• Karar No: 2007/UH.Z-713
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :68
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-713
Şikayetçi:
 Haktok İnş. Taah. Eğt. Turz. Sağ. Temz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ziya Gökalp Mahallesi, Nasıroğlu İşhanı, Kat: 4 401 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. Nu 59 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1652
Başvuruya konu ihale:
 2006/159260 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 12 Aylık 185 İşçi İle Malzemeli (İlaçlama Dahil) Genel Temizlik ve Çamaşırhane Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.01.88.0105/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nce 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı 12 Aylık 185 İşçi İle Malzemeli (İlaçlama Dahil) Genel Temizlik ve Çamaşırhane Hizmetleri Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Haktok İnş. Taah. Eğt. Turz. Sağ. Temz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2007 tarih ve 1652 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihalenin idarece hazırlanan idari şartnamesinin 7.3.3. maddesinde istenilen kalite belgeleri ile aynı idari şartnamenin 26. maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde kaç kişinin kaç gün çalışacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle isteklilerin çelişkiye düşürüldüğü, bu düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde istenilen kalite belgelerinin istenemeyeceği yönündeki iddiasıyla ilgili olarak;

 

            İdarece hazırlanan idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde;

 

            Kalite ve standarda ilişkin belgeler

           

            İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TS EN ISO 9001 veya 9002, ile CE Kalite sistem belgelerinin tamamının aslı veya bu belgelerin noterden tasdikli suretlerini vereceklerdir.

            İstekli ilaçlama işini TSE belgeli veya TS EN ISO 9001 veya 9002, ile CE kalite sistem belgesi olan bir ilaçlama firmasına yaptıracaktır. Hem kendisinin ilaçlamayı yetkili firmaya yaptıracağını hem de ilaçlama firmasının bu işi yapacağına dair taahhütname verecektir. Eğer istekli ilaçlama işini kendisi yapacaksa (ilaçlama işi ilgili firmanın TS EN ISO 9001 veya 9002, ile CE kalite sistem belgelerinin tamamının aslı veya bu belgelerin noter tasdikli suretlerini vereceklerdir.) yetkili kişilere yaptıracağına dair taahhütname verecektir.

 

            Çamaşırhane hizmetleri için ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TS EN ISO 9001 veya 9002, ile CE kalite sistem belgelerinin tamamının aslı veya bu belgelerinin noterden tasdikli suretini verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Buna ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde;

 

            İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdarenin yukarıda belirtilen düzenlemesinde kalite sistem belgesinin istenilmesine yönelik bir düzenleme olmasına rağmen ISO 9000 serisi belgenin bir kuruluştan (TSE) alınması halinde geçerli olarak kabul edileceğine ilişkin düzenlemesi anılan Tebliğ düzenlemesi ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin aynı düzenlemesinde yer alan “CE kalite sistem belgesi”nin istenilmesiyle ilgili düzenleme ile ilgili olarak;

 

CE İşareti, Avrupa Birliği´nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB´nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

 

CE İşareti, başlangıçta Fransızca´da "Avrupa normlarına uygunluk" anlamına gelen "Conformite Européenne" sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta iken 1995 yılından itibaren "Community Europe" ifadesinin baş harfleri olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 

            Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.

 

CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Dolayısıyla idarece istenilen CE belgesi ürüne yönelik bir belge olup “kalite sistem belgesi”yle bir ilgisi bulunmamaktadır.

 

İdarenin idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde kalite belgelerine yönelik olarak yapmış olduğu düzenleme yanlış, rekabeti engelleyici ve isteklilerde tereddüde düşürecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Kaldı ki ihale üzerinde kalan dahil hiçbir istekli tarafından “CE kalite sistem belgesi” de sunulmamıştır. 

 

             2) Başvuru sahibinin idari şartnamenin 26. maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde kaç kişinin kaç gün çalışacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle isteklilerin çelişkiye düşürüldüğü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece hazırlanan teknik şartnamenin 2. Bölümünün 10. maddesinde “Firma en az 67 kadın 118 erkek olmak üzere 185 işçi çalıştıracaktır. Tatil günlerinde en az 50 işçi bulundurulacaktır. Bu işçilerden en az 8 tanesini 4 bayan 4 erkek olmak üzere çamaşırhane hizmetlerine ayıracaktır.” şeklinde bir düzenleme ile 3. Bölümünün 4. maddesinde “Resmi ve dini bayramlarda da temizlik hizmetleri günlük temizlikte olduğu gibi yürütülecektir.” Şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Buna ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde;

 

            İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece ihale dokümanında yukarıda belirtilen düzenlemelerine rağmen idari şartnamede resmi ve dini bayram günlerinde kaç kişinin kaç gün çalışacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesi anılan düzenlemeye aykırı olup teklif vermeyi etkileyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir. Kuruma itiraz edilmiş olması, sözleşme imzalanması dışındaki karar gereklerinin yerine getirilmesini engellemez. Kurum tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmesi halinde işlemler durdurularak Kurumun nihai kararı beklenir ve bu karar gereği yerine getirilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında  "Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan, şikayetin 09.01.2007 tarihli işlemle reddinden önce, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 08.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen kalite ve standarda ilişkin belgeler istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 27.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 10.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale günü idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluğun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                           H. Hüseyin GÜRHAN         

Kurul Üyesi                                Kurul Üyesi         

 

           

 

KARŞI OY

 

27.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek firma tarafından 21.12.2006 tarihinde doküman satın alınarak 27.12.2006 ihale günü şikayet başvurusunda bulunulmuştur

 

Tamamen ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunun, idarece değerlendirilip gereği yapılabilmesi için,başvurunun, ihale tarihinden  belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir.

Nitekim Kanunun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ve “ İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler vardır. Dolayısı ile İhale günü yapılan şikayet başvurusunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik”in 21/c maddesi gereğince süre yönünden reddedilerekiddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraflar ihalenin iptaline gerekçe olan iddiaların, isteklileri tereddüt           düşürecek nitelikte olmadığı ve rekabeti engellemediği ve dolayısı ile bu iddiaların yersiz olduğu görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                          Hakkı USTAÖMER

                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul