• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-896
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :139
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-896
Şikayetçi:
 Ali Karaca, Esat Caddesi No:53/2 K.Esat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4287
Başvuruya konu ihale:
 2007/8127 İKN|li Van Erciş 2. Etap 304 adet Konut ve Sosyal Donatısı (Cami, Şadırvan, 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı) Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnş.
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2007 tarih ve 06.00.94.0176/2007-14 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 15.03.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan 2007/8127 İKN´li “Van Erciş 2. Etap 304 adet Konut ve Sosyal Donatısı (Cami, Şadırvan, 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı) Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnş.” ihalesine ilişkin olarak Ali Karaca´nin 07.02.2007 tarih ve 4287 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

           

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 27 nci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 68 nci maddesinin (c) bendinde;

 

“2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut projelerinde, 5 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin (d) bendinde ise;

 

“2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut projelerinde, 4734 sayılı Kanunun; 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile, 62 nci maddesinin (a) ve (b) bendi hükümleri uygulanmaksızın ve 62 nci maddesinin (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut projelerinde, ÇED raporu alınmaksızın ihaleye çıkılabilmektedir. Ancak, bu raporun sözleşme imzalanana kadar alınması zorunludur.

 

Başvuru konusu ihalede ise, ÇED raporuna ilişkin belgelerin henüz alınmadığı ve sözleşmenin de imza aşamasında olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan düzenlemeler gereğince, söz konusu rapor alınmadan sözleşme imzalanamayacağı dikkate alındığında, bu haliyle sürecin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul