• Karar No: 2007/UH.Z-840
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :57
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-840
Şikayetçi:
 En-Kay Turiz. İnş. Tem. Hizm. Teks. Hay. Akar. İth. ve İhr. Tic. San. Ltd. Şti., Özalpler Mahallesi Turgut Özal 1. Cad. Kardelen Evleri A Blok Nu 1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, Vali İzzetbey Cad. Nu 25 Karatay/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2007 / 1560
Başvuruya konu ihale:
 2006/148017 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik ve Yemekhane Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.01.77.0196/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nce 27.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik ve Yemekhane Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak En-Kay Turiz. İnş. Tem. Hizm. Teks. Hay. Akar. İth. ve İhr. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2007 tarih ve 1560 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            Tekliflerin alınmasından sonra yapılan mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, En-Kay Turiz. İnş. Tem. Hizm. Teks. Hay. Akar. İth. ve İhr. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale tarihi itibariyle Malatya ilinde faaliyet gösterdikleri bu nedenle de Malatya’dan aldıkları Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin, Konya İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ihalenin üzerlerinde kalması durumunda bu belgeyi Konya İl sağlık müdürlüğünden alabilecekleri, bu sebeple ihale dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı,

 

            2) Bilanço ve gelir tablosunda yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin bulunmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu işin bir hizmet alımı olması ve kendilerinin de bir hizmet firması olması nedeniyle yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin bulunmadığı, bu nedenle de ihale dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (n) bendinde;

 

“İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge: 27.01.2005 tarih 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereğince İl Sağlık Müdürlüğünden alınan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesini, mesul müdüre ait sertifikayı ve mesul müdürün bünyesinde çalıştığını belgeleyen SSK bildirgesini (SSK onaylı internet çıktısı ise barkot numaralı) teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur. İlaçlama işleri bir alt yükleniciye yaptırılacak ise alt yükleniciyle yapılacak olan noter onaylı taahhütname ekinde (Halk Sağlığı Belgesi, Mesul Müdür Sertifikası, Mesul Müdür SSK bildirgesi ) vermesi zorunludur. İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklardan birinin bu belgeleri sunmaları yeterlidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta başvuru sahibi firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden biri olarak ilaçlama işinin yaptırılacağı alt yüklenici firmanın ilaçlama izin belgesini Konya İl Sağlık Müdürlüğünden alması gerekirken, bu izin belgesini Malatya ilinden almış olması gösterilmiştir.

 

Başvuru sahibi firmanın ilaçlama işini alt yüklenici olarak Enkay Tem. Ürn. ve Hiz. Güv. Reklam Yemek Çevre Düz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yaptıracağına dair noter onaylı taahhütname verdiği, ayrıca alt yüklenici firmanın Malatya İl Sağlık Müdürlüğünden almış olduğu ilaç uygulama izin belgesini, mesul müdürlük belgesini, mesul müdür sertifikasını ve mesul müdürün anılan firmada çalıştığına dair SSK bildirgesini sunduğu görülmüştür.

 

27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama “Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “İzin alma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

 “Bakanlık tarafından uzman nezaretinde kullanılması şartıyla izin verilen; insektisit, rodentisit veya mollusisit kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, 6 ncı maddede belirtilen bilgi ve belgelerle faaliyet gösterecekleri ilin müdürlüğüne müracaat ederek izin alması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan Yönetmeliğin “Mesûl müdür” başlıklı sekizinci maddesinde, mesul müdürün görevleri arasında;

          "l) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle ilaçlama yapılması durumunda, gidilen ilin Müdürlüğüne Ek-1 formunun bir örneğini dilekçe ekinde bildirmek." görevi sayılmıştır.

 

 Bu hükümlere göre, ilaçlama izin belgesine sahip olan firmalar, izin belgesini aldıkları ilin dışında, gidilen ilin müdürlüğüne bildirimde bulunmak suretiyle başka illerde de geçici olarak faaliyet gösterebileceklerdir.

 

Başvuru sahibi firmanın alt yükleniciye yaptıracağı ilaçlama işine ilişkin olarak alt yüklenici firmanın Konya İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimde bulunarak ilaçlama işini Konya ilinde geçici olarak yapabileceği anlaşıldığından, başvuru sahibi firmanın teklifinin ilaç uygulama izin belgesinin Konya ili dışında başka ilden alınmış olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle şikayetçinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

  İdari şartnamenin “İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri” başlıklı 7.2.2. maddesinde;

 

  “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler, İsteklinin;


            a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.50 olması,

  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif) en az 0.10 olması,
            c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.75’ den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur…”
hükmü yer almaktadır.

 

Uygun Olamayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta başvuru sahibi firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden bir diğeri olarak anılan firmanın sunmuş olduğu bilançosunda yıllara yaygın inşaat maliyeti ile hakediş gelirlerinin gösterilmemiş olması gösterilmiştir.

 

İstekliler tarafından sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunluluğu, isteklinin yıllara yaygın bir inşaat maliyetinin ve hak ediş gelirinin olması durumunda söz konusu olacaktır. Anılan firmanın vergi dairesi tarafından onaylanmış olarak sunduğu bilançosundan, yıllara yaygın inşaat maliyeti ile hakediş gelirlerinin bulunmadığı anlaşıldığından, bu kalemlerin gösterilmemiş olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

          1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

          2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda En-Kay Turiz. İnş. Tem. Hizm. Teks. Hay. Akar. İth. ve İhr. Tic. San. Ltd. Şti.‘nin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul