• Karar No: 2007/UH.Z-710
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :65
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-710
Şikayetçi:
 Anatolya Özel Güv. ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Cumhuriyet Bulvarı 1357 Sok. D 3 No: 253 Alsancak İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İZELMAN Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret A. Ş., İşçiler Caddesi No: 130 Kahramanlar Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2747
Başvuruya konu ihale:
 2006/167625 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.07.2007 tarih ve 08.03.03.0163/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İZELMAN Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret A. Ş. tarafından 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı“ ihalesine ilişkin olarak Anatolya Özel Güv. ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2007 tarih ve 2747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

İhale işlemlerine mevzuata uygun olarak devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katıldıkları, idari şartnamenin 7 nci maddesinin ( o ) bendi gereği verilmesi gereken  “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” nin noter tasdikli suretini vermeleri gerektiği halde  “aslı gibidir.” onaylı suretini verdikleri için değerlendirme dışı bırakıldıkları, halbuki idari şartnamenin 7.5.3 maddesinde “ İstekliler, istenen belgelerin aslı veya aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür.”  veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.” hükmü gereğince söz konusu belgenin aslını idare yetkilisine onaylatarak verdikleri, belgenin geçerli kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Şikayetçiye ait teklifin Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” nin noter tasdikli suretini vermemeleri sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İncelemeye konu ihalenin idari şartnamesinin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir”

 

İhale ilanının 4.1.2.3 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.1. maddesinin ( o ) bendinde;. “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:İstekliler, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 5. Maddesi gereği İçişleri Bakanlığınca verilmiş olan "Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi"nin noter tasdikli suretini vermek zorundadırlar.”

 

düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli “ başlıklı  37 nci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü gereğince idarelerin; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri açık olup idarece, idari şartnamenin 7.5 nci maddesinde “belgelerin sunuluş şekli” ne ilişkin genel düzenlemenin mevzuata uygun olduğu ancak,  söz konusu belgenin noter onaylı suretinin getirilmesinin  zorunlu tutulmasına ilişkin olarak yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

Kaldı ki şikayetçinin teklif dosyasında yer alan “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” nin üzerinde  “aslı idarece görülmüştür.”  kaşesi  ile “büro elemanı” Sibel POLAT’ ın imzasının bulunduğu, şikayetçi tarafından adı geçen belgenin aslının sunulması üzerine idarece anılan Yönetmelik hükmüne uygun olarak  “aslı idarece görülmüştür.”  şeklinde  kaşelenip imzalanması suretiyle belgenin fotokopisinin teklif dosyasına koyulduğu,  buna rağmen şikayetçiye ait teklifin “belgenin noter tasdikli suretini verilmemesi sebebiyledeğerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Sonuç olarak; idarece “özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi” ne ilişkin olarak yapılan ihale dokümanındaki düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı, bu düzenlemeler sebebiyle teklif değerlendirmesinin de mevzuata uygun olarak yapılamadığı, dolayısıyla şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

             37 personel ile 12 ay süre ile birim fiyat  teklif alınarak gerçekleştirilen “güvenlik hizmeti” ihalesine  ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinin ; Ayrıca, Personelin Yol, Yemek ve Giyecek Giderleri;

26.3.1.Yol Birim Fiyatının Hesap Edilmesi ve Ödeme Şekli:

Yüklenici çalıştırdığı her Koruma ve Güvenlik Görevlisine l (bir) günlük Yol bedeli olarak brüt 3,50 YTL (Üç YTL ve elli YKR ) alacak ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak bir Koruma ve Güvenlik Görevlisinin aylık Yol bedeli hesaplanır. Yüklenici kişilerin aylık brüt yol bedelini, ücret bordrolarında göstermek şartı ile nakdi olarak ödemek zorundadır.

26.3.2.Yemek Birim Fiyatının Hesap Edilmesi ve Ödeme Şekli:

Yüklenici çalıştırdığı her Koruma ve Güvenlik Görevlisine l (bir) günlük Yemek bedeli olarak brüt 3,25 YTL (ÜçYTL ve Yirmibeş YKR) alacak ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak bir Koruma ve Güvenlik Görevlisinin aylık Yemek bedeli hesaplanır. Yüklenici kişilerin aylık brüt Yemek bedelini, ücret bordrolarında göstermek şartı ile nakdi olarak ödemek zorundadır

26.3.3.Giyim Bedeli:Yüklenici, Koruma ve güvenlik hizmetleri yapılacak olan İzelman Genel Müdürlüğü ve ek hizmet yerlerinde görevlendireceği tüm koruma ve güvenlik görevlilerine, görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için Teknik Şartnamenin 16 maddesinde miktar ve özeliği belirtilen kıyafetleri, ( yazlık ve kışlık üniformaları ) her bir görevli için ayrı ayrı, tek tip ve standartta, gereken tarihte ve yeni olmak üzere ayni olarak temin etmekle yükümlüdür.

26.3.4.    Koruma ve Güvenlik Görevlisine brüt asgari ücretin   % 12 si oranında fazla ücret
ödenecek ve bu teklif fiyata dahil edilecektir.

26.3.5.    4857 sayılı İş Kanunun 47 maddesi gereği Ulusal Bayram ve Genel tatil günleri
Hizmet süresince toplam 12,5 gün 37 adet koruma ve güvenlik görevlisi ile çalışması
(yemek, yol ve giyim hariç) teklif fiyata dahil edilecektir.

Resmi Gazetenin 14.10.2006 tarih ve 26319 sayılı nüshasında yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince, Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden Yüzde üç (%3) sözleşme gideri ilave edilecektir.

26.3.6.Teknik Şartnamenin 8. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası ücreti teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

                   Yukarıdaki düzenlemeye göre, ihale dokümanı ile isteklilerden karşılanması istenilen asgari maliyetin (yol-yemek dahil, giyim ve mali sorumluluk sigorta bedeli hariç) 436.728,60 YTL olduğu, şikayetçinin teklif bedelinin ise  437.671,48 YTL  olduğu görülmüştür.

 

                     İdarece geçerli olarak kabul edilen 3 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, şikayetçiye ait teklifin bu 3 istekliye ait teklif tutarından daha düşük, ancak asgari maliyetin 942,88 YTL fazlasıyla 437.671,48 YTL olduğu, yukarıda izah olunduğu üzere şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun bulunmadığından, şikayetçinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve ihale işlemlerine mevzuata uygun olarak devam edilmesi gerektiği açıktır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Şikayetçinin yanı sıra ihaleye teklif veren isteklilerden  Al-Sin Özel Güvenlik Ltd. Şti. nin teklif dosyasında yer alan “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” nin üzerinde  “aslı idarece görülmüştür.”  kaşesi  ile “Ticaret Müdürlüğü” birimi elemanı olduğu kabul edilen Esin ÇELEBİ’ nin imzasının bulunduğu, adı geçen belgenin aslının sunulması üzerine idarece anılan Yönetmelik hükmüne uygun olarak  “aslı idarece görülmüştür.”  şeklinde  kaşelenip imzalanması suretiyle belgenin fotokopisinin teklif dosyasına koyulduğu,  buna rağmen bu teklifin de “belgenin noter tasdikli suretini verilmemesi sebebiyledeğerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale dokümanı ile isteklilerden karşılanması istenilen asgari maliyet (yol- yemek dahil, giyim ve mali sorumluluk sigorta bedeli hariç) 436.728,60 YTL, adı geçen isteklinin teklif bedelinin ise  438.234,11 YTL  dir.

 

Kararın  (A) bölümünde izah olunduğu üzere, şikayetçi gibi,  Al-Sin Özel Güvenlik Ltd. Şti. nin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun  olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale işlemlerine yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda mevzuata uygun olarak devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul