En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-872
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :99
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-872
Şikayetçi:
 Delta Koruma ve Güv. Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Selvi Mahallesi Gültaş İşhanı Kat:3 KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Mahallesi Eski TZDK Bahçesi P.K. 144 54100 ADAPAZARI
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1656
Başvuruya konu ihale:
 2006/155012 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.01.89.0120/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Delta Koruma ve Güv. Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.01.2007 tarih ve 1656 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede idarece tekliflerinin aşırı düşük sorgulaması sonucunda değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa tekliflerine asgari işçilik maliyeti, bayram ve tatil günleri farkı bedeli, mali sorumluluk sigortası, kıyafet ve teçhizat bedeli ile yüklenici karının eklendiği, kıyafet ve teçhizat bedeli ile mali sorumluluk sigortası bedelinin kanıtlayıcı belge olarak proforma fatura sunulduğu, ayrıca geçen süre içerisinde kıyafet ve teçhizat malzemelerinin satın alınarak firma stoklarına eklendiği, idarenin kamu yararı gözeterek ihalede en avantajlı teklifi veren firmaları üzerinde ihaleyi bırakması gerekirken 2006 yılında güvenlik işini yürüten firmaya ihaleyi verdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (b) alt bendinde “(fiziki) miktarı ve türü:

 

            Koruma güvenlik amiri                     = 1 kişi

            Koruma güvenlik elemanı-silahlı       = 24 kişi

            Koruma güvenlik elemanı-silahsız     = 15 kişi” düzenlemesinin bulunduğu,

 

            Anılan şartnamenin 26 ncı maddesinde; “26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            26.2.    (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

            26.3 Ayrıca, personele işe gidiş ve dönüşte kullanması için 2 adet otobüs bileti bedeli (2x1=2 YTL/gün) ile yemek bedeli olarak ta (3 YTL/gün)’ü nakdi olarak ödeyecek ve bunu maaş bordrolarında gösterecektir.

 

            Çalıştırılacak elemanlara aşağıdaki belirtilen asgari miktarda;

            1- Koruma güvenlik amiri                 = Asgari ücret + As. Üc. x %75

            2- Koruma güvenlik elemanı-silahlı  = Asgari ücret + As. Üc. x %50

            3- Koruma güvenlik elemanı-silahsız= Asgari ücret + As. Üc. x %30 maaş ödenecektir.

           

            Ayrıca,

            4- Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret verilecektir.

            (2007 yılındaki resmi ve dini bayram günleri toplamı 13 gündür.)

 

            5- Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası,

            6- İnzibat aletleri,

            7- Zorunlu kıyafet

            8- Haberleşme giderleri (6 adet cep telefonu) fiyatı teklif fiyata dahildir.

 

            26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmemesi aşmasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

            26.5 Söz konusu işte çalıştırılacak personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta primi oranı %1,5’dan ödenecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Ayrıca idari şartnamede işin süresinin 01/01/2007 tarihinden 31/12/2007 tarihine kadar olduğu belirtilmiştir.

 

            Bu veriler doğrultusunda yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu işin toplam asgari işçilik maliyetinin (sadece işçilik ücretleri, nakdi olarak karşılanacak yol, yemek bedeli dahil olup giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli hariç olmak üzere) 516.194,88 YTL ve %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere işin asgari maliyet toplamının 531.680,73 YTL olduğu tespit edilmiştir. İdarece, ihale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde kaç personelin çalıştırılacağı hususu belirtilmediğinden bu hesaplamaya dahil edilmemiştir.

 

            İdarenin 22.11.2006 tarihli yazısı ile Beyaz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Ağdaş Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. ve Delta Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak bulunduğu ve idari şartnamenin 26.3 maddesinde verilen giderlerin (işçilik gideri + dini ve resmi bayramlarda verilecek işçilik gideri + özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli + zorunlu giyim bedelleri) ne şekilde karşılanacağının ayrıntılı ve belgelere dayalı olarak açıklanması istenilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanun hükmü gereğince, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerin, tekliflerini oluşturan bileşenleri belgelendirmek suretiyle açıklamaları gerekmektedir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı Hizmet Alımı İhalelerine ilişkin (b) maddesinde; “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

            Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

            Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır…

           

 

 

 

            …Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir…” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra yol, yemek dahil asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan %3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen giyim ile Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası gibi diğer maliyet kalemleri ile ilgili olarak istekli tarafından yapılan açıklamaların söz konusu giderleri karşılayıp karşılamadığı ve açıklamaların belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı hususu dikkate alınmak suretiyle ihale komisyonunca ihalenin sonuçlandırılması gerektiği açıktır.

 

            İhale konusu işin asgari maliyet toplamının üzerinde teklif sunan başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; giyim bedeli için Taç Şapka firmasından alınmış proforma faturaların verildiği, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için Anadolu Sigorta Kütahya Acentesinin alınmış teklifin sunulduğu görülmüş olup, ilgili mevzuat uyarınca teklif fiyata dahil masraflar için bedel öngörüldüğü ve belgeye dayalı açıklama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla; başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamanın ihale dokümanında belirtilen gider kalemlerini karşıladığı ve mevzuata uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin giyim için öngördüğü bedel ile şartnamede belirtilen giyim eşyalarının alınamayacağı belirtilerek teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi yönünde idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası uygun bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin “Teklif Fiyatına Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinin (4) numaralı alt bendinde “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret verilecektir.

            (2007 yılındaki resmi ve dini bayram günleri toplamı 13 gündür.)” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale ilanının 20.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edilmiştir.

 

            Bu nedenle şikayete konu ihalede, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

 

 

            Buna göre; Kamu İhale Genel Tebliğinin “ VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik" başlıklı  “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” maddesinin dokuzuncu fıkrasında “ … İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Diğer yandan, aynı Tebliğin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise;

 

            “…

            2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

            3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

….

 

            16 –     İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; resmi tatil ve bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için resmi tatil ve bayram günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

            Ancak, incelenen ihalenin ihale dokümanında resmi tatil ve bayram günlerinde çalışacak personel sayısına ilişkin düzenlemeye rastlanılmamıştır.

 

            Teknik şartnamenin 9.7 maddesinde yapılan düzenlemede hafta sonu ve özel tatil günlerinde de idarenin belirlediği sayıda güvenlik elemanı çalıştırılacağı, gözetim, denetim ve kontrol hizmetlerinin aksatılmayacağı belirtilmiş ise de anılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin bahse konu hükümlerini karşılamadığı aşikardır.

 

            Şikayete konu ihaleye ilişkin ihale dokümanında, resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personel sayısına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve teknik şartnamenin 9.7 maddesinde yapılan düzenlemeye göre hizmetin sürekliliği dikkate alındığında, resmi tatil ve bayram günlerinde çalışılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, çalışacak personel sayısının belirlenmemesi nedeniyle bu günlerde çalışacak personele ödenecek ilave ücretin, dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanması mümkün değildir.

 

            Sonuç olarak; resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücretin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, ancak ihale dokümanının mevzuata uygun olarak düzenlenmemesi nedeniyle bu ücretin hesaplanmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla ihale dokümanında mevzuata aykırılığı tespit edilen hususun tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili olduğu ve bu aşamada düzeltici işlemle giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) İhale komisyonunca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında başvuru sahibi dışında Beyaz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ile Ağdaş Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, Beyaz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin fiyat teklifinin idarece hesaplanan asgari maliyet toplamından düşük olduğu ve Ağdaş Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin ise giyim için öngördüğü bedel ile şartnamede belirtilen giyim eşyalarının alınamayacağı belirtilerek tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirildiği görülmüştür.

 

            İhale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde kaç personelin çalıştırılacağı hususu belirtilmediğinden ilave işçilik ücreti hariç olmak üzere anılan isteklilerin teklif fiyatlarının asgari maliyeti karşıladığı ve adı geçen isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasında belgeye dayalı açıklama yaptıkları anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonlarınca, Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında yapılan düzenlemelere uygun şekilde aşırı düşük teklif olarak belirlenen ve teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen her bir isteklinin teklifini oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak yapılan açıklama ve sunulan belgelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            Bu itibarla, ihale komisyonunca aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde izlenilen yöntemin de mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Ancak, ihale dokümanının mevzuata uygun olarak düzenlenmemesi nedeniyle ihalenin iptali gerektiğinden ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen hususlarda düzeltici işlem belirlenmesine gerek görülmemiştir.

 

            3) Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi (ADASU) Genel Müdürlüğünün 22.02.2006 tarih ve 30 sayılı Olur’u ile ihale komisyonunun 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşturulduğu,

 

            Şikayete konu ihale dosyasının incelenmesinden, 17.11.2006 tarihli ihale komisyonu tutanaklarında ve 18.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararında ihale komisyonunda asil veya yedek üye olarak yer almayan bir kişinin bulunduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü mevcuttur.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı V/B maddesinin ikinci fıkrasında; (Değişik: 22/2/2006 – 26088 R.G. / 1 md.) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan “genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise” ibaresi “ve” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükümleri gereğince ihale komisyonuna seçilecek kişilerin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memuru ve diğer kuruluşlarda muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel dahil isim olarak belirlenmesi; ihale komisyonunun asil üyelerinin bulunmaması halinde ise yedek üyelerle ve eksiksiz olarak toplanması öngörülmüştür.

 

            İhale komisyonunun 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşturulduğu ve asil veya yedek üye olarak yer almayan kişinin ihale komisyonunda görevlendirildiğine ilişkin herhangi bir belgenin ihale dosyasında yer almadığı ve ihale komisyonunda yer almayan bu kişinin üye sıfatı ile toplantılara katılması hususunun ihale komisyonunun eksiksiz olarak toplanmasına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            4) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

            Nitekim, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 28.12.2006 tarihinde idareye şikayette bulunduğu, idare tarafından 04.01.2007 tarihli yazı ile şikayete cevap verildiği, kararın 09.01.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, idarece verilen cevap üzerine Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 29.12.2006 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul