• Karar No: 2007/UY.Z-348
  • Toplantı No: 2007/004
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 29.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/004
Gündem No :150
Karar Tarihi:29.01.2007
Karar No :2007/UY.Z-348
Şikayetçi:
 Ömer Mühendislik Müş. San. Tic. Ltd. Şti., Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vilayet Binası Kat:3 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2006 / 41848
Başvuruya konu ihale:
 2006/133632 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Keşlik Köyü 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapım İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2007 tarih ve 06.08.15.0169/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 10.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Keşlik Köyü 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapım İşi İhalesi”ne ilişkin olarak Ömer Mühendislik Müş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarih ve 41848 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin yapılan tespitler doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yeniden geçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük bulunan teklif fiyatlarının, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar dikkate alınarak uygun görülmesi ve ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

12/10/2006 tarihli yazı ile başvuru sahibinin aşırı düşük bulunan teklif fiyatı ile ilgili olarak, 4734 sayılı Kanunun 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hususlarında belgelendirmek suretiyle yazılı açıklama sunulması istenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasında, ihale konusu yapım işinin BBF ile 390.000 YTL maliyeti olduğu, BBF’ında %25 müteahhitlik karı ve %15 işçilik bedeli öngörüldüğü, bu oranların karşılık geldiği tutarlar düşüldüğünde maliyetin 248.625 YTL olduğu, firmanın vergi indiriminden faydalandığı ve 64.637 YTL kesinleşmiş KDV alacağı olduğu, nitelikli kadrolu elemanının olduğu, stoklarında demir, kereste ve kiremit gibi malzemelerin bulunduğu, dolayısıyla, %15 KDV’den ve %15 işçilikten fiyat avantajlarının bulunduğu, tekliflerinin seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar kapsamında değerlendirilerek ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Anılan yazı ekinde ise 2006 yılının Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi, aynı döneme ilişkin sigortalı hizmet listesi ile stoklarda bulunduğu belirtilen inşaat malzemeleri için proforma faturalar sunulmuştur.

 

İhale komisyonu kararında, BBF analizlerinde işçilik bedelinin farklı imalatlarda farklı oranlarda değerlendirildiği, kaldı ki firmanın kendi elemanlarını kullanacak olmasının, KDV alacağının bulunmasının ve stoklarında demir, kereste ve kiremit gibi malzemelerin bulunmasının ihale konusu yapım işinde avantajlı koşul olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiş, seçilmiş teknik bir çözüm önerisi ve avantajlı koşullar içermeyen aşırı düşük teklif açıklamasının reddedildiği ifade edilmiştir.

 

Aynı hususlar, idareye şikayet başvurusundan itibaren 30 gün geçtiği gerekçesiyle başvuru sahibine tebliğ edilmeyen idare kararında da tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir”

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili bölümünde, “... ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil)  tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır” hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen hükümler dikkate alındığında, Kamu İhale Kanununun 38. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hususlarda belgelere dayalı bir açıklama getirmeyen isteklinin teklifinin idarece reddedilerek, Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak tespit edilen sınır değerin üzerinde en düşük geçerli teklif sahibi isteklinin üzerine ihalenin bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale konusu iş ile benzer iş deneyimlerini tevsik amacıyla mezuniyet belgesi sunan Abdullah ÇELİK, Necati YAKAR, Kürşat YILDIZ – Rota İnşaat ve Mehmet DURDU’nun, ihale işlem dosyasında yer alan teklifleri kapsamında, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55. maddesinin (c) bendinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak, özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesinin ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgesinin bulunmadığı,

 

2) Gül-Ko İnş. Gıda ve İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklif fiyatının, 4734 sayılı Kanunun 30. maddesine aykırı olduğu halde, rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılmadığı,

 

3) Niksar Kayalar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalede sunulan teknik personel taahhütnamesinin yetkili kişi tarafından imzalanmadığı,

 

tespit edildiğinden adı geçen isteklilerinin tekliflerinin değerlendirmeye alınmış olması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin yapılan tespitler doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yeniden geçekleştirilmesi hususunun hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2006/78236 İKN´li Kesiksuyu - Savrun Sulama ve Drenaj İkmal İnşaatı Yapım İşi İhalesi ile ilgili Kuruma yapılan başvuruya ilişkin olarak;

 

İdarece yapılan aşırı düşük teklif fiyatı sorgulamasının içeriğinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili bölümünde yer alan, “... ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil)  tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır” hükümlerine uygun olmadığı,

 

Dolayısıyla, idarece, aşırı düşük fiyat açıklaması kapsamında, teklif fiyatları aşırı düşük teklif sınır değerinden düşük isteklilerden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlerin maliyetleri ile bunlara ait fiyat analizlerinin istenmesi gerektiği kanaatiyle,

 

1. Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2 Tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin yapılan tespitler doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yeniden geçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine, karar verilmesi oyuyla, karara bu ek gerekçeyle katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adnan ZENGİN                                                                                                                                          Kurul Üyesi                                          

 

KARŞI OY

 

Karara konu ihalede idarece yapılan aşırı düşük teklif fiyatı sorgulamasının içeriğinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili bölümünde yer alan, “… ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a)  Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c)  Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

                Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

                İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a)      Yapım yönteminin ekonomik olması,

             b)   Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

             c)   Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

                Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır” hükümlerine uygun olmadığı,

                Dolayısıyla, idarece, aşırı düşük fiyat açıklaması kapsamında, teklif fiyatları aşırı düşük teklif sınır değerinden düşük isteklilerden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlerin maliyetleri ile bunlara ait fiyat analizlerinin istenmesi yönünde düzeltici işlem tesisine karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum. 

 

 

 

                                                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                                                            Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul