• Karar No: 2007/UM.Z-916
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :166
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-916
Şikayetçi:
 Drager Medical Tic. ve Servis Ltd. Şti., Eston Çamlıevler A6 Blok No:5 İçerenköy Kadıköy/İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. 23 26190 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3466
Başvuruya konu ihale:
 2006/165576 İhale Kayıt Numaralı “1 Kalem Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 07.00.66.0063/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nce 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Kalem Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı Alım” ihalesine ilişkin olarak Drager Medical Tic. ve Servis Ltd. Şti.’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.01.2007 tarih ve 3466 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Bahse konu ihalenin aşağıda belirtilen maddeleriyle ilgili olarak ihale tarihinden önce idareye bilgilendirme yazısı verdikleri ve idare tarafından ihale esnasında sunulan yazıda; itiraz edilen bazı maddelerin bir kısmına aslında uydukları, uymadığı belirtilen maddelerin ise klinik açıdan önemli hususlar olmadığı ve uhdelerinde ihale kalması halinde cihazın kabul edileceğinin belirtildiği,

 

İhale kararını müteakip 22.01.2007 tarihinde İdareye şikayette bulundukları, idarenin şikayete cevaben verdiği karar yazısının toplam 2 sayfa olmasına rağmen kompedan üyenin yazısında belirtilen ekin gönderilen yazıda bulunmadığı,

 

Söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kanun esaslarına uygun olmaması ve rekabetin sağlanamaması nedeniyle iptalinin gerektiği,

 

Teknik Şartnamenin Anestezi Cihazı Taşıyıcısının;

1. maddesinde “Cihazlar mevcut pendant sistemine firma tarafından entegre edilecektir. Cihaz, kompakt yapıda olacaktır” düzenlemesi bulunmasına rağmen söz konusu pendant sisteminin hastanede bulunmadığı, dolayısıyla cihazların pendant sistemine montajı ile ilgili söz konusu taahhütnameyi veremeyecekleri,

 

            2. maddesinde “Cihaz taşıyıcının entegre yapısında oksijen ve azotprotoksit tüplerinin takılabileceği yerler bulunacaktır. Taşıyıcı üzerine tüpler yerleştirildiğinde cihazın dengesi bozulmayacaktır. Cihazın üzerinde oksijen ve azot protoksit tüpleri bulunacaktır.”düzenlemesi bulunmasına rağmen pendant tipi anestezi cihazlarına (cihazlarımızın) oksijen ve azot yedek tüplerini monte etmenin mümkün bulunmadığı, ayrıca cihaz ile birlikte tüplerin meydana getireceği ağırlığı taşıyabilecek bir pendant sisteminin bulunmadığı,

 

            3. maddesinde “Taşıyıcının hava, oksijen ve azotprotoksit için olmak üzere 3 gaz girişi olacaktır. Aynı anda hem merkezi gaz sistemine hem de yedek tüplere bağlanabilmesi için O2 ve N2O yedek tüpleri çini de ayrı gaz girişi bulunacaktır. Merkezi gaz basınçları ve tüp basınçları cihazın ön tarafındaki basınç manometrelerinden izlenebilecektir” düzenlemesi bulunmasına rağmen pendant tipi anestezi cihazlarına(cihazımıza) oksijen ve azot yedek tüplerini monte etmenin mümkün bulunmadığı

 

5 Otomatik Ventilatörünün

            4. maddesinde “Ventilatörün Türkçe dil versiyonu olacaktır” düzenlemesi bulunmasına rağmen teklif ettikleri Draeger marka primus model anestezi cihazının Türkçe dil yazılımının henüz bulunmadığı,

 

            18. maddesinde “Tüm sistemin (ventilatör ve havayolu monitörü) elektrik kesintisi durumunda en az 45 dk. süre beslenebilecek dahili batarya sistemi olacaktır.” düzenlemesi bulunmasına rağmen tüm sistemin (ventilatör ve havayolu monitörü) elektrik kesintisi durumunda en az 30 dk. Süre ile besleyebilecek dahili batarya sisteminin bulunmadığı,

 

            19. maddesinde “Cihaz üzerinde acil durumlarda kullanılmak üzere bir adet mekanik flowmetre ünitesi bulunmalı ve flowmetre üzerinden ayarlanan oksijen miktarı lt/dk cinsinden izlenebilmelidir. Ayrıca bu flowmetrelerden ayarlanan oksijen vaporizatörlerden geçmelidir” düzenlemesi bulunmasına rağmen cihaz üzerinde acil durumlarda kullanılmak üzere safety flow mekanizmasının bulunduğu, bu mekanizma sayesinde 0-12 lt/dk arasında ayarlanabilen oksijen vaporizatörlerdengeçerek hastaya ulaştığı, fakat cihaz üzerinde verilen gaz miktarını gösteren herhangi bir mekanik flowmetre ünitesinin bulunmadığı

 

7.Hemodinamek Monitörün;

            10. maddesinde “Monitörün SpO2 ölçümü yetişkinler ve yeni doğanlar için kullanılacak ve ölçüm aralığı 0-100 arasında olacaktır” düzenlemesi bulunmasına rağmen mönitörün SpO2 ölçüm aralığının 1-100 arasında olduğu,

 

            16. maddesinde “Anestezi cihazı üzerinde bulunan anestezi monitöründen izlenmesini sağlayan anestezik gaz ve ajan konsantrasyonları modülü, istenildiğinde hastabaşı monitörü üzerinde de kullanılabilmelidir” düzenlemesi bulunmasına rağmen teklif edilen cihazın gaz modülünün ventilatör kısmına entegre olduğu, dolayısıyla anestezik gaz ve ajan konsantrasyonlarının sadece ventilatör monitöründen izlenebildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanunun İhale İlân Süreleri ve Kurallarının düzenlendiği 13 üncü maddesi ve 53 üncü maddesinde bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

               

AR-GE Dokümantasyon Dairesi Başkanlığından 23.02.2007 tarih ve 276 sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 2006/165576 İKN’li 1 Kalem Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı Alımı ihalesinin Kamu İhale Bülteninde yayımlanıp yayımlanmadığının bildirilmesinin istenilmesi üzerine anılan Dairenin gönderdiği 26.02.2007 tarih ve 106 sayılı yazıda sistem kayıtları üzerinde yapılan incelemede 2006/165576 İKN’li ihaleye ilişkin bir ihale ilanının yayımlanmadığının tespit edildiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkelerin düzenlendiği 5 inci maddesinin birinci fıkrasında da; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İlanının yayımlanmadan ihalenin yapılmasının 4734 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul