• Karar No: 2007/UH.Z-858
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :78
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-858
Şikayetçi:
 Accor Servisleri İnternational A.Ş., Vekilleri Av. Osman Macit SÖYLEMEZ Av. Mahmut ÖZTÜRKLER Abdülhak Hamit Cad. No:24 34437 Taksim/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Belediye Başkanlığı, Y.Pazarcı Kordon Cad. 0760 Manavgat/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3454
Başvuruya konu ihale:
 2006/171052 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süre İle 183 Memura Mesai Günleri 1 Öğün Öğlen Yemeği Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 07.03.59.0207/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Belediyesi Başkanlığı’nca 22.12.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “12 Ay Süre İle 183 Memura Mesai Günleri 1 Öğün Öğlen Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Accor Servisleri İnternatıonal A.Ş.’nin 12.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.01.2007 tarih ve 3454 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarenin, usul kurallarına aykırı olarak tahmini fiyatı belirttikten sonra iskonto talep ettiği, bir kişinin yemek bedelinin 5,00YTL olarak kabul edildiği, bu bedel üzerinden katılımcılara iskonto yapmalarının istendiği, ilk ve tek iskontoyu da Gintem Katı Atık Yön. Loj. Kargo Nak. Araç Kir. Kurt. Hiz. Rest Kon. Akr. Serv. San. ve Tic. A.Ş. firmasının verdiği, idarenin ihaleyi anılan firma üzerinde bıraktığı,

İdarenin, ihaleye katılan firmalardan tahmini fiyata iskonto talep ederek ihale yapmasının kanuna ve ihalenin gizliliği ilkesine aykırı olduğu, idarenin iskonto talep etmesinin tahmini fiyat belirlediğinin en önemli göstergesi olduğu, idarenin iskonto talebini ancak belli ettiği fiyat üzerinde talep edebileceği,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda düzenlenen ve ihaleden önce açıklanan isabetsiz hesaplamalara dayalı tahmini bedel esasından vazgeçildiği, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile idarelerce yaklaşık maliyetin ayrıntılı fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle gerçekçi olarak belirlenmesinin öngörüldüğü,

2) Accor Servisleri İnternational A.Ş. firmasının ihale üzerinde kalan firmanın iskontolu bedelinden daha ekonomik ve daha avantajlı fiyatı, teklif fiyatı esasına göre verdiği, ihalenin Gintem Katı Atık Yön. Loj. Kargo Nak. Araç Kir. Kurt. Hiz. Rest Kon. Akr. Serv. San. ve Tic. A.Ş. firması üzerinde kaldığı, idarenin “ikinci en avantajlı teklif sahibi yoktur” gerekçesiyle tekliflerini değerlendirmeye almadığı,

3) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 69 uncu maddesi gereğince hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin belirlenmesinde en düşük fiyatın esas olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlarda dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri mümkün değilse nispi ağırlıklarının belirleneceği, idari şartnamede fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıklarının belirlenmediği, ekonomik açıdan en avantajlı fiyatın belirlenmesinde diğer unsurların gözükmediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin “12 ay süre ile 183 memura mesai günleri 1 öğün öğlen yemeği verilmesi hizmet alımı” işi olduğu belirtilmiş, 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı, 22 nci maddesinde ise; işin tamamı için teklif verileceği şeklinde düzenleme yapılmış olup, teknik şartname düzenlenmediği tespit edilmiştir.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “teklif mektuplarının şekli” başlıklı 63 üncü maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan  işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/H ve KİK019.0/H).

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  a) Yazılı olması,

  b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

  c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

  d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

  e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale dokümanı içerisinde verilen birim fiyat teklif mektubuna; “Not: Teklifimizde; kişi başına………………….YTL/Gün olarak ödeme yapmayı, toplam tutar üzerinden %...........(yüzde………………….) ihale indirimi yapıldıktan sonra KDV ilave ederek fatura etmeyi kabul ve taahhüt ederim.” şeklinde bir ibarenin eklendiği, birim fiyat teklif cetveline de ihale indirimi ibaresini taşıyan bir satır eklendiği ve teklif mektubu ile teklif cetvelinin doküman satın alanlara bu şekilde verildiği tespit edilmiştir.

 

            İdare birim fiyat teklif cetveline böyle bir not yazarak isteklilerden zoraki olarak teklif fiyatlarından indirim yapmalarını kabul ve taahhüt etmelerini istemektedir. İstekliler teklif fiyatlarını verirken teklif fiyata dahil olan masrafları dikkate alarak fiyat vermektedirler. İncelemeye konu ihale açık ihale usulü ile yapılmaktadır. Bu usulde isteklilerden tekliflerinde indirim yapılmasını isteme imkanı bulunmamaktadır. İsteklilerin teklif ettikleri fiyattan indirim yapmaları ihale usullerinden pazarlık usulünde mümkündür. Açık ihale usulünde isteklilerin verdikleri teklif fiyatından indirim istenmesi ve isteklilerin indirim yapması yürürlükte bulunan kamu ihale mevzuatına aykırı bir uygulamadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan birim fiyat teklif mektubunda yukarıdaki notta yazılan ifadelerin yer almadığı, birim fiyat teklif cetvelinde de ihale indirimi ibaresini taşıyan bir satırın olmadığı görülmüştür.

 

İdare ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının, teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan  işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır hükmüne aykırı olarak Yönetmeliğin ekinde yer alan formları dikkate almadan düzenlemiştir. İsteklilerden ihale üzerinde kalan firma teklifini idarenin doküman içerisinde verdiği birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli örneğine uygun olarak vermiş, diğer firmalar uygun olarak vermemiştir. Böyle bir uygulama isteklileri tereddüde düşürebilecek nitelikte olup, verilen tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesini de güçleştirebilecektir.

 

İdare ihale üzerinde kalan firma haricindeki diğer firmaları; “Sodexho, Accor ve Multinet firmalarının teklif mektuplarının içerik bakımından 4734 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerden rekabet ve eşit muamele ilkesine uygun olmadığı görüldü. Şöyleki; Personele yemek verilmesi hizmet alımı ihalesi sonucu işin yapılması fiiliyatta, yüklenici, personelin kartlarına harcayacağı parasal miktarı yükler veya harcayacağı parasal miktarı kupon olarak verir, daha sonra idareye fatura ederek hak ediş bedelini tahsil eder. İhalede rekabet ve eşit muamelenin sağlanabilmesi için (sadece bu ihale şekline haiz olmak üzere), isteklilerin teklif mektubu eki birim fiyat cetvellerinde, tekliflerini oluştururken, personelin kartlarına yükleyeceği bedeli belirttikten sonra, bu bedele istinaden fatura edeceği bedeli belirtmesi gerekmektedir. Eğer istekli yukarıda belirtildiği gibi teklifini oluşturmaz ise, yani personelin kartlarına yükleyeceği bedeli fatura ederse, idareden aldığı parasal değeri hiçbir riske ve rekabete girmeden personele ödemiş olacak ki böyle bir teklifin oluşturulmasında en düşük teklifi verirken, hiçbir risk ve maliyet hesapları önem arz etmeyecektir. Sonuç olarak; bu 3 firma teklif ettikleri ve idareden alacakları parayı personele yemek yardımı olarak kullandırmayı ve aynı bedeli fatura etmeyi taahhüt ederek rekabet ve eşit muameleyi sağlamadıklarından teklifleri değerlendirmeye alınmamıştır.” şeklindeki gerekçe ile değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdarenin değerlendirme dışı bırakma gerekçesinde bahsettiği 4734 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen rekabeti ve eşit muameleyi sağlama görevi idarenin görevlerindendir. İsteklilere böyle bir görev verilmemiş olup, verilen teklif mektuplarının içerik bakımından rekabet ve eşit muamele ilkesine uygun olmadığı şeklindeki bir gerekçenin ve bu gerekçe ile ihale üzerinde kalan firma dışındaki bütün firmaların değerlendirme dışı bırakılması kamu ihale mevzuatına aykırıdır.

İdare kamu ihale mevzuatına aykırı olarak isteklilerden teklif ettikleri fiyattan indirim yapmalarını istemiş olup, indirim yapmayan firmaları değerlendirme dışı bırakmıştır. İdarenin yaptığı uygulama kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu için teklif ettikleri fiyattan indirim yapmayan isteklileri değerlendirme dışı bırakması da kamu ihale mevzuatına aykırıdır.

 

Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak düzenlenen birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli ile ihalenin sağlıklı olarak sonuçlandırılamayacağı ve mevzuata aykırı doküman düzenlenmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1. maddesi ile iş deneyim belgesi istenmekte olup, 36.1. maddesinde; “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.” hükmü 36.3. maddesinde; “En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar: İş deneyim belgelerinin tutarlarının değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Görüldüğü gibi idari şartnamede fiyat dışı unsur olarak iş deneyim belgelerinin tutarları düzenlenmiştir. İş deneyim belgelerinde de yapılan işin değeri parasal olarak yazıldığı için fiyat dışı unsurun doğal olarak parasal değeri belirtilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul