• Karar No: 2007/UH.Z-982
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :103
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-982
Şikayetçi:
 Yılmazer Tem. Yem. Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Cad. Nu 39/9 GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşhane İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 80. Yıl Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Özcan Mah. Güzeller Semti GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.03.2007 / 7538
Başvuruya konu ihale:
 2007/8039 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 08.06.68.0171/2007-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gümüşhane İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 16.02.2007 tarihinde yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yılmazer Tem. Yem. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.03.2007 tarih ve 7538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden,

 

İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale yetkilisince alınan ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki kararın mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalanamayacağı, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirileceği, ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli tarafından kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

 

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru sahibinin 27.02.2007 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusu sonuçlandırılmaksızın 01.03.2007 tarihinde ihale işlemlerine devam kararı alındığı, bu kararın şikayetçiye 02.03.2007 tarihinde tebliğ edildiğinin şikayet dilekçesinde belirtildiği, şikayetçinin en geç 05.03.2007 tarihine kadar bu karara karşı kuruma başvuruda bulunması gerekirken, şikayet dilekçesinin bu süre geçtikten sonra 09.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği, dolayısıyla Kuruma süresi içerisinde başvuruda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul