geç kaç gün içinde yapacaklarını açıkça buraya yazacaklardır” hükmü ile azamî ödeme süresi belirtilmesini kanun koyucunun hüküm altına aldığı, bunun da zaten sözleşme tasarısında yer alması gereken bir husus olduğu,

 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin ödeme yeri ve şartlarını içeren 46 ncı maddesinin 23 üncü dipnotunda “Ödemenin nerede ve nasıl yapılacağı bu maddede belirtilecektir.” hükmünün bulunduğu, ödeme yeri, ödeme koşulları ve zamanının sözleşme taslağının 13 üncü maddesindeki Ödeme Yeri ve Şartları bölümünde yer alması gerektiği, bu maddenin 23 üncü dipnotunun “Ödeme, para birimi, ödemenin nerede ve nasıl yapılacağı ile ödeme dönemleri veya tarihleri ile diğer koşullar idari şartnameye uygun olarak bu maddede belirtilecektir” hükümlerini haiz olduğu,

 

2) İhalenin yapıldığı 26.12.2006 günü 10:00-14:00 saatleri arasında toplanan ihale komisyonuna maliye üyesi veya yedek üyesinin katılmadığının taraflarınca tespit edildiği, “İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak”, “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”, “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmana Gerekçelerine İlişkin Tutanak” ve “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar” tutanak ve belgelerinin düzenlenmesi esnasında komisyonda saymanlık (maliye) görevlisinin bulunmadığı,

 

Gerede Mal Müdür Vekili Muhasebe Şefi Mustafa Oruçoğlu’nun ihale komisyonu asil üyesinin kendisi olduğunu, yedek üyenin ise veznedarı olduğunu belirttiği, Maliye Bakanlığı genelgesi gereği 26.12.2006 gönü saat 12:00’a kadar mali yıl sonu ödemelerini kapatması gerektiğinden ihaleye katılamadığını ve yedek üyenin de tek veznedar olması nedeniyle katılamadığını belirttiği, bu hususun maliye memurlarının, hastane görevlilerinin ve bu iki şahsın yeminli ifadeleri alınarak teyit edilebileceği,

 

İhale komisyonunun eksik üye ile toplandığı, bu ihalede tutulan tutanaklar ve alınan kararların daha sonradan imzalanmış olsa bile geçersiz olduğu, ihale sürecinin bu şekilde devamı ve sonuçlandırılması mümkün olmadığından, ihalenin iptalinin gerektiği,

 

3) Bu ihalenin teknik şartnameleri hazırlanırken rekabeti engelleyici şekilde tek firma ve cihaza yönelik düzenlemeler yapıldığı, 07.11.2006 tarih ve 5449 sayılı yazıyla hastane tarafından yaklaşık maliyet tespiti için fiyat talebinde bulunulduğu, bu yazı ekindeki teknik şartnamelerde tespit ettikleri ve tek markaya yönelik olan hususların düzeltilmesi için 23.11.2006 tarihli dilekçelerini idareye verdikleri, 06.12.2006 tarihinde yapılan zeyilnamede kısmen bazı düzeltmeler yapıldığı, yine de birçok firmanın katılımını ve rekabeti sağlayıcı değişiklikler yapılmadığı,

 

4) İdari şartnamenin 7 nci maddesinde düzenlenen ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlığının m bendinin; “ihaleye teklif veren firmalar cihaz ve firmasının T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgelerini teklifleriyle beraber sunacaklardır. Ayrıca teklif edilen cihazlara ilişkin T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan alınmış geçerliliğe haiz Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve TSE’den alınmış geçerliliğe haiz Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini teklifleriyle beraber sunacaklardır. Yetkili satıcı olarak teklif veren istekliler bu belgelerin kendisine veya imalatçı/ithalatçıya ait belgelerini sunacaklardır.” hükmü gereği istenilen belgelerin bütün firmalarda olmadığı,

 

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine (TCKS) kayıtlı olmak için üretici veya ithalatçı olmak gerektiği, ihale tarihi itibariyle bu kayıt olma işleminin ihtiyari olduğu ve kanuni bir zorunluluk bulunmadığı, birçok üretici ve ithalatçı firmanın halen Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine (TCKS) kayıtlı olmadığı, gelecekte zorunlu olacak bir belgenin şimdiden istenmiş olmasının rekabeti engelleyici bir durum olduğu,

 

Teklif edilen cihazlara ilişkin T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan alınmış geçerliliğe haiz Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve TSE’den alınmış geçerliliğe haiz Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi istenilerek kanuni olarak zorunlu olamayan belgeler istendiğinden rekabetin engellendiği,

 

5) Şartnamelerde, garanti süresi sonrası bakım ve yedek parça temini konusunda bir düzenleme yapılmadığı, Sağlık Bakanlığı genelgelerine göre, düzenlenecek idari ve teknik şartnamelerde, garanti süresi sonrası bakım ve yedek parça temini konusunun mutlaka yer alması gerektiği ve gerekli taahhütlerin istenilmesi gerektiğinin vurgulandığı, bu hususu 23.01.2006 tarihli dilekçelerinde belirtmelerine rağmen, bir düzenleme yapılmadığı,

 

6) Gerede Devlet Hastanesi yetkililerinin hileli davranışlarla ihaleye katılma yeterliliğine sahip olan kişilerin ve firmaların ihaleye katılmalarını engelleyerek Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesindeki ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.1. Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme Bolu İli Sağlık Kurumları 1 nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 46.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.” hükmü,

 

Sözleşme taslağının “ödeme yeri ve şartları” başlıklı 13 üncü maddesinde; “13.1. Ödeme yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme Bolu İli Sağlık Kurumları 1 nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir. 13.2. Ödeme koşulları ve zamanı: Ödemeler yüklenicinin beyan edeceği banka hesabına yapılacaktır.” hükmü, ödeme belgelerinin düzenlenmesi başlıklı 36 ncı maddesinde; “36.4. İdare, komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 90 (doksan) gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.” hükmü, 13 üncü maddenin 23 nolu dipnotunda; “Ödeme, para birimi, ödemenin nerede ve nasıl yapılacağı ile ödeme dönemleri veya tarihleri ile  diğer koşullar idari şartnameye uygun olarak bu maddede belirtilecektir. Ödemenin akreditifle yapılması halinde ise ödeme dönemleri veya tarihleri ile akreditife ilişkin diğer koşullar ve şekli idari şartnameye uygun olarak bu maddede düzenlenecektir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdare, idari şartnamede ve sözleşme taslağında ödeme şartları ve zamanını düzenlemiştir. Sözleşme taslağının 13 üncü maddesinin 23 nolu dipnotunda her ne kadar ödeme, para birimi, ödemenin nerede ve nasıl yapılacağı ile ödeme dönemleri veya tarihleri ile  diğer şartların idari şartnameye uygun olarak 13 üncü maddede belirtileceği düzenlenmiş olsa da idare, ödemenin nerede ve nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeyi sözleşme tasarısının 13 üncü maddesinde, ödeme dönemleri veya tarihlerine ilişkin düzenlemeyi sözleşme tasarısının 36.4. maddesinde düzenlemiştir. Burada asıl önemli olan husus düzenlemenin hangi maddede yapıldığı değil düzenlemenin yapılıp yapılmadığıdır. İdare farklı maddelerde de olsa ödeme şartları ve zamanını düzenlemiştir. İhaleye 10 firmanın teklif vermiş olması başvuru sahibinin idarenin idari şartnamede ve sözleşme tasarısında ödeme koşulları ve zamanını belirtmeyerek farklı yüklenicilere farklı uygulama yapmayı planladığı, ihaleye katılmak isteyen isteklileri tereddüde düşürdüğü iddiasının yerinde olmadığını göstermektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden ihale teklif zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanağın, teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağının, uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanağın, isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanağın ve ihale komisyon kararının ihale komisyon üyesi Mustafa ORUÇOĞLU tarafından imzalandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

                                              

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin bu iddiası ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 24.01.2007 tarih ve 119-1059 sayılı yazı ile istenen teknik görüş 06.02.2007 tarih ve 36-835 sayılı üst yazı ile 09.02.2006 tarihinde gelmiştir.

 

            Başvuru sahibinin bu iddiası ile ilgili olarak teknik görüşte; “Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nca; “Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Alımı konulu yazı incelenmiş olup Ek-1’deki şartlar tarafımızdan uygun bulunmuştur,” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nca; “Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Alımı konulu yazı ve ekleri incelenmiş ve Ek-3’te adı geçen cihazlarla ilgili olarak yapılan değişikliklerin rekabeti ve ihaleye katılımı engellemediği görüşüne varılmıştır,” Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce; “Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Alımı ihalesi kapsamında yer alan Anestezi Cihazı, Yoğun Bakım Merkezi Monitör Sistemi, 3 Kanallı Renkli Hastabaşı Monitörü, Ameliyat Lambası, Defibrilatör, Elektrokoter, İnfüzyon Pompası cihazlarına ait Ek-1’deki teknik şartnameler ile zeyilname ile değiştirilen Ek-3’teki teknik şartname hükümleri incelenmiştir. Bu cihazlarla ilgili gerekçeli görüşün hazırlanabilmesine yönelik olarak; farklı spektrumda cihazları içermesinden dolayı teknik ve tıbbi uzmanlar tarafından oluşturulacak bir heyet tarafından konunun değerlendirilebileceği, cihaz sayısının fazla olması nedeniyle bu inceleme için yeterli olacak bir zamana ihtiyaç duyulduğu, en önemlisi de bu cihazlara yönelik çok sayıda imalatçı ve marka olması nedeniyle itiraz konusu maddelerle ilgili olarak kesin bir kanıya varılabilmesi için, şartnameyi hazırlayan birim tarafından teknik şartnamenin esas alındığı marka yada imalatçılara yönelik teknik katalogların incelenmek üzere tarafımıza gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak yukarıdaki hususların sağlanmasını müteakiben dokümanlar esas alınarak yapılacak inceleme sonucunda uygun bir görüşün oluşturulması mümkün olabilecektir.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

            Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Başkanlığınca teknik şartnameler uygun bulunmuş fakat Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce, uzmanlar tarafından oluşturulacak bir heyet tarafından konunun değerlendirilebileceği, cihaz sayısının fazla olması nedeniyle yeterli olacak bir zamana ihtiyaç duyulduğu, çok sayıda imalatçı ve marka olması nedeniyle kesin bir kanıya varılabilmesi için teknik şartnamenin esas alındığı marka yada imalatçılara yönelik teknik katalogların gönderilmesi gerektiği, bu hususların sağlanması durumunda dokümanlar esas alınarak yapılacak inceleme sonucunda uygun bir görüşün oluşturulmasının mümkün olabileceği bildirilmiştir.

 

Başvuru sahibi, hazırlanan teknik şartnamelerde tek firma ve cihaza yönelik düzenlemeler yapıldığını iddia etmiş fakat hangi cihaza yönelik olarak düzenleme yapıldığına ilişkin olarak somut herhangi bir bilgi ve belge sunmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7 nci maddesinin m bendinde; “İhaleye teklif veren firmalar cihaz ve firmasının T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgelerini teklifleriyle beraber sunacaklardır. Ayrıca teklif edilen cihazlara ilişkin T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan alınmış geçerliliğe haiz Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve TSE’den alınmış geçerliliğe haiz Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ni teklifleriyle beraber sunacaklardır. Yetkili satıcı olarak teklif veren istekliler bu belgelerin kendisine veya imalatçı/ithalatçıya ait belgelerini sunacaklardır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün tıbbi cihaz satın alma işlemleri konulu 2006/43 sayılı genelgesinin 14.9 maddesinde; “Kayıt Numarası: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında bulunan ürünlerle iştigal eden ve ülke sınırları içinde yerleşik olarak faaliyet gösterip kendi namına cihazları piyasaya arz edenler Bakanlığımız Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi veri tabanına kayıt olmak zorundadır. Kayıt olanlara verilen kayıt numarası, cihazlar için olmayıp gerçek veya tüzel kişilerin bu işi Sağlık Bakanlığı kontrol ve denetiminde yaptığını gösterir numaradır.” hükmü yer almaktadır.

 

08.04.2006 tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi programı (TCKS), T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Daire Başkanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü tarafından işletilmektedir.

 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin kayıtla ilgili  hükümleri gereğince;  ilgili tıbbi cihazları piyasaya ilk kez arz eden gerçek ve tüzel kişilerin adres ve cihazla ilgili bilgilerini  Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Daire Başkanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğüne bildirme zorunluluğu  vardır.

 

İdari şartnamenin, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7 nci maddesi ile idare, Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunduğunu gösteren belgeyi, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ni isteklilerden teklifleriyle birlikte vermelerini istemiştir. Bu belgeler bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği için isteklilerin teklifleriyle birlikte vermeleri zorunluluğu bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, Ertunç Özcan, Özhazar, İncekaralar, Draeger ve Ceylan firmalarının ihale teklif zarflarının içerisinde Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunduğunu gösteren belge, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin olduğu, Kesin, Göktuğ, Medika Plus ve Bioses firmalarının ihale teklif zarflarının içerisinde Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunduğunu gösteren belgenin olmadığı, Yaren firmasının ihale teklif zarfı içerisinde her üç belgenin de olmadığı, Göktuğ ile Yaren firmalarının Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olduklarını gösteren belgelerinin bulunmadığı, Ceylan Med Tıbbi Ürünler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının fototerapi cihazı ile ilgili teknik şartnameye uygunluk belgesinin teknik şartnamenin madde madde cevabına tam karşılık vermediği ve teklif ettiği fototerapi cihazının teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları tespit edilmiştir.

 

19.02.2007 tarih ve 250 sayılı yazı ile idareden Kesin, Medika Plus ve Bioses firmalarının ihale teklif zarflarının içerisinde Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunduğunu gösteren belgelerinin olup olmadığı sorulmuş olup, idareden gelen 20.02.2007 tarih ve 1024 sayılı cevabi yazıda; “ilgililerin teklif dosyalarının incelenmesi sonunda Kesin Medikal ve Medika Plus firmalarının belgelerinin olmadığı sehven var olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Bioses firmasının belgesi ilişikte sunulmuştur.” şeklinde cevap verilmiştir.

 

İdare cevabi yazısına Bioses firmasının Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunduğunu gösteren belgesini eklemiş, fakat idari şartnamenin 7.5.1. maddesinin; “İstekliler belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.” hükmü ile 7.5.3. maddesinin; “İstekliler istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.” hükmü birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen belgenin fotokopi olduğu, belge üzerinde noter onayı veya aslı idarece görülmüştür ibaresinin olmadığı ve bu belgenin belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak verildiği sonucuna varılmıştır.

 

İdarenin, Yaren firmasını değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak teklif zarfı ile birlikte Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunduğunu gösteren belge, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin olmamasına da yer vermesi gerekirdi.

 

İdari şartnamenin 7 nci maddesi ile istenen yeterlik kriterlerine ilişkin belgeleri vermeyen isteklilerin Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verilmesi gerekmektedir. İhalenin 3, 5 ve 10 uncu kalemi üzerinde kalan Medika Plus, 4 üncü kalemi üzerinde kalan Kesin Medikal ve 14 üncü kalemi üzerinde kalan Bioses firmalarının teklifleriyle birlikte Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunduğunu gösteren belgeyi vermemeleri nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmaları gerekirken böyle yapılmayarak ihale işlemlerine devam edilmesi kamu ihale mevzuatına aykırıdır. Göktuğ ile Yaren firmaları Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olunduğunu gösteren belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmışlardır. Bu firmaların değerlendirme dışı bırakılması fakat değerlendirme dışı bırakılması gereken firmaların değerlendirme dışı bırakılmaması, idarenin isteklilere karşı eşit şekilde işlem ve değerlendirme yapmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin yukarıda adı geçen üç belgenin firmalarda olmadığı şeklindeki iddiası kısmen yerinde bulunmuştur.

 

Başvuru sahibi, doküman satın almış fakat teklif vermediği için sadece dokümana yönelik olarak şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecek olup, değerlendirmeye ilişkin olarak başvuruda bulunamayacaktır. Başvuru sahibinin Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunduğunu gösteren belge, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin bütün firmalarda olmadığı şeklindeki iddiası değerlendirmeye ilişkin bir iddia olmasına rağmen bağlantılı aşama olarak yapılan incelemede, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı ihalenin 3, 5, 10 ve 14 üncü kalemlerinde geçerli teklif kalmadığından bu kalemlere ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 4 üncü kaleme ilişkin ihale işlemleri ve ihale kararı iptal edilerek bu kaleme ilişkin olarak düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “… ihaleye teklif verecek istekliler … teknik şartnamede istenen belge, bilgi ve taahhütleri vereceklerdir.” hükmü, teknik şartnamelerde ise; “Cihazlar en az 2 yıl garantili olacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün tıbbi cihaz satın alma işlemleri konulu 2006/43 sayılı genelgesinde, idari ve teknik şartnamelerde, garanti süresi sonrası bakım ve yedek parça temini konusunun mutlaka yer alması gerektiği ve gerekli taahhütlerin istenilmesi gerektiğine ilişkin olarak bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin beşinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Gerede Devlet Hastanesi yetkililerinin hileli davranışlarla ihaleye katılma yeterliliğine sahip olan kişilerin ve firmaların ihaleye katılmalarını engelleyerek Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesindeki ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediklerine ilişkin olarak başvuru sahibi bir iddiada bulunmuş fakat bu iddiasını ispatlayacak belgeleri sunmamıştır. İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda yukarıda açıklandığı şekilde idare değerlendirmede eşit davranmamış olsa da idarenin ihaleye katılma yeterliliğine sahip olanların ihaleye katılmalarını engellediğine ilişkin olarak bir bilgi ve belge tespit edilememiştir. Başvuru sahibinin idare tarafından ihaleye katılması engellenmemiş olup, başvuru sahibi kendisi ihaleye teklif vermemiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin altıncı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalenin 3, 5, 10 ve 14 üncü kalemlerinde geçerli teklif kalmadığından bu kalemlere ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhalenin 4 üncü kalemine ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ve tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

3) Diğer iddialar yönünden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

4) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul