En son güncellemeler 19 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-882
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :120
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-882
Şikayetçi:
 Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş., 10025 Sokak, No:10, A.O.S.B Çiğli/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Seyhan İlçe Belediyesi Başkanlığı, Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:89 01060 Seyhan/ ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 1944
Başvuruya konu ihale:
 2006/178214 İhale Kayıt Numaralı “Larvasit ve İnsektisit Alımı {1.Kalem- 1.215.000 M2 Kalıcı (rezidüel) İnsektisit Alımı, 3.Kalem - 3.000 Hektar Alana Yetecek Miktarda Toz (wp) Larvasit Alımı, 4.Kalem- 331.200 Hektar Alanın İlaçlanması İçin Sentetik Prethroit Grubu Uçkun Mücadelesinde Sıcak ve Soğuk Sisleme Yöntemiyle Kullanılacak İnsektisit Alımı}” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 07.00.38.0200/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Seyhan İlçe Belediyesi Satınalma Müdürlüğü’nce 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Larvasit ve İnsektisit Alımı {1.Kalem- 1.215.000 M2 Kalıcı (rezidüel) İnsektisit Alımı, 3.Kalem - 3.000 Hektar Alana Yetecek Miktarda Toz (wp) Larvasit Alımı, 4.Kalem- 331.200 Hektar Alanın İlaçlanması İçin Sentetik Prethroit Grubu Uçkun Mücadelesinde Sıcak ve Soğuk Sisleme Yöntemiyle Kullanılacak İnsektisit Alımı}” ihalesine ilişkin olarak Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 1944 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, “1.Kalem- 1.215.000 M2 Kalıcı (rezidüel) İnsektisit Alımı, 3.Kalem - 3.000 Hektar Alana Yetecek Miktarda Toz (wp) Larvasit Alımı, 4.Kalem- 331.200 Hektar Alanın İlaçlanması İçin Sentetik Prethroit Grubu Uçkun Mücadelesinde Sıcak ve Soğuk Sisleme Yöntemiyle Kullanılacak İnsektisit Alımı” kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, teknik şartnamede whopes spekifikasyon numaralarının istendiği, alım konusu işle ilgili olarak bu belgeye Türkiye’de iki firmanın sahip olduğu, Sağlık Bakanlığının ihalelerde bu belgenin aranmasını istemediği, bu belgenin istenmesi suretiyle rekabeti kısıtlayıcı doküman hazırlandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde:

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.  

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece düzenlenmiş olan teknik şartnamede:

 

“Formulasyon ve/veya aktif maddeler WHOPES spesifikasyonuna uygun olmalıdır ve/veya kayıtlı olmalıdır. Üretici firmaya ait fiziksel ve kimyasal WHOPES spesifikasyon belgeleri (WHO/SI… referans numarası belirtilerek) ve EPA sertifikasıyla birlikte ibraz edilmelidir ve ihale dosyasına eklenmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır. Başvuru sahibi tarafından İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine İdare, istenilen hususların işin halk sağlığı ve çevre koşullarını yakından ilgilendirmesi ve geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklar sonucu edinilen deneyimle şartnameye eklendiğini ifade etmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne WHOPES spesifikasyona ilişkin olarak gelen görüş yazısında,

 

“Bakanlığımız halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit benzeri maddelere üretim ve ithal izni vermektedir. Bakanlığımız tarafından WHOPES belgesi istenmemektedir. Bilindiği gibi WHO spesifikasyonları tavsiye niteliğinde olup, pestisitlerin kullanımı, dağıtımı ve üretimi ile ilgili temel konuların desteklenmesi için oluşturulmuştur. Her ülke pestisitinin özel amaçlı kullanıma uygunluğunu, etiket bilgilerinin kapsamı gibi konulara kendi ülke koşullarına uygun olarak karar vermektedir.” denilmektedir.

 

Gelen görüş yazısından, bu konuyla ilgili olan WHO (Dünya Sağlık Örgütü) spesifikasyonlarının, pestisitlerin kullanımı, dağıtımı ve üretimi ile ilgili temel konuların desteklenmesi için tavsiye niteliğinde olan spesifikasyonlar olduğu; her ülkenin pestisitinin özel amaçlı kullanıma uygunluğu, etiket bilgilerinin kapsamı gibi konulara kendi ülke koşullarına uygun olarak karar verdiği; Türkiye’de pestisit ve pestisit benzeri maddelere üretim ve ithal izni veren Sağlık Bakanlığının bu belgeyi aramadığı anlaşılmaktadır.

 

İdarenin bu belgeyi halk ve çevre sağlığı açısından istediği, WHOPES Spesifikasyonlarının tavsiye niteliğinde oldukları, belirtilen ilaçların halk ve çevre sağlığı açısından uygun olup olmadığına karar verebilecek olan kuruluşun Sağlık Bakanlığı olduğu, Sağlık Bakanlığının ise bu belgeyi ithal ve üretim izni verilirken istemediği anlaşılmaktadır.

 

Aynı zamanda ihalenin 1 ve 4. Kalemlerine teklif veren şirketlerin üçünün Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti’nin ürünleri olan K-Otherine Sc 50 ve Reslin Super adlı insektisitleri teklif ettikleri, Ento savın ise Crompton Europe B.V.’nin Du-Dim 25 WP adlı malzemeyi teklif ettiği anlaşılmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığından gelen görüş yazısı, WHOPES Spesifikasyonlarının özellikleri ve ihaleye sunulan tekliflerin içeriği birlikte değerlendirildiğinde, idarece yapılan düzenlemenin rekabeti engelleyici hususlar taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul