• Karar No: 2007/UH.Z-765
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :124
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-765
Şikayetçi:
 A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak No:20/5 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi), Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. No:5/2 34080 Horhor Fatih/İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2299
Başvuruya konu ihale:
 2006/159289 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, Çamaşır Yıkama ve İlaçlama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.02.61.0168/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi)’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, Çamaşır Yıkama ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak A-kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.01.2007 tarih ve 2299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin yüklenicinin yükümlülükleri içeren 9.4.1 inci maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde giyime ilişkin yapılan düzenlemeye karşılık teknik şartnamenin ilgili maddesinde giyimle ilgili olarak sınırlı düzenlemeye yer verilmesinin, teklifin tespitini olumsuz olarak etkilediği ve mevzuata uygun olmadığı,

 

            3) Teknik Şartnamenin ilaçlama hizmetine ilişkin olarak 5.2 nci maddesinde yer verilen düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

           

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait teknik şartnamenin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 9 uncu maddesinin 4.1 inci bendinde; “ Yüklenici işe başladığı tarihten itibaren en geç 40(kırk) gün içersinde, işçilerin tamamını çalışacakları bölümün özelliklerine göre, hizmet ile ilgili genel bilgi, beceri ve infeksiyondan korunma yöntemleri konusunda eğitecek ve eğitim yılda üç defa(dört ayda bir) 8(sekiz) saat olmak üzere ve mesai saatleri dışında, konuları seçilerek tekrar edilecektir.Bu hizmet içi eğitim hastane temizliği konusunda eğitim verebilecek yeterlilikte bir uzman tarafından verilecektir.Eğitim verecek uzman kişinin eğitimi ve yeterliliği ile yapılacak olan toplu eğitimlerin içeriği hastane infeksiyonu kontrol komitesince onaylanmak zorundadır.Bu eğitimlere gözlemci statüsü ile idarenin görevlendireceği bir eleman davet edilecektir.Hastane infeksiyon kontrol komitesi gerekli gördüğü zaman eğitimlerin ne şekilde verildiğini denetleyecektir.İdarece eksik görülen hususlar firmaya yazılı olarak bildirilecek, bir sonraki eğitimde giderilmediği takdirde sözleşmede belirtilen cezalar uygulanacaktır.Eğitimin sonunda eğitime katılan işçilere yüklenici tarafından katılım belgesi verilecektir.Belgeyi almaya hak kazanamayan işçiler derhal çıkarılacaktır.Eğitim sonunda katılım belgesi alamayan işçilerin yerine yeni alınan işçiler için de aynı süreç geçerlidir.Eğitim sırasında ortaya çıkacak her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır..” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece teknik şartnamede mesai dışında işçilere verilecek eğitimin niteliği ve dolayısıyla teklif maliyetini etkileyeceği düşünülen fazla mesai olarak kabul edilip edilmeyeceğinin incelenmesi gerekmektedir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 66 ncı maddesinde; “Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

 

d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.” hükmü yer almaktadır.

           

Anılan Kanun hükmü çerçevesinde, işçilere mesai saatleri dışında verilecek iş ile ilgili eğitimin çalışma süresinden sayılması nedeniyle, eğitimde geçen sürelerin fazla mesai hükümlerine tabi olması gerektiği anlaşılmış olup, anılan şartname maddesinde bu hususta öngörülen düzenlemede yılda üç defa ve 8(sekiz) saat olmak üzere bir belirleme yapıldığından, ayrıca ihalenin götürü bedel üzerinden yapıldığı da dikkate alındığında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 26.3.7 nci maddesinde; “Yüklenici tarafından tüm personele mevsimine uygun, idarenin belirleyeceği renk ve modelde, 2(iki) takım standart iş elbisesi (yazlık ve kışlık) ve 2(iki) çift ayakkabı ayni olarak verilecektir.Kışlık kıyafetler ve ayakkabı işe başlandığı tarihten itibaren en geç 10(on) gün içinde, yazlık kıyafetler ise en geç mayıs ayının 15’ine kadar personele teslim edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 9.15 inci maddesinde ise; “Temizlik hizmetinde çalışan elemanların kıyafetleri tek tip ve idare personeli ile idare bünyesinde iş yapan diğer firma elemanlarının kıyafetleriyle karışmayacak şekilde, idarece kabul edilebilir renkte ve biçimde olacaktır.Kıyafetlerin arkasında firmanın logosu, yakalarında yüklenicinin unvanı, personelin kimlik bilgileri ve görevlerini belirten fotoğraflı yaka kartı olacaktır.Tıbbi atıklarla ilgili görevlendirilen personele özel nitelikli, turuncu renkli elbise sağlanacaktır.Çamaşırhanelerde çalışan elemanlara genel temizlik hizmetlerinde çalıştırdığı elemanların iş kıyafetleri özelliklerini taşıyan ancak farklı renkte iş kıyafetini giydirmekle yükümlüdür.Ekip şefi, eğitim ve denetim sorumlusu gibi kontrol kademesindeki elemanların kıyafetleri ise idareye onaylatmak koşulu ile kendi içinde tek tip ancak elemanlardan farklı biçimde olacaktır.İş elbisesini giymeyen, görev kartını takmayan işçi çalıştırılmayacaktır.Özellik arz eden bölümlerde görevli elemanlar, işçilerin kendi sağlığını korumak ve/veya hastane infeksiyonu riskini önlemek açısından ilgili birimin çalışma şartlarına uygun şartlarda ve kıyafetlerle çalışacaklardır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nin 5 inci maddesinde; “..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinde öngörülen düzenlemelerin yukarıda belirtilen tebliğ hükmü doğrultusunda  değerlendirilmesinde; giyime ilişkin miktar belirlenmiş olmakla birlikte, giyeceklerin (yazlık ve kışlık) özelliklerinin belirtilmemiş olduğu ancak, giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceği anlaşıldığından, bu durum isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek ve idarece tekliflerin ele alınmasında objektif tespit yapılamayacak nitelikte bulunmamıştır.

           

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “İlaçlama Hizmeti” başlıklı 5.2 nci maddesinde; “..İdare, ilaçlama konusunda hastane ilaçlama referansı olan firmayı tercih edecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar bölümünün “I-Deneyime İlişkin Referans” başlığı altında; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir.Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ hükmü doğrultusunda teknik şartnamenin ilgili maddesinde bahse konu referansın bir yeterlik kriteri olarak öngörülmemiş olması ve bununla ilgili bir belge istenmemesi ve ayrıca bu duruma ilişkin bir değerlendirme yapılmaması dolayısıyla söz konusu düzenlemede mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul