En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-924
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :12
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-924
Şikayetçi:
 Ser-Med Tıbbi Cihz. İth. İhrc. Pazrl. San.Ve Tic. Ltd. Şti., Cevizli Mahallesi Karabük Cad. No:24 K.1 Büro:2-3 24 Kartal/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi, Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4457
Başvuruya konu ihale:
 2006/144566 İhale Kayıt Numaralı “10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (4 üncü Kalem Sitosantrifüj Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 07.00.83.0207/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nce 31.10.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (4 üncü Kalem Sitosantrifüj Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Ser Med Tıbbi Cihz. İth. İhrc. Pazrl. San.Ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2007 tarih ve 4457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhalenin 4 üncü kalemi olan sitosantrifüj cihazı için en düşük teklifi verdikleri, teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 8, 11, 12, 15, 17 ve 20 nci maddelerine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uyduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra başvuru sahibinin 4 üncü kalemin firmalarında kalmama yada uygun görülmeme gerekçeleri konusunda idareden açıklama talebinde bulunması üzerine, idare, ihale dosyasına konulan katalog ile demonstrasyonu yapılan cihaz arasında farklar olduğu, katalogdaki bilgilerden ve demonstrasyon çalışmalarından başvuru sahibinin ihalenin 4 üncü kalemine teklif ettiği sitosantrifüj cihazının teknik şartnamenin 8, 11, 12, 15, 17 ve 20 nci maddelerine uymadığının tespit edildiği şeklinde açıklama yapmıştır.

 

İdarenin yaptığı açıklamaları yeterli bulmayan başvuru sahibi idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. İdare şikayet başvurusu üzerine yaptığı incelemede, şikayetçinin teklif ettikleri cihazın kataloğunu ihaleye yetiştiremediklerini kabul ettiğini, ihale dosyasına konulan katalogda teklif edilen cihazla ilgili bilgilerin yetersiz bulunduğunu, katalogdaki bilgilerin teknik şartnameye uymadığını, firmanın ihale dosyasında teklif etmiş olduğu modele ait yeni kataloğun bulunmadığını tespit etmiş olup, şikayet başvurusunu bu şekilde cevaplamıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeleri ve yeterlik kriterlerini düzenleyen idari şartnamenin 7 nci maddesinin 7.3.2. alt maddesinde; “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları: Firmalar teklif ettikleri bütün kalemler ile ilgili numune veya katalog, broşür, cd vb. dökümanları teklif dosyalarında bulundurmak zorundadır. İhaleden sonraki 7 gün içerisinde teklif edilen ürünler ile ilgili numuneler getirilerek uygunluk istenecektir. Belirtilen süre içerisinde numunesini veya uygunluk belgesini komisyona sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi itirazen şikayet dilekçesinde; “İdarenin gerekçeli yazısında ihale dosyasında sunmuş olduğumuz kataloğun, demonstrasyonu yapılan cihaz ile farklılık gösterdiği ifade edilmiştir. İhale dosyasına koymuş olduğumuz katalog, tüm sitosantrifüj cihazı modellerini içermektedir. Dolayısı ile firmanın ürettiği bütün modellerin teknik özellikleri toplu halde katalog üzerinde tanıtılmaktadır. Yeni katalog ihaleye yetiştirilemediğinden teklif dosyamızla birlikte verilen cihaza ait katalog eski tip katalogdur. Bu katalogda tenkik şartnamede istenilen özellikler tam olarak görülememekte yada şartnamenin bazı maddelerine aykırı imiş gibi görünmektedir.” şeklinde açıklama yapmıştır.

           

            Başvuru sahibi kendi açıklamalarında da ifade ettiği gibi teklif zarfı içerisinde, teklif ettiği cihazın eski kataloğunu sunmuş, idarede bu katalog üzerinde yaptığı inceleme ve demonstrasyonda teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 8, 11, 12, 15, 17 ve 20 nci maddelerine uymadığını tespit etmiştir. Teklifler hazırlanırken teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygun olup olmadığı teklif zarfı içerisinde sunulan belgeler dikkate alınarak değerlendirilir. Yeterlik kriteri olarak sunulan belgelerden teklif edilen cihazın ihale dokümanındaki şartlara uymadığı anlaşılırsa istekli değerlendirme dışı bırakılır. İdari şartnamenin 7.3.2. maddesi ile istenen numune, katalog, broşür, cd vb. dokümanlar ihaleye katılabilme şartı olarak istenmiş olup, başvuru sahibi teklif ettiği cihaza ait eski kataloğu sunmuştur. Teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygun olup olmadığı cihazların numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglarının, fotoğraflarının ve benzeri tanıtım materyallerinin incelenmesi veya demonstrasyon yapılması ile anlaşılır. Başvuru sahibi teklif ettiği cihazın eski kataloğunu sunduğu için bu cihazın teknik şartnameye uyup uymadığı da bu katalogda yer alan bilgiler dikkate alınarak yapılacaktır. Ayrıca kamu ihale mevzuatınca eski kataloğun yerine yeni kataloğun konulması ve değerlendirmenin yeni katalog üzerinden yapılması imkanı da bulunmamaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi gereğince idare, teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığını teklif zarfı içerisinde sunulan kataloğu dikkate alarak değerlendirmiş, demonstrasyon yapmış ve teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 8, 11, 12, 15, 17 ve 20 nci maddelerine uymadığını tespit etmiştir.

 

İdare, teklif zarfı içerisinde sunulan katalogdan ve yaptığı demonstrasyondan teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 8, 11, 12, 15, 17 ve 20 nci maddelerine uymadığını tespit ettiği ve idarenin değerlendirme dışı bırakma işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin iddialarında haklı olduğu ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği görüşünde olduğumdan  başvuru sahibi lehine düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği  oyuyla karara  katılmıyorum.

 

 

                                                                                                           Muzaffer EREN                                                                                                                                                    Üye

  

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul