• Karar No: 2007/UH.Z-695
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :38
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-695
Şikayetçi:
 Yıldırım Özel Güvenlik Hizm. ve Özel Güv. Eğt. Ltd. Şti., Zafer Mahallesi Bağlarbaşı Sokak Nu 8 K 3-4 Salihli/MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Gördes Belediye Başkanlığı, Cuma Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Nu 5 45750 Gördes/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 1900
Başvuruya konu ihale:
 2006/172523 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.02.12.0141/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gördes Belediye Başkanlığı’nca 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Yıldırım Özel Güvenlik Hizm. ve Özel Güv. Eğt. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 1900 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

           

1- İhale üzerinde kalan firmanın giyim bedeli için teklif ettiği bedelin, teknik şartnamede istenilen kıyafetler sağlamak için yetersiz olduğu,

 

2- Resmi ve dini bayramlarda güvenlik personeli çalıştırmayarak, bu günlerde  kendi personelini kullanarak güvenliği sağlamasının mevzuata uygun olmadığı,   

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teklif fiyatında dahil masrafların düzenlendiği idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; idarece verilecek işçi yemeği ile yol için bedel öngörülmediği, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 olarak alınacağı belirtilmiştir.

 

Anılan şartnamede, sözleşmenin 6 personelle 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 12 ay süre ile yürütüleceğine ilişkin düzenleme yapıldığı  tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin (d) bendinde, istenilen giyeceklere ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemelere göre asgari işçilik maliyeti (resmi tatil ve bayram günleri ödenecek ilave ücret ve giyim bedeli hariç, % 3 sözleşme gideri dahil) 47.845 YTL hesaplanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden verdiği açıklamasında 6 personel için toplam 110,16 YTL’ lik giyim bedeli öngördüğü ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca söz konusu bedeli ilişkin olarak fatura sunduğu anlaşıldığından şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Ancak, mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak açıklamasında yer alan bedele ilişkin olarak, tevsik edici bir belge sunmadığından, söz konusu firmanın teklifinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme bırakılması gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 16 ncı bendinde “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerde çalışacak personel sayısını idari ve teknik şartnamede bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

 

İdare şikayetçiye verdiği cevapta, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü güvenlik personeline ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle bu günlerde çalışacak personel sayısını idari ve teknik şartnamede göstermediğini belirtmiştir.

 

Bu itibarla resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerde çalışacak personel  istenmediğinden, bu günler için şartnamelerde bir düzenleme yapılmasına da gerek bulunmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin bu konudaki iddiasının yerinde görülmemiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) idare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın, mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak açıklamasında yer alan bedele ilişkin olarak, tevsik edici bir belge sunmadığından, söz konusu firmanın teklifinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme bırakılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul