• Karar No: 2007/UH.Z-917
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :169
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-917
Şikayetçi:
 Reis Turizm Taşımacılık ve Temizlik Hizm. San.Tic. Ltd. Şti. Hoca Üveys Mah. Albay Cemil Sakarya Sok. Kandemir İşhanı No:20 D:3 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı Sirkeci Eminönü/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2007 / 6745
Başvuruya konu ihale:
 2006/186443 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti Alımı (1nci Ordu Komutanlığı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.06.32.G012/2007-20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmeti Alımı (1nci Ordu Komutanlığı)” ihalesine ilişkin olarak Reis Turizm Taşım. ve Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2007 tarih ve 6745 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanın 26.01.2007 tarihinde satın alındığı, idareye mevzuata aykırı olduğu tespit edilen maddelerle ilgili olarak şikayet başvurusunda bulundukları, idarece şikayete cevap verilmeden ivedilik ve kamu yararı kararı alınarak kendilerine bildirildiği, idarenin ivedilik ve kamu yararına gerekçe olarak; “söz konusu itirazlara ilişkin dosyaların erbaş ve erlerin devam eden iaşeleriyle ilgili olması, başlangıç tarihlerinin belli olması, başlangıç tarihlerinin değişmesi halinde iaşede sıkıntı olacağı, başka bir usulle alım yapıldığı takdirde söz konusu alımın daha uygun fiyatlara tedarik edilemeyeceği…” bildirildiği, ihale konusu hizmetin aksamaması için idare tarafından yapılan açık ihaleye konu işe 01.06.2007 tarihinden önce başlanamayacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı, bu süre içinde şikayetin cevaplandırılmasının kuvvetle muhtemel olduğu, bu süre içinde uyuşmazlık sonuçlandırılamazsa idarenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yeniden kısa süreli ihale yapılabileceği hususları göz önüne alındığında idarece alınan söz konusu kararın mevzuata uygun, iddialarına yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede; ihalenin açık ihale usulüyle yapıldığı, idarenin ihale sürecine devam edilmesi yönündeki kararına gerekçe olarak “Söz konusu itirazlara ilişkin dosyaların erbaş ve erlerin devam eden iaşeleriyle ilgili olması, başlangıç tarihlerinin belli olması, başlangıç tarihlerinin değişmesi halinde iaşede sıkıntı olacağı, başka bir usulle alım yapıldığı takdirde söz konusu alımın daha uygun fiyatlara tedarik edilemeyeceği göz önüne alındığında ivedilik ve kamu yararı olduğu değerlendirilmiş olup, ilgi (ç) 13 üncü madde esaslarına göre ihale sürecine devam edileceğinin” bildirildiği, başvuru sahibinin idareye 08.02.2007 tarihinde şikayette bulunduğu, idarenin ivedilik nedeniyle ihale sürecine devam kararını 20.02.2007 tarihinde aldığı, bu kararın başvuru sahibine 26.02.2007 tarihinde tebliğ edildiği tespit edilmiştir

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı nedeniyle alınan ihale işlemlerine devam kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul