• Karar No: 2007/UH.Z-812
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :26
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-812
Şikayetçi:
 VİP Güvenlik ve Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti., Barbaros Mahallesi Halk Cad. Öztanık Plaza C Blok K 1 Nu 75 Yenisahra Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Belediye Başkanlığı (Su ve Kanal İşletme Müdürlüğü), Savaş Mah. M. Çakmak Cad. No: 19 31200 İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 1880
Başvuruya konu ihale:
 2006/161484 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.02.15.G015/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Belediye Başkanlığı (Su ve Kanal İşletme Müdürlüğü)’nce 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak VİP Güvenlik ve Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 1880 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

           İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Genel Tebliği’nde, hizmet alım ihalelerinde, asgari işçilik maliyetinin, brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedel ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu hususuna yer verildiği, ihale kararına itiraz etmeleri üzerine, idarece kendilerine, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyeti karşıladığının bildirildiği, ancak idarece yaklaşık maliyetin doğru hazırlanmadığı, başvuru konusu ihalenin bir özel güvenlik hizmet alımı  ihalesi olduğu, asgari ücretin üzerine bir maaş farkının öngörülmemesinin, işçilerin yemek ve yol ihtiyaçları için de herhangi bir belirleme yapmadığı ve zorunlu giderleri gözetmediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde, ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya isteklinin, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

            İdarece 05.01.2007 tarih 11 sayılı işlem ile ihale işlemlerine devam kararı alındığı, idarenin söz konusu kararlarının 15.01.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, bu durumda, şikayetçinin kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecek iken, bu süre geçtikten sonra, 19.01.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle Kuruma başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

                            K.Nejat ÜNLÜ                                     Bilal KARACA

                               Kurul Üyesi                                         Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul