• Karar No: 2007/UM.Z-892
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :134
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-892
Şikayetçi:
 Feridun Korkmaz Gıda ve Tem. Ürn. Tic. Ltd. Şti., 1203/10 uncu Sokak Gıda Çarşısı 1/d Yenişehir/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 1374 üncü Sokak No:11 35210 Alsancak-Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3215
Başvuruya konu ihale:
 2006/162862 İhale Kayıt Numaralı “Gıda Ürünleri Alımı (1 ve 4. Grup)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 07.00.58.0207/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 22.12.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Gıda Ürünleri Alımı (1 ve 4. Grup)” ihalesine ilişkin olarak Feridun Korkmaz Gıda ve Tem. Ürn. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2007 tarih ve 3215 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin 7 nci Grubuna ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, bu gruba ilişkin olarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

 Diğer iddialar yönünden 4734 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Şikayet dilekçelerinin birinci maddesindeki iddialarına ilişkin olarak; idarenin kanun ve mevzuatı istekleri doğrultusunda yorumladığı, yaptığı uygulamanın yanlışlığını teyit ettiği, ancak bu uygulamaya firmalarından başka bir isteklinin şikayette bulunmamasını gerekçe olarak gösterdiği, sunulan teklifi ihaleye katılabilmek için istenilen belge ve bilgilerin mevcudiyeti bir yana bırakılarak sadece teklif edilen rakam olarak değerlendirdiği,

 

2) Şikayet dilekçelerinin ikinci maddesindeki iddiaları ile ilgili olarak; Kamu İhale Kurumunun 2004 Yılı Genel Tebliği XIII üncü madde birinci bendinde kısmi olarak sunulacak teklif mektubunun şekil ve içeriğini belirleyen kriterler göz ardı edilerek birden fazla (3adet) sunulan teklif mektubunu alternatif teklif olmadığı kanaati nedeniyle teklifin esasına yönelik bir işlem olmaması gerekçesinin öne sürüldüğü, ayrıca ihalenin bir tek ihale kayıt numarası alınarak icra edildiği ve bir bütün olduğu gerçeğinden uzaklaşılarak itirazlarının sadece teklif verdikleri kısımlarla sınırlı olduğu ve dolayısıyla yanlış dahi olsa ilgi alanlarında olmayan kısımlarla ilgili bir hak kayıplarının olmadığı gerekçesiyle bu konuyla ilgili şikayetlerinin söz konusu olmadığının bildirildiği,

 

3) Şikayet dilekçelerindeki üçüncü iddialarına herhangi bir cevap verilmediği,

 

4) İhale yetkilisinin vermiş oldukları şikayet başvurusuna yapacağı yasal işlemleri belirleyen Kamu İhale Kurumunun 04.07.2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ”in A.4).a bendi hilafına ihale yetkilisi tarafından raportör heyetin iki üyesinin bizzat şikayete muhatap komisyon üyelerinden oluşturulduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi, idareye yaptığı şikayet başvurusunun birinci maddesinde; “…kısmi teklife açık olan ihalelerde teklif mektubunun 8 inci maddesinin devamı olan 5 nolu dipnotta açıklanan kısmında mektubun içeriğine dahil edilmesi gerektiğini, ihaleye 4, 5, 16, 17 ve 18 inci sıradan katılan isteklilerin teklif mektuplarını bu şekilde vermemelerine rağmen teklif mektuplarının uygun kabul edildiğini, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine aykırı işlem yapıldığını, iddia etmektedir.

 

Kısmi teklife açık olan ihalelere ilişkin teklif mektubunun 8 inci maddesinde; “İhale konusu işin [tamamını/ (fiyat cetvelinde yer alan mal kalemlerini /kısmını)] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden  KDV hariç [para birimi belirtilerek teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır.] 4 bedel karşılığında  yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.5 hükmü, 5 nolu dipnotta; “İdareler, kısmi tekliflere açık ihalelerde, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde 8 inci maddenin devamı olarak “Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verilerek düzenlenen Teklif Mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere vereceklerdir. Kısmi teklife izni verilmeyen ihalelerde sadece “tamamını” ifadesine yer verilecektir.” hükmü, kısmi teklife kapalı olan ihalelere ilişkin teklif mektubunun 8 inci maddesinde ise; “İhale konusu işin tamamı için teklifimiz götürü bedel KDV hariç [para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile götürü bedel tutar]  bedel karşılığında  yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü, “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

 

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

            e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde teklif mektuplarının taşıması zorunlu olan unsurları düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 37 nci ve Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde ise teklif mektuplarının taşıması zorunlu unsurlarının eksikliğinin yaptırımı düzenlenmiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereğince teklif mektuplarının taşıması gereken unsurları taşımaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilmekte olup, teklif mektuplarının taşıması zorunlu unsurlarından herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır. Teklif mektubunun 8 inci maddesinin devamı niteliğinde olan 5 nolu dipnottaki hüküm teklif mektuplarının zorunlu unsurlarından olmadığı gibi teklifin esasını değiştirecek bir eksiklik olarak ta değerlendirilmemektedir.

 

Ayrıca idarenin, teklif mektubunun 8 inci maddesine 5 nolu dipnotu eklemesi ve teklif mektubunu isteklilere bu şekilde vermesi görevi varken teklif mektubunun 8 inci maddesine 5 nolu dipnotu eklemeden isteklilere bu şekilde vermiştir. Bazı isteklilerde idarenin bu şekilde verdiği örneğe uygun olarak teklif mektuplarını vermişlerdir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi Teklif” başlıklı bölümünde; “İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir. hükmü yer almaktadır. İdari şartnamenin 21.1. maddesinde ihalenin kısmi teklife açık olduğu düzenlenmiştir. Kısmi teklife kapalı olan ihalelerde istekliler işin tamamı için teklif vermek zorunda olup, kısmi teklife açık olan ihalelerde ise işin tamamına değil istedikleri kaleme teklif vermekte serbesttirler. İhalenin kısmi teklife açık olmasının bir sonucu ve gereği olarak kısmi teklife açık olan ihalelerde teklifler kalem bazında ayrı ayrı değerlendirilecek, teklif edilen her bir mal kalemi için fiyat cetvelinde yer alan mal kalemlerinden bir veya daha fazlası istekli üzerinde bırakılabilecek, bu durumda istekli, üzerinde kalan mal kalemi tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle işi yapacaktır. 5 nolu dipnot gereğince başvuru sahibi bu durumları taahhüt etmese bile kısmi teklife açık olan ihalelerde işin sonucu ve gereği olarak ihale bu şekilde sonuçlandırılacaktır. Açıklanan nedenlerden dolayı başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

 

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

            e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Kısmi Teklif” başlıklı bölümünde; “İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir. Birden fazla kısma, kaleme teklif verilmesi halinde de teklif kaç kalemden ibaret ise isteklinin bu kalemlerin toplamından oluşan tek bir teklifi mevcuttur.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Nazet Et ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. firması ihalenin 5, 6 ve 7 nci grubuna teklif vermiş fakat her grup için ayrı birim fiyat teklif mektubu vermiştir. Nazet firması teklif verdiği kalemlere ilişkin olarak ayrı ayrı teklif mektubu vermiş olsa da 4734 Sayılı Kanunun 30 uncu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddelerine uygun olarak adı geçen firmanın teklif mektubunun, teklif mektuplarının taşıması zorunlu unsurlarını taşıdığı ve kamu ihale mevzuatında düzenlenen usule uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir. İncelemeye konu ihale kısmi teklife açık olması nedeniyle istekliler istedikleri kaleme teklif vermişlerdir. Kamu ihale mevzuatında kısmi teklife açık olan ihalelerde birden fazla kaleme teklif verilmesi durumunda tek bir birim fiyat teklif mektubu verileceğine ilişkin olarak sınırlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla kısmi teklife açık olan ihalelerde istekliler, 4734 Sayılı Kanunun 30 uncu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddelerinde düzenlenen teklif mektuplarının taşıması zorunlu unsurlarını taşıyan ve kamu ihale mevzuatında düzenlenen usule uygun olarak düzenlenen ve farklı kalemlere ait birden fazla teklif mektubu ile ihaleye teklif verebilirler. Bu şekilde verilen teklif mektupları teklifin esasını değiştirmemektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin şikayet dilekçesindeki üçüncü iddiası birinci iddiası ile aynı olup idare birinci iddiasına verdiği cevapta bu iddiasını da cevaplamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğim 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “şikayetin sonuçlandırılması” başlıklı bölümünde; “İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisince sonuçlandırılması gerektiğinden, başvuru konusu hususlara ilişkin ihale komisyonunun ihale yetkilisi yerine karar alması mümkün bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında inceleme yaptırılacak raportörlerin ihale komisyonu üyelerinden olamayacağına ilişkin olarak engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. İhale yetkilisi anılan Yönetmeliğin yukarıdaki hükmüne uygun olarak birisi ihale komisyonu üyesi olmayan ikisi ihale komisyonu üyesi olan üç kişilik bir raportör heyet görevlendirmiş ve inceleme yaptırmıştır. Raportör heyetin hazırladığı rapor ihale yetkilisince uygun bulunmuş ve ihale yetkilisince düzenlenen ve imzalanan üst yazı ile başvuru sahibine gönderilmiştir. Görüldüğü gibi raportör heyetin 2 üyesi aynı zamanda ihale komisyon üyesi olsa da, şikayet başvurusunu sonuçlandıran ihale yetkilisi olup, kararı ihale komisyonu değil ihale yetkilisi almıştır. İhale yetkilisinin bu şekilde işlem yapması mevzuata uygun olup, başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul