• Karar No: 2007/UH.Z-837
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :54
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-837
Şikayetçi:
 Öncü Güvenlik Sis. Temz. Kurye Dağ. Taşm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Arpaemini Mah. Morova Sokak No:34/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 253. Sokak No: 143 35370 Basınsitesi Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2194
Başvuruya konu ihale:
 2006/139507 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2007 tarih ve 08.02.54.G014/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 08.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öncü Güvenlik Sis. Temz. Kurye Dağ. Taşm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2194 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sunmuş oldukları maliyet açıklamasında yer alan proforma fiyatlarının, idarenin yapmış olduğu yaklaşık maliyet araştırması sonucu tespit edilen fiyatlar ışığında değerlendirildiğinde piyasa rayiç bedellerini yansıtmadığı, dolayısıyla teklif edilen bedelle hizmetin gerçekleştirilemeyeceği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarenin bu kararının mevzuata aykırı olduğu, hizmetin yerine getirilememesi durumunda idarece 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendine göre cezai müeyyide uygulanabileceği, idarenin bu durumda herhangi bir zararının söz konusu olmadığı, idarenin kaynakları verimli şekilde kullanma ve ihtiyaçların uygun şartlarla karşılama sorumluluğu bulunduğu, Kurul’un 2005/UH.Z-2362 sayılı kararının iddialarını desteklediği  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarece Kosifler, Karahan, Doğan, Öncü, Lider, Ali Benzer, Peytem, Özer-Ay, Aldemirler, Karataş, Atmaca, Yüksel, Egepol firmalarının tekliflerinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu, bunlardan Atmaca, Yüksel, Egepol firmalarının açıklamalarının yeterli görüldüğü, diğer firmaların tekliflerinin aşırı düşük teklif kabul edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            Şikayetçinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinde; “ihale dokümanında verilen temizlik malzeme ve ekipmanlarının maliyet analizini toplu olarak gösterdiği, ve dayanak olarak  koyduğu Elda Kimya San. Ltd. Şti.’nin proformasında örneğin idarece araştırması yapılan efervesan klor tabletinin ve piyasa rayiç bedellerinin altında olduğu ve temizlik malzeme ve ekipmanlarının piyasa rayiç bedellerini yansıtmadığından teknik şartnameyi okuyup kabul ettiği bedelle hizmeti gerçekleştirme yetkisinin sağlamayacağı tespit edildiği ve teklifin yeterli bulunmadığı” belirtilmiştir.

 

            İhalede tekliflerin götürü bedel alınacağı, işyeri tehlike sınıfının II ve tehlike risk prim oranının %2 ve yol bedelinin işçi başına 26 gün üzerinden gidiş-dönüş 2,80 YTL  olduğu, idarede çıkan yemekten işçilerin bedelsiz yararlanacağı, işçilere yazlık ve kışlık olmak üzere ikişer adet forma verileceğinin idari şartnamede düzenlendiği, teknik şartnamede belirtilen makineler ve ekipman ile malzemelerin teklif fiyata dahil olduğu tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3.4 maddesinde; “İşçilerin ulusal bayram ve tatil günlerinde fazladan yaptıkları çalışmalar için; idare tarafından herhangi bir gider öngörülmemiştir. Teknik şartnamenin sosyal haklar başlıklı bölümünün 11. maddesine göre izin kullandırılacaktır. İdarenin durumuna göre izin verilmediği takdirde, işçilerin fazla mesai ve bayram ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici maliyet hesabında fazla mesai ile ilgili herhangi bir bedel öngörmeyip, izin verilmeyen durumlardaki fazla mesai ücret ödemeleri kar içinde değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamede işçilerin 3 vardiya halinde çalışacağı, 07.30-16.00 arası 115 işçi, 14.30-23.00 arası 40 işçi, 23.00-07.30 arası 31 işçi olmak üzere toplam 186 işçi çalıştırılacağı, hafta tatilinin C.tesi ve Pazar günleri verileceği, bu günlerde işçi sayısının yarıya düşürülerek C.tesi 93, Pazar 93 kişi çalışacağı, firmanın kanunlarda ulusal ve dini bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde % 50 temizlik işçisi çalıştırarak aynı hizmeti eksiksiz sürdüreceği belirtilmiştir.

           

Aynı şartnamede “Sosyal Haklar” başlıklı bölümün 11 nci bendinde; “işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa fazla çalışma karşılıkları izin olarak kullandırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 Sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; ”Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışılması halinde her gün için ilave ücret olarak bir günlük ücret ödenmesi yönündeki kanunun amir hükmü karşısında, belirtilen günler için izin kullandırılacağı düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. Keza ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması karşılığında  izin kullandırılmaz ise ilave ücreti yüklenicinin karşılayacağı dolayısıyla bu maliyetin teklif fiyata dahil olmadığı yönündeki düzenlemenin de mevzuata uygun olmadığı açıktır.

 

Ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması karşılığında ilave ücret ödenmesi gerekirken bunun yerine idarece işçilere izin verilmesi, izin verilmediği takdirde maliyete yüklenicinin katlanacağı yönünde düzenleme yapıldığı, bu çerçevede idarece objektif olarak maliyet hesabı ve aşırı düşük sorgulaması yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmış olup, şikayete konu ihalede asgari maliyet tespiti mümkün olmadığından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul