• Karar No: 2007/UH.Z-725
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :80
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-725
Şikayetçi:
 Kılıç Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti., İncilipınar Mah. Kıbrıs Cad. Zeugma İş Merkezi Kat:5 501 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 75.Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Batalhöyük Mevkii Polis Evi Yanı Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 5028
Başvuruya konu ihale:
 2006/180517 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.04.92.0130/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            75.Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nce 28.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kılıç Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 5028 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulamasında sundukları giyim bedeline ilişkin belgenin kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuat aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından giyim gideri olarak toplam 6,80 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri olarak da toplam 116,38 YTL öngörüldüğü görülmüştür.

 

Başvuru sahibince, giyim bedeline ilişkin olarak proforma fatura sunulduğu, aynı isteklinin idarece yaklaşık maliyetinin tespiti çerçevesinde yapılan piyasa araştırması kapsamında idareye bildirdiği giyim bedelinin ise bu tutardan oldukça yüksek olmasının çelişki oluşturduğu, aynı isteklinin sigorta giderine ilişkin olarak ise 16.01.2006 tarihinde düzenlenmiş olan bir poliçeyi sunduğu, söz konusu poliçenin düzenleme tarihinin ihale tarihinden yaklaşık 11 ay önceki bir tarihi taşıdığı dikkate alındığında, anılan poliçenin aşırı düşük teklif açıklamasında yeterli görülmesinin uygun olmayacağı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamaların uygun görülmemesinde ve söz konusu isteklinin teklifinin de bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul