En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-971
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :76
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-971
Şikayetçi:
 Ayyıldız Kimya Medikal Haşere Kontrol Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar Turizm Ltd. Şti.-Anadolu İlaç Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Ortacamii Mahallesi Devlet Hastanesi Karşısı Güldali Apartmanı No:11/1 Merkez/TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçeşehir Belediye Başkanlığı, 34538 Bahçeşehir Büyükçekmece/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 4950
Başvuruya konu ihale:
 2006/179507 İhale Kayıt Numaralı “Vektör Mücadelesi, Hayvan Islah ve Rehabilitasyon Merkezi Dezenfeksiyonu İle Hayvan Sağlığı Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 08.04.85.0078/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bahçeşehir Belediye Başkanlığı’nca 26.12.2000 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Vektör Mücadelesi, Hayvan Islah ve Rehabilitasyon Merkezi Dezenfeksiyonu İle Hayvan Sağlığı Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayyıldız Kimya Medikal Haşere Kontrol Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar  Turizm Ltd. Şti.-Anadolu İlaç Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 24.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 4950 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 )İhalede ekonomik açıdan birinci teklif olarak kabul edilen Vetkim Veterinerlik Hiz.Kimyasal Mad.Tic.Ltd.Şti.’nin teklifinin toplam tutarının ve birim fiyat teklif cetvelindeki düz işçi, erbap işçi, ilaçlama operatörü, şoför çalıştırılması kalemlerinin yaklaşık maliyetten düşük olduğu, Vetkim firmasına aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği, ancak idarece yapılmadığının öğrenildiği, idareden bilgi edinme hakkı uyarınca Vetkim firmasının birim fiyat teklifinin istenildiği, işçilik birim fiyatlarının aşırı düşük olduğunun farkedildiği, ayrıca teklif birim fiyat cetvelindeki Erbap işçi, ilaçlama operatörü, hatta şoförün düz işçi kategorisinde kabul edilemeyeceği, asgari ücretin en az %20 üstünde ücret verilmesi gerektiği mevzuata göre sabit olduğu halde Vetkim firmasının birim fiyatlarındaki bu dört kaleminde yaklaşık maliyetten aşırı düşük olduğu, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; “Çalıştırılan tüm personelin yemek, S.S.K yol ve giyecek bedeli v.b özlük hakları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır” denilmesine karşın idari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak giderler kısmına vasıflı personelin asgari ücretin % kaç fazlası alacağı, S.S.K iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı, kaç gün yol ve yemek verileceği ve brüt tutarı belirtilmesi gerekmesine karşın belirtilmediği, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/G/15 inci maddesi uyarınca teklif fiyata dahil olacakların idari şartnamede düzenleneceği teknik şartnamede teklif fiyata dahil olacak masraflara yer verilmemesi gerekmesine karşın idari şartnamede bu hususa yer verilmediği, ayrıca birim fiyat teklif mektubu ile çıkılan bir ihalede yüklenici hak edişlerini  birim fiyat teklifindeki rakamlardan fatura edeceğinden kanunlara göre asgari ücretin altında fatura edilemeyeceği,

 

2)Teknik şartnamede Bradifacom+Denatonium Benzoat kemirgen ilacı istenirken Vetkim firması teklif birim fiyat cetvelinin 22 nci maddesinde Difonacoum+Denatorim benzoat teklif edilmiş olduğu, ikisinin farklı ürünler olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendi uyarınca; ihale konusu işin “Vektör Mücadelesi, Hayvan Islah ve Rehabilitasyon Merkezi Dezenfeksiyonu İle Hayvan Sağlığı Hizmetleri Alımı” işi olduğu,

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca; isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceği,

 

            İdari şartnamenin 22 nci maddesi uyarınca; bu işin tamamı için teklif verileceği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim,harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.”,

 

            26.2 nci maddesinde ; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”,

 

            26.3 üncü maddesinde; “Bu madde hükmüne yer verilmemiştir.” ,

 

            26.4 üncü maddesinde; “”Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “1 adet Veteriner Hekim, 2 adet İlaçlama Operatörü (Ziraat Teknisyeni/Sağlık Teknisyeni/Veteriner Teknisyeni/En az Lise Mezunu), 1 adet şoför (B sınıfı ehliyetli-3 yıl deneyimli), 4 adet erbap işçi (en az 2 tanesi B sınıfı ehliyetli), 3 adet düz işçi.”,

 

            İhale konusu işe ait Teknik şartnamenin birinci maddesinde; “İşin Kapsamı: Bahçeşehir sınırları dahilinde başıboş sokak hayvanlarının toplatılması, kısırlaştırılmaları ve rehabilite edilmeleri; sinek, sivrisinek uçkun ve larvaları ile mücadele, her türlü haşere (zirai veya veteriner) ve kemirgenlerin kontrolü”,

 

            5 inci maddesinde; “Yüklenici firma; 1 Veteriner Hekim (belirtilen görevleri yürütebilecek), 2 İlaçlama Operatörü (en az ziraat teknisyeni, hayvan sağlığı teknisyeni, lise mezunu B sınıfı ehliyetli), 7 işçi (en az 3 tanesi B sınıfı ehliyetli) ve B sınıfı ehliyetli 1 şoför olmak üzere toplam 11 personel çalıştıracaktır. Tüm personel teknik şartnamede tanımlanan işleri yapmakla yükümlüdür…”,

 

            9 uncu maddesinde; “Çalıştırılan tüm personelin, yemek, ssk, yol ve giyecek bedeli v.b özlük hakları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.”, düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde 25 iş kaleminin yer aldığı, şikayete konu kalemlerin 3.000 saat Şoför çalıştırılmasına ilişkin 5 nolu, 5.760 saat ilaçlama operatörü çalıştırılmasına ilişkin 7 nolu, 11.520 saat erbab işçi çalıştırılmasına ilişkin 8 nolu ve 8.640 saat düz işçi çalıştırılmasına ilişkin 9 nolu kalemler olduğu, söz konusu teklif cetvelinde yer alan diğer kalemlerin ise bayat ekmek temini, araç çalıştırılması, ilaç temini gibi kalemlerden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği söz konusu ihaleye 3 istekli tarafından teklif verildiği, 09.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalede en düşük fiyat teklifinde bulunan Vetkim Veterinerlik ve Kimyevi Mad.Tic.Ltd.Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde;  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

a) Vasıfsız personel için; çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

b) Vasıflı personel için; yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenen ücretlerin brüt tutarı ile bu ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

Dikkate alınarak hesaplama yapılır.

İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca  personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarı idari şartnamede gösterilir.

Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.

            Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması idarelerce öngörülür ise bu ücretin brüt asgari ücretin yüzde (%) kaç fazlası olacağı idari şartnamede açıkça gösterilir.”

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı  XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir….

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, …

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır….”

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddenin 26.3 nolu alt bendine ilişkin 15 nolu dipnotta; “İdarelerce;A) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

1- İstekli tarafından personele yemek ve yol gibi giderlerin nakdi olarak ödenmesi ve bordroda gösterilmesi istenen işlerde bu giderlerin günlük brüt tutarı ile, 

2- Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması öngörülür ise bu ücretin, brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması gerektiği,

Bu maddede belirtilecek, nakdi veya ayni olarak karşılanacak yemek ve yol giderinin aylık gün sayısı gösterilecektir. Ücret, yemek ve yol bedelinin net olarak ödeneceğine ya da giyecek bedelinin nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacaktır.

İdarelerin yemek, yol ve giyecek gibi giderler için bir öngörüleri yoksa 26.3 maddesi çıkarılacaktır.”        B)İhale konusu işte çalışacak personel sayısının belli olduğu durumlarda, ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları 26.5 maddesi olarak maddede belirtilecektir.” hükümleri yer almıştır.

 

            Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde teklif fiyata dahil olacak ve yüklenici tarafından nakdi olarak ödenecek yemek, yol gibi giderlerin günlük brüt tutarlarının veya bu ihtiyaçlar ile giysi bedelinin ayni karşılanacağının belirtilmesi, vasıflı personel çalıştırılacak ise bu personele ödenecek ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazla olması gerektiği ile nakdi veya ayni karşılanacak yemek ve yol giderinin aylık gün sayısının gösterilmesi, ayrıca uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamenin 26.5 inci maddesinde belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında teklife dahil olacak masrafların idari şartnamede belirtilmesi teknik şartnamede teklife dahil olacak masraflara yer verilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Mevzuat uyarınca; personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımları ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilmiştir.

 

            İhale dokümanında yapılan incelemede; şikayete konu “Vektör Mücadelesi, Hayvan Islah ve Rehabilitasyon Merkezi Dezenfeksiyonu İle Hayvan Sağlığı Hizmetleri Alımı” işinin personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımı olarak ihale edilmediği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin sadece %27’lik kısmını personel çalıştırmasına ilişkin maliyetin oluşturduğu, dolayısıyla söz konusu işin ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı görülmüştür.

 

            Personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet  alımı olarak ihale edilmeyen söz konusu işe ilişkin olarak idari şartnamede çalışacak personelin yemek, yol ve giysi maliyetlerine ilişkin düzenleme yapılmaması mevzuata aykırı bulunmamıştır. Ayrıca ihale dokümanının bir parçasını oluşturan teknik şartnamede söz konusu personele ilişkin yemek, ssk, yol ve giyecek bedeli v.b özlük haklarının yüklenici firma tarafından karşılanacağı belirtildiğinden, isteklilerin söz konusu personele ilişkin belirtilen maliyet kalemlerini de dikkate alarak teklif maliyetini oluşturması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Personel çalıştırmasına dayalı olmayan söz konusu ihalede personel çalıştırmasının işin yaklaşık maliyetinde ağırlıklı bir bölümü oluşturmadığı anlaşıldığından; verilen tekliflerin değerlendirilmesinde diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit edilmesinde toplam teklif bedelinin esas alınması gerektiği, idarenin isteklilerce verilen teklif fiyatlarını diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre değerlendirerek  verilen teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlemediği ve en düşük fiyat teklifinde bulunan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmış olup, idarece tesis edilen işlemin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırı bulunmadığı tespit edilmiştir.

            Diğer yandan; 01.08.2004 tarih ve 25540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca; işçilere Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemeyeceği hüküm altına alındığından,  yüklenici tarafından çalıştırılan personele yasal mevzuata göre ödeme yapılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının  yerinde bulunmamıştır.

 

            2)Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu işe ait teknik şartnamenin “Kemirgen ve Diğer Haşerelerle (Zirai veya Veteriner) Mücadele” başlıklı 4.4.3 üncü maddesi (c) bendinde; “Kemirgenlerle mücadele kapsamında rögarların ilaçlamasında Brodifacoum+Denatorium Benzoat etken maddeli pasta formlu preparatlar kullanılacaktır.” ,

 

            Söz konusu ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin 22 nci kaleminde yapılacak işler bölümünde; “Kemirgen mücadele ilacı temini (Difonocaum-Denatarium Benzoat –Pasta)” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Söz konusu ihalenin üzerinde bırakıldığı Vetkim Veterinerlik ve Kimyevi Mad.Tic.Ltd.Şti.’nin ihaleye sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 22 nci kaleminde yapılacak işler bölümünde ise; “Kemirgen mücadele ilacı temini (Difonocaum-Denatarium Benzoat –Pasta)” ifadesi yazılmıştır.

 

            Söz konusu işe ait teknik şartname ile ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde kemirgen mücadele ilacı isimlerinin aynı olmadığı iddiasına ilişkin olarak idarenin 15.02.2007 tarih ve 2007/04-71-166 sayılı yazısında; şikayet sahibi firma da dahil olmak üzere teklif veren tüm firmaların aynı etken maddeyi içeren ve aynı amaçla kullanılan ilacı teklif ettiği belirtildiğinden, ayrıca başvuru sahibinin ihaleye sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin 22 nci maddesinde yer alan ilaç ismi idarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde öngörülen ilaç ismi ile aynı olduğundan, dolayısıyla  başvuru sahibinin sunduğu teklif mektubunun idarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubuna uygun bulunduğu anlaşıldığından, bu husustaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul