• Karar No: 2007/UH.Z-691
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :33
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-691
Şikayetçi:
 A-KAYA Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti, Ataç 1 Sokak Nu: 20/5 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zuhuratbaba Mah. Demirkapı Cad. 34147 Bakırköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2507
Başvuruya konu ihale:
 2006/157886 İhale Kayıt Numaralı “İşçilik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.02.72.0019/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçilik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak A-KAYA Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarece reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2507 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin 23.01.2007 tarihli itirazen şikayet dilekçesinde özetle; idareye yaptıkları şikayet başvurusunun idare tarafından süre yönünden reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Diğer taraftan Başvuru sahibinin Kuruma verdiği itirazen şikayet dilekçesinde yinelemediği, ancak idareye sunmuş olduğu 26.12.2006 tarihli dilekçesinde özetle;

 

1) İhale kapsamında satın alınmak istenen iş kısımlarından iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı en yüksek olan oranın idari şartnamenin 26.5 maddesine yazılması gerekirken, idarece her iş kategorisi için farklı iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirlenmesinin 506 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından tekliflerin geçekçi bir şekilde oluşturulabilmesi için çalıştırılacak personelin çalışma saati ve sürelerinin ihale dokümanında düzenlenmesi gerektiği, ancak ihale dokümanında genelde hizmetin 24 saat 7 gün yürütüleceği ifadesi ile sınırlı bir düzenlemenin yer almış olmasının tekliflerin oluşturulmasını ve değerlendirilmesini engelleyeceği, bu eksik düzenlemenin iş mevzuatına aykırı olduğu, ayrıca bu sınırlı düzenlemeyle idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasını da yapamayacağı,

 

3) İdari Şartnamenin 60.1 ve 60.2 maddelerinde istenen belgelerin ihalenin hangi aşamasında sunulacağının anlaşılamadığı ve bu durumun isteklileri tereddüde düşürdüğü,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 23.01.2007 tarihli itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği, “idareye yaptıkları şikayet başvurusunun idare tarafından süre yönünden reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu” yönündeki iddiasının incelenmesi sonucunda, başvuru sahibinin ihaleden 1 (bir) gün önce 18.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, ihaleye teklif vermediği ve 26.12.2006 tarihinde aynı tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesindeki 15 günlük başvuru süresini geçirmediği anlaşıldığından idarece başvurunun “süre yönünden” reddedilmesi mevzuata uygun olmadığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; idarece Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca Bakırköy Sigorta Müdürlüğüne yazılan 28.09.2006 tarih ve 29570 sayılı yazıda; ihale kapsamında alınan iş bölümlerinin tamamı tek tek sayılarak, bu ihaleye ilişkin, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının bildirilmesi talep edilmiş ve aynı Müdürlüğün 11.10.2006 tarih ve 131275 sayılı cevabi yazısında her iş bölümü için ayrı ayrı bildirilen oranların aynı şekilde idari şartnamenin 26.5 maddesine konulduğu tespit edilmiştir.

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının 07/04/2005 tarih ve Ek 16-335 sayılıTemizlik Hizmetleri İşi İşyerlerine Uygulanacak Olan İşkolu Kodu ve Tehlike Sınıfı”nı konu alan Genelgede yer alan, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesindeki, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı” yönündeki düzenlemeye ve aynı Tarifenin 4 üncü maddesindeki, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı”, yönündeki hükümlere atfen, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

 

“a- İşlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi,

b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması” gerektiği belirtilmektedir.

 

            Bu hükümler ve düzenlemeler gereğince, SSK ya tabi işyerlerinde işkollarına göre uygulanması gereken “iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları”nın belirlenmesinde, işlerin ve işyerlerinin mahiyetine göre 3 ayrı durum ortaya çıkmaktadır. Bunlar;

           

-          Birinci durum: Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan diğer işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanması gerektiği durumudur. (Şikayete konu ihale kapsamında alınan 8 ayrı işçilik hizmetlerinden hiçbirinin tek başına sözleşmenin asıl konusunu oluşturamaması ve hiçbir iş kısmının tek başına asıl iş sayılamaması sebebiyle bu durumun şikayete konu ihale için geçerli olamayacağı ve bu ihalede prim oranının asıl işe göre belirlenemeyeceği açıktır.)

-          İkinci Durum: Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen, işçilerin birbirine karışarak aynı ortamda çalışması gereken ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, o işlerden en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı durumdur. (Şikayete konu ihale kapsamında alınan 8 ayrı işçilik hizmetlerinin tamamında işçilerin birbirine karışmadan ayrı ve bağımsız bölümlerde işlerini yürütebilmesi mümkün olduğundan bu durumun da şikayete konu ihale için geçerli olamayacağı ve bu ihalede bütün işlerin, o işlerden en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi tutulamayacağı açıktır.)

-          Üçüncü Durum: Esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olması halinde bu işlerin her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı durumdur.

 

            Bütün bu düzenlemelerle birlikte şikayete konu işin kapsamı dikkate alındığında, Yukarıda yer verilen genelgenin sadece Temizlik Hizmetleri”ni konu alması; şikayete konu işin bünyesinde temizlik hizmetleri de olmakla beraber, işin temizlik hizmetlerinin dışında 7 ayrı iş kısmıyla birlikte genel anlamda bir “işçilik hizmeti satın alınması”nı içermesi ve temizlik hizmetleri iş kısmının işin toplam maliyetinin yanında düşük bir meblağı oluşturması sebebiyle Genelgedeki düzenlemelerin direk şikayete konu işe yönelik olmadığı değerlendirilmesinin yanında, ihale kapsamında alınan 8 ayrı işçilik hizmetlerinden hiçbirinin tek başına sözleşmenin asıl konusunu oluşturamayacağı ve sözleşme kapsamındaki hiçbir iş kısmının tek başına asıl iş sayılamaması sebebiyle de prim oranının asıl işe göre belirlenemeyeceği, diğer taraftan ihale kapsamında alınan 8 ayrı işçilik hizmetlerinin tamamında işçilerin birbirine karışmadan ayrı ve bağımsız bölümlerde işlerini yürütebilmesi mümkün olduğundan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine de tabi tutulamayacağı açıktır.

 

Yukarıda yer verilen hükümler, düzenlemeler ve değerlendirmeler sonucunda;

 

506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesinde yer alan, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı” yönündeki hükümle birlikte, Bakırköy Sigorta Müdürlüğünün 11.10.2006 tarih ve 131275 sayılı (sigorta prim oranlarının idareye bildirildiği) yazısı bir arada değerlendirildiğinde,

 

Yapılacak işin nitelikleri itibarıyla; iş kısımlarında çalışacak işçilerin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız bölümlerde çalışmasını gerektirdiği; diğer taraftan, Bakırköy Sigorta Müdürlüğünün işlerin tamamının aynı ihale kapsamında ihale edileceğini bilerek her bir iş kısmı için farklı prim oranlarını bildirdiğine ilişkin resmi yazı gereği, sigorta prim oranları farklı olan iş kısımlarının her birinin ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınabilmesinin mümkün olabileceği, bu durumda prim oranlarının farklı farklı belirlenebilmesi için, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesinde yer alan, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı” yönündeki hüküm gereğince ihale kapsamında yapılacak olan her iş kısmının ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınması kaydıyla işçilerin çalışma ortamları farklı olan iş kısımlarının, her birinin kendi tabi olduğu tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulabileceği ve ilgili sigorta müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle idarelerce, idari şartnamelere bu yönde düzenleme konulabileceği ve yukarıda aktarılan Üçüncü Durum’un şikayete konu ihaleye uyduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan, idare tarafından belirlenen prim oranları esas alınarak tekliflerin ihale dokümanına uygun olarak oluşturulabilmesi mümkün olduğundan prim oranlarının iş kısımlarına göre farklı farklı belirlenmesinin tek başına teklifin oluşturulmasını engelleyen bir husus olmadığı ve bu durumun teklifin verilmesini engellemediği açıktır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 2.c, 7.3.2 ve 26.3 maddelerinde idarece yaptırılmak istenen her iş kısmında ve işin tamamında çalıştırılacak işçi sayıları hem ayrı ayrı hem de toplam olarak belirtilmiş olup, idari şartnamenin 26.3 maddesinde bunlara ilave olarak her iş kısmında çalıştırılacak personele asgari ücret baz alınarak ödenmesi gereken ücretlerin de ayrıca belirtildiği görülmüştür.

 

            Diğer taraftan, idarece yaptırılmak istenen her iş kısmına ilişkin teknik şartnamelerde aşağıdaki düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür:

 

            a) Bilgi işlem donanım destek elemanı hizmeti teknik şartnamesinin 2.12 maddesinde, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, resmi ve dini bayramlarda çalışmanın yapılacağı ve 7 gün 24 saat hizmet alınacağı düzenlemelerine yer verilmiş, ayrıca 3.2.1 maddesinde çalıştırılacak personel sayısının 9 kişi olduğu ve 5.1 maddesinde çalıştırılacak personel sayısında hiçbir zaman azalma olmayacağı düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            b) Teknik hizmetler işine ait teknik şartnamenin 2.A maddesinde, çalıştırılacak işçi sayısının 41 kişi olduğu, günlük çalışma süresinin 08.00-17.00 saatleri arasında 7 gün 24 saat üzerinden yapılacağı ve 5.B maddesinde çalıştırılacak personel sayısında hiçbir zaman azalma olmayacağı düzenlemelerine yer verilmiş olup, bu hizmet kısmına ilişkin resmi ve dini bayramlarda çalışma öngörülmemiştir.

 

            c) Genel temizlik işine ait teknik şartnamenin 4.B.a maddesinde, çalıştırılacak personel sayısının 200 kişi olduğu 4.B.b maddesinde, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, aynı şartnamede resmi ve dini bayramlarda çalışmanın yapılacağı ve 7 gün 24 saat hizmet alınacağı düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            d) Hasta ve ziyaretçi yönlendirme işine ait teknik şartnamenin 4.a maddesinde, çalıştırılacak personel sayısının 71 kişi olduğu 4.c. maddesinde, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu ve resmi ve dini bayramlarda çalışmanın yapılacağı ve 7 gün 24 saat hizmet alınacağı düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            e) Yardımcı hizmetler işine ait teknik şartnamenin 4.B.a maddesinde, çalıştırılacak personel sayısının 175 kişi olduğu 4.B.c. maddesinde, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu ve resmi ve dini bayramlarda çalışmanın yapılacağı ve hizmetin kesintisiz olarak alınacağı düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            f) Çamaşır yıkama ve ütüleme işine ait teknik şartnamenin 2.A maddesinde, çalıştırılacak işçi sayısının 12 kişi olduğu, 5.K maddesinde, günlük çalışma süresinin 07.30-15.30 saatleri arasında hizmetin kesintisiz olarak sunulacağı ve resmi ve dini bayramlarda çalışmanın yapılacağı düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            g) Park ve bahçe bakım hizmeti işine ait teknik şartnamenin 4.B.a maddesinde, çalıştırılacak işçi sayısının 19 kişi olduğu, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu düzenlenmiş, bu hizmet kısmına ilişkin resmi ve dini bayramlarda çalışma öngörülmemiştir.

 

            h) Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ile tıbbi sekreterlik hizmeti işine ait teknik şartnamenin 2.5 ve 2.9 maddelerinde, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, resmi ve dini bayramlarda çalışmanın yapılacağı ve 7 gün 24 saat hizmet alınacağı düzenlemelerine yer verilmiş, ayrıca 3.2.1 maddesinde çalıştırılacak personel sayısının 140 kişi olduğu ve 5.1 maddesinde çalıştırılacak personel sayısında hiçbir zaman azalma olmayacağı düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen düzenlemelerden anlaşılacağı üzere işçilik maliyetlerinin oluşturulabilmesi için gerekli olan bütün düzenlemelerin idarece hazırlanan ihale dokümanında yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin 60.1 maddesinde personel şef ve yardımcılarının asgari eğitim durumları, 60.2 maddesinde ise, genel yöneticinin asgari eğitim durumu belirtilmiş olup, herhangi bir belge ibrazından bahsedilmemektedir. Ancak idarece öngörülen asgari eğitim şartına ilişkin olarak bu unvanlarla çalıştırılacak işçilerin mezuniyetlerine ilişkin belgelerin sözleşme imzalandıktan sonra idareye sunulması gerekeceği açık olduğundan bu düzenlemelerde isteklileri tereddüde düşüren bir durumun olamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Karara konu ihalenin idari şartnamesinin 2 nci maddesinin (c) bendinde işin fiziki miktarı ve türü bölümünde işin konusu; “..hastane genel temizlik , hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım, çamaşır yıkama ve ütüleme, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik, hastanenin mevcut otomasyon sisteminin yönetimi, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, yüklenici personelin genel yönetimi ve hastane teknik hizmetleri” işi olarak belirtilmiştir.

            Bu madde gereğince, söz konusu ihale;

-         Hastane genel temizlik hizmetleri,

-         Hastane yardımcı hizmetleri,

            -    Park ve bahçe bakımı hizmetleri,

-         Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmetleri,

-         Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmetleri,

-         Tıbbi sekreterlik hizmetleri,

-         Otomasyon sisteminin yönetimi hizmetleri,

-         Hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetleri,,

-    Yüklenici personelin genel yönetimi ve hastane teknik hizmetlerini

            kapsamaktadır.

            Bu bağlamda ihale konusu iş, nitelik ve büyüklük ile teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından net bir benzerlik göstermeyen, farklı hizmet bölümlerinden oluşmakta ve bir arada ihale edilmeleri 4734 sayılı Kanuna göre mümkün bulunmamaktadır.   Ayrıca, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmetleri ile Tıbbi sekreterlik hizmetleri gibi doğrudan personel istihdamı niteliğinde olan işlerin de anılan kanuna göre ihale konusu yapılması mevzuata açıkça aykırılık arz etmektedir.

            Diğer taraftan, şikayete konu ihalenin idari şartnamesinin 7.4 üncü maddesinde ihalede benzer iş olarak “kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizliği, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmetleri, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmetleri, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti ve hastane teknik hizmetlerinin herhangi birinin kabul edileceği düzenlenmiştir.

            Yapılan bu düzenleme ile ihalede yeterli rekabetin oluşacağı izlenimi doğsa da; İdari Şartnamenin 7.3 a maddesinde genel temizlik ve bilgisayar veri giriş hizmetlerini birlikte kapsayan ISO 9001:2000 kalite belgesinin istenilmesiyle sadece bu iki hizmeti birlikte kapsamında bulunduran belge sahiplerinin ihaleye katılabilecekleri,  benzer iş ve ihale konusu işlerin diğer her hangi birine ilişkin kalite belgesine sahip olan isteklilerin ise ihaleye katılamayacakları, kaldı ki anılan işlerden herhangi birini yapan hiçbir firmanın bu büyüklükteki işin iş deneyim tutarını karşılayamayacağı, dolayısıyla rekabetin engellendiği açıktır. 

            Diğer taraftan; işin süresinin 1 yıl olması nedeniyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine göre isteklinin iş hacmini gösteren belgelerde toplam ciro için teklif edilecek bedelin %15 inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirlerin ise teklif edilecek bedelin %10 undan az olmaması yeterlik kriteri olarak belirlenmesi gerekirken,  bu yeterlik kriterleri İdari şartnamenin 7.2.3 maddesinde toplam ciro için %12  ve ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirlerin ise %8 olacak şekilde mevzuata aykırı olarak düzenlendiği açıktır. Her ne kadar bu durum çoğunluk tarafından katılımı kolaylaştırıcı olarak nitelenip ihale sonucuna etkili görülmemiş ise de, Kamu ihale mevzuatı bir ihalede objektif yeterlik kriterlerini haiz bütün firmaların ihaleye katılabilmelerini sağlayacak düzenlemeleri şart koşarak rekabetin olabildiğince arttırılmasını amaçlarken, bu kriterleri taşımayan hiçbir firmanında ihaleye iştirak etmemesini öngörerek haksız rekabetinde önlenmesini amaçlamaktadır.

            Netice itibariyle, 11 adet ihale dokümanı satın alınmasına karşın 3 isteklinin teklif verdiği bunlardan da sadece 2 isteklinin teklifinin geçerli olduğu görülen karar konusu ihalede, rekabetin tesisi başta olmak üzere temel ilkelere aykırı düzenlemeler bulunması yanında, ihale konusu hizmetin genel anlamda personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmasına rağmen, gerekleri ve personel nitelikleri bakımından birbirinden farklı hizmet kollarının aynı ihaleye konu yapılarak bir arada ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu görüşünde olduğumuzdan ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

           

                  

 

            K. Nejat ÜNLÜ                                                                  Muzaffer EREN

             Kurul Üyesi                                                                        Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul