• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-820
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :34
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-820
Şikayetçi:
 Esin-Ça İnşaat Temizlik Yemk. Med. Turz. Gıda İht. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Cemal Gürsel Cad. Ceylan İşhanı 4/403 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2007 / 5723
Başvuruya konu ihale:
 1-2006/170866- Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmetleri İşi 2-2006/172690- Malzemeli Temizlik Hizmeti ve Hastane Destek Hizmeti Alımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.05.46.0158/2007-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 08.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2006/170866 İ.K.N’li Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmetleri İşi ihalesi ile 09.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2006/172690 İ.K.N’li Malzemeli Temizlik  Hizmeti ve Hastane Destek Hizmeti Alımı İşi  ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibinin 20.02.2007 tarih ve 5723 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Başvuru dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemek ile temizlik ihalelerinde haksız rekabet yapıldığı, konuyla ilgili olarak başvuru yapacak komisyona ulaşılamadığı, zira komisyon görevlilerinin şu an işi yapan firmanın adamları olduğu, konunun Cumhuriyet savcılığına iletildiği ve gerekli ifadelerin verildiği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi, komisyonun değiştirilmesi ve müfettiş görevlendirilmesini talep ettikleri belirtilmiş, söz konusu dilekçe ekindeki İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe örneğinde ise, anılan ihalelerde işi yapan firma diğer firmalarla anlaşması suretiyle haksız rekabet yapıldığı (artırma ve eksiltme olayını ortadan kaldırdığı), bu nedenle ihalede tam teşekküllü dosya kullanma gereği duymadıklarını, temizlik hizmetleri ihalesinde olduğu gibi şartname satın alanların sayısının 40 olmasına rağmen teklif veren firma sayısının üç olduğu, yemek hizmeti alım işinin de aynı şekilde olacağı ifade edilmiştir.

 

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 nci maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için aranacak koşullar;

“a) Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi,

b) Başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması,

c) Aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması,

d) İhale süreci tamamlanmış ve aynı konuda bir şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olmamışsa; iddiaların niteliği ve konusuna göre, yapılacak idari denetimden elde edilecek kamu yararının ihale edilen işin sürdürülüp tamamlanmasıyla sağlanacak yarardan daha yüksek olması.” olarak sayılmıştır.

 

            Başvuru dilekçesinde, başvuruya konu ihale dokümanlarına ilişkin herhangi bir iddia bulunmadığı gibi başvuru sahibinin teklif vermesini engelleyici mevzuata aykırı bir düzenleme bulunduğu yolunda bir iddianın da bulunmadığı, başvuruya konu ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı, açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde artırma / eksiltme gibi bir usül bulunmadığı, geriye firmaların kendi aralarında anlaşmaları sonucunda ihaleye az sayıda teklif verildiği yönündeki iddianın kaldığı, söz konusu iddianın dilekçede belirtilen bilgilere dayanarak Kurumca dosya üzerinden incelenebilmesi imkanı bulunmadığı gibi olay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiğinden  Kurumca yapılacak başka bir işlem bulunmamaktadır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin iddialarının ciddi ve somut olduğu görülmüştür.

 

            Bu itibarla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmeliğin 28’inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu görüldüğünden Yönetmelik hükümleri gereğince “İddiaların incelenmesi”nin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                

                                                                                                            Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul