• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-884
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :122
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-884
Şikayetçi:
 Mega Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti, Meşrutiyet Cad. No:38/9 Kızılay/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bahçelievler Mah. Çamlık Cad. No:2 19200 Merkez ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2069
Başvuruya konu ihale:
 2006/162117 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 3 Kısım Kan Merkezi Sarf Malzemeleri (2.Kısım Jel Santifigasyonu Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2007 tarih ve 07.00.41.0200/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Devlet Hastanesi’nce 04.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 3 Kısım Kan Merkezi Sarf Malzemeleri (2.Kısım Jel Santifigasyonu Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Mega  medikal San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 12.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 2069 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sundukları Standart Form KİK.027.0/M’de ihale tarihi itibariyle ifadesi olmadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ilgili standart formu ihale tarihinde doldurdukları, bu duruma göre taahhütnamede göre verilecek belgeleri ihale tarihi itibariyle vermeyi kabul ve taahhüt ettikleri, hal böyle iken ihalenin başka bir firmaya verilmesinin objektif değerlendirme esaslarına uygun bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak hazırlanan ve İdari Şartnamenin ekinde ihale dokümanı alan firmalara verilen teklif verme aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamenin (Standart Form KİK 027.0/M) ikinci maddesi “İhalenin (üzerimde/üzerimizde) kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda (olmadığıma/olmadığımıza) ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt (ediyorum/ediyoruz)” şeklinde düzenlenmiştir.

 

2007 Yılı 3 Kısım Kan Merkezi Sarf Malzemeleri ihalesinde başvuru sahibinin idarece gönderilen teklif dosyası incelendiğinde; teklifi kapsamında sunduğu idarece standart forma uygun olarak ihale dokümanı ekinde verilen taahhütnamenin 2 nci maddesinin “İhalenin üzerimizde kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.” şeklinde değiştirildiği, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olan isteklilerin ihale dışı bırakılması gerektiği, ihaleye teklif veren isteklilerin ihale tarihi itibariyle anılan Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasında belirtilen durumlarda olmaması gerektiği, dolayısıyla ihaleye teklif veren isteklilerin sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibariyle anılan Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasında belirtilen durumlarda olmaması gerektiğine ilişkin belgeleri vermeyi “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”de kabul ve taahhüt etmeleri gerektiği, başvuru sahibi tarafından ibraz edilen taahhütnamenin ihale tarihi itibariyle imzalanmış olmasına rağmen bahsedilen taahhüdü içermediği anlaşıldığından, başvuru sahibi Mega Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İsteklilerce sunulan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasına ilişkin taahhütnamede (KİK 027) “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmaması teklifin esasına etkili bir eksiklik olmadığından, bu gerekçe ile herhangi bir teklifin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

                                                                                                             Muzaffer EREN    

                                                                                                                            Kurul Üyesi       

 

 

 

EK GEREKÇE

           

            Şikayetçinin teklifi; İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamede, “İhale tarihi itibariyle” ibaresi mevcut olmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

           

İhaleye teklif veren isteklilerin vermeleri gereken belgelerden birisi “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”dir.

 

            Bu taahhütnameye ilişkin standart formda, taahhüdün “imza tarihi” itibariyle verilmesi öngörürken Kamu İhale Kurumunca, taahhüdün “ihale tarihi” itibariyle verilmesi yolunda standart formda değişikliğe gidilmiştir. Ancak bazen idareler hazırladıkları dokümanlara eski formu koymakta, bazen istekliler eski formu kullanmakta olup, salt bu nedenle ihalelerden değerlendirme dışı kalanların sayısında zaman içinde bir azalma olmamış, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini sunan bir çok isteklinin teklifi yalnızca bu nedenle  değerlendirilmemektedir.

 

            Bu gibi durumlarda;

 

            1.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini içeriyor, taahhütnamede imza tarihi yer alıyorsa ve bu tarih “ihale tarihi” ile aynı ise maksadın hasıl olduğundan hareketle bu taahhütnameyi doğrudan geçerli kabul etmek gerekmektedir.

 

            2.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini taşıyor ancak taahhütnamede imza tarihi yoksa veya ihale tarihinden önceki bir tarihi belirtiyorsa bunu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek 4734 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi yoluna gidilmelidir.

 

            Somut ihalede; şikayetçinin teklifi, yukarıda belirtilen taahhütnamenin standart forma uygun biçimde düzenlenmediği gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Yukarıda belirtilen yöntemler sonucu, adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alınması gerektiğinden “Düzeltici İşlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

                                                                                                         

 

 

 

                             K.Nejat ÜNLÜ                                          Bilal KARACA

                               Kurul Üyesi                                                 Kurul Üyesi                                                     

 

 

 

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili taahhütnamede (Standart Form- KİK027.0/M) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması değerlendirme dışı bırakılma nedeni kabul edilmiştir.

Söz konusu standart form 08/06/2004 tarihli Yönetmelik değişikliği ile getirilmiş, 22/06/2005 tarihli değişiklikle ise standart formun ikinci fıkrasına isteklilerin ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadıklarına ilişkin belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumlarını gösterir biçimde sunmalarına açıklık getirmek amacıyla “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eklenmiştir. Dolayısıyla iki standart form arasındaki fark bu ifadeyle sınırlıdır.

İhalelerde eski standart formun sunulmasının taşıdığı bahse konu ifade eksikliği dolayısıyla, isteklinin bu belgeleri ihale tarihi itibariyle durumunu gösterir biçimde sunma zorunluluğu açısından zafiyet oluşturacağı gibi bir düşünce akla gelebilirse de, bu düşüncenin yerinde olmadığı aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesindeki hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Şartnamenin söz konusu maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, yeni formata uygunluğun sağlanması amaçlanıyorsa bu hususun bilgi eksikliği kapsamında istekliye tamamlattırılması da mümkün bulunmaktadır.

Açıklanan gerekçelerle, başvuru sahibi istekli lehine düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği oyuyla çoğunluğun itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönündeki görüşüne katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul