• Karar No: 2007/UH.Z-827
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :41
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-827
Şikayetçi:
 Ağdaş Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Seçkinler Apt. C Blok No: 1/1 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Baştabipliği,Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 59 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/159240 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 30 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmetleri Hizmet Alımı İşi İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.03.39.0022/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “2007 Yılı 30 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ağdaş

Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet

başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.01.2007

tarih ve 3380 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet

başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun

56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte

işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan Karahanlı firmasının teklifinin aşırı şük olduğu, öngördüğü

giyim bedeli ile işin yapılmasının ülke şartlarında mümkün olmadığı,

2) İhale dokümanı kapsamında standart formaların firmalarına verilmediği,

3) Teknik Şartname’nin 11 inci maddesinin “Çalışan personelin hakları” bölümünün (b)

bendinde, “Bayram ve tatil günleri çalışma” başlığı altında, “Bayram ve tatil günü olarak kabul

edilen günlerde de ihale kapsamındaki işlere devam edilecektir. Bayram ve genel tatil günlerinden

önce Kontrol teşkilatının görüşü doğrultusunda yüklenici tarafından yapılan çalışma programına

göre çalışanların isim listesi yüklenici ve/veya vekili ile Kontrol teşkilatı tarafından imzalandıktan

sonra baştabip tarafından onaylanacaktır.

- Bayram ve genel tatil günlerinde de, hizmeti aksatmayacak sayıda personel çalıştırılacaktır.

- Bayram ve tatil günlerinde haftalık çalışma saati fazlası çalıştırılan personelin tüm fazla çalışma

ücreti ve sosyal hakları yüklenici firma tarafından karşılanır.” denmekte olup bunların istenmesine

rağmen bayram ve tatil günlerinin ücretlendirilmesi ile ilgili idari ve teknik şartnamede bir

düzenleme yapılmadığı, çalışılacak bayram ve tatil günleri için bir bedel öngörülmediği, bu

günlerde çalışacak personel sayısının belirlenmediği, bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer

alan, “işin süresi dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel personel

çalıştırılacak ise çalışacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu

günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.”

düzenlemesine aykırılık bulunduğu ve ayrıca vardiya sayılarının, her vardiyada çalışacak personel

sayısının ve haftalık gün sayısının belirlenmediği, bu nedenlerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İhale konusu iş, 365 günlük 2007 yılı 30 kişi ile hastane özel güvenlik hizmetleri hizmet

alımı işi olup götürü bedel usulde gerçekleştirilecektir.

İdari Şartname’nin 26.3 maddesindeki veriler doğrultusunda, nakdi olarak öngörülen yol

bedeli ve işçilik bedeli (29 kişi için asgari ücretin % 25 fazlası ve 1 kişi için % 100 fazlası) dahil,

ayni olarak öngörülen giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli hariç olmak

üzere yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu işin toplam asgari işçilik maliyeti 314.326,44

YTL ve sözleşme gideri dahil işin asgari maliyet toplamı 323.756,23 YTL’dir.

İhale üzerinde bırakılan Karahanlı firmasının teklif bedeli 324.244,19 YTL’dir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığının

“G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”

başlıklı maddesinde, özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde giyim bedeli ile özel güvenlik mali

sorumluluk sigortasının teklifte önemli bileşenler olarak aşırı şük teklif sorgulamasında

ıklanması gerektiği belirtilmiştir.

İdare tarafından aşırı şük teklif sorgulaması yapılmış olup, Karahanlı firmasının

ıklamaları değerlendirildiğinde; giyim bedeli ve mali sorumluluk sigortasına ilişkin teklif edilen

tutarlara belgeye dayalı olarak açıklama getirildiğinden iddia yerinde görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

İhale dokümanı kapsamında standart formların firmalarına verilmediği iddia edilmekte olup

idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgede, “ihale dokümanını oluşturan belgelerin

aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı istekli tarafından kontrol edilmiş ve tamamı

aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilmiştir.”

ibaresinin altında teslim eden ihale yetkilisinin ve dokümanı satın alan kişinin imzaların bulunduğu

ve ihale dokümanının kapsamına ilişkin listede standart formlarında yer aldığı görüldüğünden iddia

yerinde görülmemiştir.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale konusu iş, 365 günlük 2007 yılı 30 kişi ile hastane özel güvenlik hizmetleri hizmet

alımı işidir.

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Özel Güvenlik Personeli” başlıklı 7 nci maddesinde,

“A) Yüklenici Şartname konusu hizmetlerini yürütmek üzere 30 özel güvenli personeli

çalıştıracaktır.

B) Özel güvenlik hizmeti haftanın 7 günü 24 saat esasına göre verilecektir. Çalıştırılacak özel

güvenlik personelinin çalışma süresi haftalık 45 saattir. Özel güvenlik personelleri nöbetleşme

esasına göre haftada en az 1 tam gün izinli sayılacaktır.

C) Özel güvenlik personelinin çalışma programı çalışılacak yerin ve yapılacak işin özelliğine göre,

kontrol teşkilatının da görüşü alınarak yüklenici tarafından yapılacaktır. Programın yapılmasında

07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak

Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” uyarınca günlük

çalışma 3 vardiya halinde yapılacak ve aynı yönetmelik hükümleri çerçevesinde gece-gündüz

postalarında nöbetleşme esası uygulanacaktır. Her vardiyada ihtiyaç duyulan sayı kadar eleman

görev yapacak, fazla elemanlar iş yoğunluğunun olduğu ve ihtiyaç duyulan vardiyada

görevlendirilecektir.” düzenlemeleri ve

“Çalışan personelin hakları” başlıklı 11 inci maddesinin bölümünün (b) fıkrasında,

“- Bayram ve tatil günleri çalışma” başlığı altında, “Bayram ve tatil günü olarak kabul edilen

günlerde de ihale kapsamındaki işler devam ettirilecektir. Bayram ve genel tatil günlerinden önce

Kontrol teşkilatının görüşü doğrultusunda yüklenici tarafından yapılan çalışma programına göre

çalışanların isim listesi yüklenici ve/veya vekili ile Kontrol teşkilatı tarafından imzalandıktan sonra

baştabip tarafından onaylanacaktır.

- Bayram ve genel tatil günlerinde de, hizmeti aksatmayacak sayıda personel çalıştırılacaktır.

- Bayram ve tatil günlerinde haftalık çalışma saati fazlası çalıştırılan personelin tüm fazla çalışma

ücreti ve sosyal hakları yüklenici firma tarafından karşılanır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Yukarıdaki düzenlemelerden, idare tarafından bayram ve genel tatil günlerinde de işçi

çalıştırılacağı ve bu günlerdeki çalışmalara ilişkin olarak fazla çalışma ücretinin ve tüm sosyal

haklarının yüklenici tarafından ödeneceğinin düzenlendiği ve çalışmanın 3 vardiya şeklinde

yapılacağının belirlendiği görüldüğünden iddia yerinde görülmemiştir.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet

başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhaleye ait teknik şartnamedeki düzenlemelerden, idare tarafından bayram ve genel tatil

günlerinde de işçi çalıştırılacağı ve bu günlerde haftalık çalışma saatini aşan çalışmalara ilişkin

fazla çalışma ücretinin ödeneceği düzenlendiği halde bayram ve genel tatil günlerinde yapılan

çalışma için ücret ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılmadığı; çalışılacak gün ve personel sayısının

belirlenmediği,

Ayrıca, Teknik Şartnamede 3 vardiyada çalışacak işçi sayısına ilişkin belirleme yapılmayıp

“Her vardiyada ihtiyaç duyulan sayı kadar eleman görev yapacak, fazla elemanlar iş yoğunluğunun

olduğu ve ihtiyaç duyulan vardiyada görevlendirilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığından ilave

personele ilişkin tespit yapılmasının da mümkün olmadığı görülmüş olup bu düzenlemelerin

belirsizlik yarattığı anlaşılmıştır.

Bu düzenlemeler tereddüde yol açmakta olup, oluşan belirsizlik isteklilerin maliyet hesabı

yapmalarını ve idarenin teklifleri değerlendirmesini olumsuz yönde etkilediğinden ihalenin iptalini

gerektirdiği görüşüyle şikayetin uygun bulunmadığı yönündeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Yaşar GÖK Namık DAĞALP

Kurul Üyesi Kurul Üyesi

II. Başkan

KARŞI OY

İncelenen ihalede; idarenin şikayet başvurusuna verdiği yanıtla birlikte 4734 sayılı kanunun

4964 sayılı kanunla değişik 55 nci maddesi hükmü doğrultusunda ivedilik kamu yararı kararı

aldığı, bu kararı başvuru sahibine 17.1.2007 tarihinde tebliğ ettiği görülmüştür.

Sözü edilen ivedilik kamu yararı kararına karşı başvuru sahibince herhangi bir şikayet

yapılmaması üzerine idarece 7 günlük süre beklendikten sonra 29.1.2007 tarihinde ihale üzerinde

kalan istekli ile sözleşme imzalanmış olduğuna göre itirazen şikayet başvurusunun reddi

gerekmektedir.

Her ne kadar idarece alınan ivedilik ve kamu yararı kararı; “İhalelere Karşı Yapılacak İdari

Başvurulara Ait Tebliğ hükümlerine uygun olarak alınmamış ise de; bir kararın tebliğ hükümlerine

uygun alınıp alınmadığının değerlendirilmesi ancak; bu konunun kuruma 3 günlük yasal süre

içinde yapılacak başvurularda yapılabilecektir.

Bahse konu ivedilik ve kamu yararını geçersiz olduğu yönünde kurulca herhangi bir karar

alınmamış olmaması o kararın geçerliliğine karine teşkil eder. Hal böyle olunca bağıtlanan

sözleşme mevzuata uygundur.

ıklanan nedenlerle başvurunun reddi gerekeceği oyuyla karara katılmıyorum.

H Hüseyin GÜRHAN

Kurul üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul