• Karar No: 2007/UH.Z-867
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :90
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-867
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No:62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Orgeneral Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2487
Başvuruya konu ihale:
 2006/161889 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz ve Hastanemize Bağlı Bulunan Semt Polikliniklerinin 215 Kişi ile Malzeme ve İlaçlama Dahil Genel Temizlik ihalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.02.87.0184/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz ve Hastanemize Bağlı Bulunan Semt Polikliniklerinin 215 Kişi ile Malzeme ve İlaçlama Dahil Genel Temizlik ihalesine” ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 23.01.2007 tarih ve 2487 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında, idari şartnamenin 2.a maddesinde ve teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ihale kapsamında çalıştırılacak personel sayısının 215 olarak belirtilmesine karşın, idari şartnamenin 26.3 maddesinde bu sayıya ilave olarak 4 ekip sorumlusu ve 1 firma sorumlusu olmak üzere 5 kişinin daha dahil edildiği, söz konusu ilave 5 kişinin yol ücretinden yararlanıp yararlanmayacağı ve resmi ve dini tatil günlerinde fazla mesai yapıp yapmayacakları hususlarının belli olmadığı,

 

            2) İhaleye esas sürenin 01.01.2007–31.12.2007 tarihleri arasını kapsadığı, idari şartnamenin 26.3 maddesinde 2007 yılı için resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşının 15 gün olarak hesaplandığı, oysa 15,5 gün olması gerektiği, bu yarım günde çalışma yapılıp yapılmayacağının ve yapılacaksa çalışacak personel sayısının ve ücret ödenip ödenmeyeceğinin belli olmadığı, bu nedenle maliyet hesabı yapılamadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı” başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde, işin “215 kişi ile malzeme ve ilaçlama dahil genel temizlik hizmeti” ihalesi olduğu, idari şartnamenin “İhale Konusu İşe Ait Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin miktarının ve türünün “215 kişi ile malzeme ve ilaçlama dahil temizlik hizmet alımı” olduğu belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Yüklenici, çalıştıracağı her 50 kişiye 1 kişi olacak şekilde toplam 4 kişi, ev ekonomisi, otelcilik turizm yüksek okulu, hemşirelik yüksek okulu, sağlık idaresi yüksek okulu vb. okul mezunu ekip sorumlusu ve ayrıca 1 kişi firma sorumlusu çalıştıracaktır. Ekip sorumlusu (4 kişi) ve firma sorumlusu (1 kişi) 215 kişinin dışında olacaktır. Bu 5 kişinin ücretleri asgari ücretten teklif fiyata eklenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak Personelin Özellikleri” başlıklı 1 inci maddesinde, personel sayısının 215 olacağı ve ayrıca bu personel dışında çalışacak her 50 kişiye 1 kişi olacak şekilde toplam 4 kişinin ekip sorumlusu ve 1 kişinin ise firma sorumlusu olarak çalışacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

İhale dokümanının muhtelif maddelerinde çalıştırılacak personel sayısının bazen 215, bazen de 220 olarak gösterildiği anlaşılmış olmakla birlikte, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde toplam çalıştırılacak personel sayısının açıkça 220 olarak belirtilmiş olması nedeniyle anılan düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek mahiyette olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, ihale konusu işin süresinin 01.01.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında 365 gün olduğunun belirtildiği,  “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ise, resmi ve dini bayram günleri olarak toplam 15 gün belirtildiği görülmüştür.

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan söz konusu düzenlemeden, idarenin 15 tatil gününde çalıştırma yaptıracağının anlaşılması gerektiği, bu itibarla anılan düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek mahiyette olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı” başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde, işin “215 kişi ile malzeme ve ilaçlama dahil genel temizlik hizmeti” ihalesi olduğu, idari şartnamenin “İhale Konusu İşe Ait Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin miktarının ve türünün “215 kişi ile malzeme ve ilaçlama dahil temizlik hizmet alımı” olduğu belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Yüklenici, çalıştıracağı her 50 kişiye 1 kişi olacak şekilde toplam 4 kişi, ev ekonomisi, otelcilik turizm yüksek okulu, hemşirelik yüksek okulu, sağlık idaresi yüksek okulu vb. okul mezunu ekip sorumlusu ve ayrıca 1 kişi firma sorumlusu çalıştıracaktır. Ekip sorumlusu (4 kişi) ve firma sorumlusu (1 kişi) 215 kişinin dışında olacaktır. Bu 5 kişinin ücretleri asgari ücretten teklif fiyata eklenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak Personelin Özellikleri” başlıklı 1 inci maddesinde, personel sayısının 215 olacağı ve ayrıca bu personel dışında çalışacak her 50 kişiye 1 kişi olacak şekilde toplam 4 kişinin ekip sorumlusu ve 1 kişinin ise firma sorumlusu olarak çalışacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde “ihale dokümanında” belirtilmeyen hususlara “ihale ilanlarında” yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Bülteninde 16.11.2006 tarihinde yayımlanan ihale ilanında, çalışacak personel sayısı 215 kişi olarak belirtilmişken, idari ve teknik şartnamede 220 kişi olarak belirtilmesinin isteklilerin teklif bedellerini sağlıklı bir şekilde belirlemelerine engel teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, ihale konusu işin süresinin 01.01.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında 365 gün olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Yine anılan şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, resmi ve dini bayram günleri olarak toplam 15 gün belirtilmiştir. Oysa ki 2007 yılında toplam 15,5 gün resmi ve dini bayram günü bulunmaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde ise, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.“ hükmü bulunmaktadır.

 

          Buna göre, resmi ve dini bayram günleri idari şartnamede yarım gün eksik düzenlendiğinden, isteklilerin mevzuata göre fazla mesai hesaplayarak tekliflerine eklemeleri gerekmekteyse de, idari şartnamedeki söz konusu düzenlemenin, isteklilerin teklif bedellerini sağlıklı bir şekilde belirlemelerine engel teşkil ettiği kanaatine varılmıştır.

 

Diğer taraftan, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak personel sayısının her gün için 100 kişi olduğu belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte, teknik şartnamenin “Temizlik Programı ve Kriterleri” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Hafta sonu tatilinde resmi ve dini bayram günlerinde (Arife günleri normal mesai kabul edilir) mevcut personelin yarısı 1. gün yarısı ertesi gün ve dönüşümlü olarak takip eden bayram ve tatil günlerinde aynı şekilde mesaiye gelecekler ve temizlik programını aynı şekilde uygulayacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İdari şartnamenin anılan maddesine göre resmi ve dini bayram günlerinde 100 kişi çalışacağı belirtilmişken, teknik şartnamenin anılan maddesine göre 110 kişinin çalışması gerekmekte olup, söz konusu çelişik düzenlemelerin isteklilerin teklif bedellerini sağlıklı bir şekilde belirlemelerine engel teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Ayrıca; İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Giyim: Erkek ve bayan personel için renklerini idarenin tayin edeceği iki takım yazlık, iki takım kışlık olmak üzere standart iş kıyafeti firma tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi yer alırken, teknik şartnamenin “Çalıştırılacak Personelin Özellikleri” başlıklı 1 inci maddesinde, “1.7. Firma elemanları, hastane idaresinin belirleyeceği 1 takım yazlık ve 1 takım kışlık özel kıyafetleri giyecek olup kıyafetlerin sağlanması müteahhit firmaya ait olacaktır. Tıbbi atık yönetmeliğine uygun kıyafet idarenin belirlediği sayıda olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüş olup, söz konusu çelişik düzenlemelerin isteklilerin teklif bedellerini sağlıklı bir şekilde belirlemelerine engel teşkil ettiği kanaatine varılmıştır.      

 

            Yukarıda belirtilen tespitler sonucu ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı anlaşıldığından incelenen ihalenin “İptali”ne karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

            Namık DAĞALP                       K.Nejat ÜNLÜ                    Bilal KARACA                              

               ll.Başkan                                    Kurul Üyesi                        Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul