• Karar No: 2007/UH.Z-760
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :117
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-760
Şikayetçi:
 Av. M. Sadık Avundukluoğlu, Barış Uçakla Zirai İlaç. Orm. Yangın Sön. Uçak Bakım Onarım Hav. ve Turz. Tic. Ltd. Şti. Vekili, Paris Cad. Nu 4/10 K. Dere /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orman Genel Müdürlüğü, Gazi Tesisleri 1. Nolu Bina Gazi /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4912
Başvuruya konu ihale:
 2006/164289 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılında Orman Yangınlarıyla Mücadelede Kullanılmak Üzere Helikopter Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.04.76.0177/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Orman Genel Müdürlüğü’nce 18.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılında Orman Yangınlarıyla Mücadelede Kullanılmak Üzere Helikopter Kiralanması ihalesine ilişkin olarak Av. M. Sadık Avundukluoğlu, Barış Uçakla Zirai İlaç. Orm. Yangın Sön. Uçak Bakım Onarım Hav. ve Turz. Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 18.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2007 tarih ve 4912 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye katılan Betaz Havacılık ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin; alt yüklenici kullanılamayacak bir işte alt yüklenici  sıfatıyla yapılan iş karşılığı alındığından, belgenin alındığı işin yapıldığı esnada yüklenicinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınması gereken İşletme Ruhsatına sahip olmadığından, belgenin alındığı işin yapıldığı zaman şirket esas sözleşmesinde faaliyet konusu olarak ihale konusu iş bulunmadığından, hukuka uygun bulunmadığı,

 

            2) İhale yetkilisinin ihale kararını 6. gün onayladığı ve Kanunun emredici hükmüne uygun hareket etmediği,

            3) Tekliflerinin; ortak girişimlerinin özel ortağı olan Scorpion Air S.A.’nın İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde belirtilen iş niteliği kapsamında yer alan iş deneyim belgesi vermediği, verilen iş deneyim belgesinin ise belge tutarının Türkçe metninde rakamsal olarak belirtilmediği, söz konusu belgenin apostile kaşesi taşımadığı, Scorpion Air S.A.’nın 2004 ve 2005 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarının apostile kaşesi taşımadığı, birim fiyatlarının yaklaşık maliyetin % 40,69 üzerinde olduğu            gerekçeleriyle hukuka aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ki ortak girişimle ilgili hususların tamamlattırılması mümkün eksikliklerden olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde kalan Betaz Havacılık Ticaret Ltd. Şti.’nin iş deneyimi olarak, ER-AH Havacılık ve Tic. Ltd. Şti. ile aralarında imzalanan 12.05.2005 tarihli 3.465.000 ABD Doları tutarındaki sözleşmeyi ve sözleşmeyle ilgili olarak hakediş çizelgesini, ek sözleşmeyi, 31.12.2005 tarihli ibranameyi, 9 adet fatura örneğini, çalıştırılan personelin sigorta primlerinin ve maaşlarının ödendiği hususunu içeren belgeleri sunduğu anlaşılmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler...” düzenlemesi ile,

 

  25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde; “…Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,

2- İş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini,

3- Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

4- Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını,

Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

Bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde güncellenmek suretiyle değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenecektir.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhalelerde iş deneyim belgesi istenilmesindeki amaç, ihaleye katılan isteklilerin ihale konusu ve/veya benzer iş tanımında yer alan iş kolundaki deneyimini aramak olduğu, kamu ihale mevzuatında asıl işin alt yükleniciye izin vermemesi halinde, iş deneyimine esas olan özel sektörde kazanılan iş deneyiminin geçersiz olacağı yönünde hüküm olmadığı, iş deneyim belgesinin alındığı sırada mevcut olduğu söylenen hukuka aykırılıkların daha sonra bu iş deneyim belgesinin kullanıldığı ihalede söz konusu edilemeyeceği, her ihalenin bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği ve Betaz Havacılık Ticaret Ltd. Şti.’nin yukarıda anılan hükümler gereği olarak sunması gerekli belgeleri ihale komisyonuna sunduğu görüldüğünden idarenin bu yöndeki değerlendirmesinde isabetsizlik olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale komisyon kararı 24.01.2007 tarihinde alındığı ve ihale yetkilisi tarafından 30.01.2007 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            27 ve 28 Ocak 2007 günleri haftasonu tatiline denk geldiği için iş günü olarak nitelendirilemez. 24 Ocak 2007 tarihinde alınan komisyon kararından sonra ihale yetkilisinin 31 Ocak 2007 tarihine kadar  ihale kararını onaylaması mevzuata uygun addedileceğinden, ihale yetkilisinin 30 Ocak 2007 tarihinde ihale kararını onaylamasında mevzuata aykırı bir husus görülmemiştir.

           

            3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayetçi firmanın ortak girişim yaptığı Scorpion Air S.A.’nın İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde belirtilen iş niteliği kapsamında yer alan iş deneyim belgesi vermemiştir. İdari Şartnamede benzer iş olarak “…havadan zirai mücadele, orman yangınlarıyla havadan mücadele faaliyetleri…” gösterilmiştir. Scorpion Air S.A.’nın iş deneyim belgesinin konusu ise “acil postanın havadan taşınması” dır. Ayrıca verilen iş deneyim belgesinde belge tutarı Türkçe metinde yer almamaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İş deneyim belgeleribaşlıklı 42 nci maddesinde “İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, İdarelerce tamamlatılır.” hükmü gereğince ihale konusu işle benzer nitelik göstermeyen ve belge tutarı bulunmayan iş deneyim belgesini idarenin geçersiz saymasında ve belirtilen eksiklikleri tamamlatmamasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            Birim fiyatlarının yaklaşık maliyetin % 40,69 üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mümkün olmamakla beraber iş deneyim belgesi, bilanço ve gelir tablosundaki eksiklikler sebebiyle ortak girişimin teklifi zaten değerlendirme dışı bırakılacağından, idarenin bu yöndeki değerlendirmesi ihalenin esasına etkili görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale üzerinde kalan firmanın sunmuş olduğu iş deneyiminin, alt yüklenici çalıştırılması mümkün olmayan bir işte alt yüklenici sıfatıyla edinildiği görüldüğünden, tevsik niteliğindeki sözleşme ve faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususu  tespit edilmeden geçerli kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, ihaleye üç istekli katılmasına rağmen geçerli tek teklif bulunduğu dikkate alındığında yeterli rekabetin de oluşmadığı anlaşılmaktadır.

 

Açıkladığım nedenlerle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyorum. 

 

           

 

                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                             Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul