• Karar No: 2007/UH.Z-937
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :31
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-937
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kepez Belediye Başkanlığı, Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:4 Merkez/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4514
Başvuruya konu ihale:
 2006/158692 İhale Kayıt Numaralı “140 Kişi İle 12 Ay (01.01.2007-31.12.2007) Süreli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.04.52.0022/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kepez Belediye Başkanlığı’nca 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “140 Kişi İle 12 Ay (01.01.2007-31.12.2007) Süreli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.02.2007 tarih ve 4514 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Sözleşme imzalandıktan sonra İdareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine,

 

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı bölümün G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında “14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır” hükmüne rağmen; teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde “Çalıştırılacak personel sayısı Toplam: 140 kişidir. (Hizmet sunumu aşamasında firmanın işi gereği bulundurması zorunlu olan firma yöneticisi için kurumumuz herhangi bir ödemede bulunmayacaktır)” şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin Tebliğ hükmüne açıkça aykırı olduğu,

 

            2) Ayrıca ihale dokümanı ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde demirbaş malzemelerin tamamı için bedel öngörülmesi istendiği; bu durumun ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin amortisman ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin “teklif fiyata dahil olan masraflar” kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyeceği hükmüne aykırı olduğu, Tebliğ hükmüne aykırı bir gider kaleminin teklif fiyata dahil edilmek istendiği, bu durumun şikayetçi tarafından teklifin belirlenmesinde tereddütlere sebebiyet verdiği, dolayısıyla sözleşme gideri içinde yer alan amortisman giderleri için yeniden bedel öngörülmesinin Tebliğ hükmüne aykırı olmakla birlikte teklif bedelinin yükseltilmesini ve idarenin maddi zarara uğramasına sebebiyet vereceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu iş, 140 personelle 12 aylık hizmet alımı işi olup birim fiyat usulde gerçekleştirilecektir.

 

            İdari Şartnamenin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) maddesinde, “83 adet düz işçi, 38 adet usta, 5 adet tekniker, 9 adet iş makinesi operatörü, 5 adet mühendis” şeklinde düzenleme yapıldıktan sonra, “kullanılacak temizlik malzemeleri, kullanılacak temizlik ekipmanları, kullanılacak temizlik makinaları” listesi sunulmuştur. İşin yapılacağı yer ise, Belediye sınırları içerisi ve mücavir alanları olarak belirlenmiştir.

 

              Teknik şartnamenin “işin konusu” başlıklı 1 inci maddesinde, “Kepez Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binasının ve çevresinin bakımı ile genel temizlik hizmetleri ve Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde idarece belirlenecek işlere ilişkin genel temizlik hizmet alımı işi” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde “Çalıştırılacak personel sayısı” başlığı altında,

 

“83 adet düz işçi, 38 adet usta (İnşaat ustası, su tesisatçısı, marangoz, tamirci vb.), 5 adet tekniker (Harita, elektrik, bilgisayar, iş makinesi tamircisi, halkla ilişkiler), 9 adet iş makinesi operatörü, 5 adet mühendis (İnşaat mühendisi, elektrik müh., makine müh., mimar-şehir plancısı) olup, Toplam:140 kişidir. (Hizmet sunumu aşamasında firmanın işi gereği bulundurması zorunlu olan firma yöneticisi için Kurumumuz herhangi bir ödemede bulunmayacaktır.) ”

 

            şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı bölümün G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında “14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

            İdari ve Teknik Şartname’deki düzenlemelerden ihale konusu işte çalışacak kişi sayısının 140 kişi olduğu açıkça anlaşılmaktadır. İdari ve Teknik şartnamede iddia konusu edilen düzenleme dışında 140 kişi dışında, işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi bir personel çalıştırılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

            Teknik Şartname’deki “Hizmet sunumu aşamasında firmanın işi gereği bulundurması zorunlu olan firma yöneticisi için Kurumumuz herhangi bir ödemede bulunmayacaktır.” düzenlemesinde bahsedilen firma yöneticisinin Tebliğ hükmü kapsamına girmediği sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece ihale dokümanında, temizlik malzemeleri, temizlik ekipmanları ve temizlik makinaları listesi sunulmuştur. Bunlara ihale dokümanı kapsamında doküman satın alanlara verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde de bu listeye yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “H. Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlığı altında,

 

          “…Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir…..          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

 

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

 

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.”        

 

            şeklinde açıklamalara yer verilmiş olup buna göre, % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. Bundan hareketle, temizlik makineleri amortismana tabi olup amortisman da sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağından, sözleşme ve genel giderlere ilişkin % 3’lük bedele de birim fiyat teklif mektubu ekinde yer alan cetvelde yer verilmeyeceğinden idarenin amortismana tabi temizlik makinelerine birim fiyat teklif cetvelinde yer vermesinin mevzuata uygun olmadığı ve bu yöndeki iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

             

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri sayılırken "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır." hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 21.12.2006 tarihinde ihaleye teklif veren isteklilere tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 26.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 26.12.2006 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde ihale sonucunun, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği; ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorunda olduğu; 42 nci maddesinde ise 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edileceği hususlarının hükme bağlandığı,

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararının bildirilmesi yükümlülüğünün “ihaleye teklif verenler”le sınırlanması nedeniyle bu firmalar dışında kesinleşen ihale kararı hakkında açıklama istemesi mümkün olan firmanın da bulunmadığı,

Bunun sonucu olarak; şikayete konu ihalede sözleşmenin imzalanması için 41 inci maddede öngörülen sürelerin beklenilmesine gerek bulunmadığı; dolayısıyla idarece 26.12.2006 tarihinde imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanununda öngörülen usule aykırı imzalandığından bahsedilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

18.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek firma tarafından 11.12.2006 tarihinde doküman satın alınarak 26.12.2006 günü ihaleden sonra şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

           

            Tamamen ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunun, idarece değerlendirilip gereği yapılabilmesi için, başvurunun, ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir.

Nitekim Kanunun ‘’İlanın uygun olmaması’’ başlıklı 26 ve ‘’İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması’’  başlıklı 29 uncu maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler vardır. Dolayısı ile İhaleden sonra yapılan şikayet başvurusunun, ‘’İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmenlik’’  in 21/c maddesi gereğince süre yönünden reddedilerek ‘’iddiaların incelenmesi’’ kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, zaten sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet başvurusu reddedilerek iddiaların incelenmesine geçilmiştir.

 

            İddialarla ilgili olarak mevzuata aykırılığı öne sürülen hususlardan hiçbirinin ihalenin sonucuna etkili düzenlemeler olmadığı gibi rekabeti de engellemediği düşünüldüğünden “iddiaların yerinde bulunmadığına” karar verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

                                                              Hakkı  USTAÖMER

                                                                                                                      Kurul Üyesi

                                                                                             

 

 

 

 

KARŞI OY

           

İhaleye katılan isteklilerden ihale kararına herhangi bir itirazlarının olmadığı beyanı alınsa da, bu kararın bildiriminden sonra  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 41 ve 42 nci maddesindeki usul ve sürelere aykırı olarak imzalanan sözleşmenin mevzuata aykırı olduğu görüşünde olmakla birlikte, iddia konularının hiç birinin yerinde olmadığından hareketle şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.   

 

 

                                                                                                           Muzaffer EREN                                                                                                                                                    Üye

 

 

KARŞI OY

                                                                           

            İncelenen ihale hakkında çoğunluk oyu ile;

·        “Sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine,

·        İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile olarak iptal kararı verilmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine” kararı verilmiştir.

 

Şikayetçi istekli 11.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığından şikayette bulunduğu hususlara muttali olduğu tarih 11.12.2006’dır. Şikayetçi bu tarihten 15 gün sonra idareye 26.12.2006 tarihinde “itirazen şikayette” bulunmuştur. İdare  ise aynı tarihte yani 26.12.2006 tarihinde üzerine ihale bıraktığı istekli ile sözleşme imzalamıştır.

 

4734 sayılı kanunun 55inci maddesinde idarelerin kendilerine yapılacak şikayet başvurularını;

a)   Sözleşme imzalanmamış ise,

b)      Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumları farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmış ise,

            dikkate  alacağı öngörülmüştür.

 

            Her ne kadar maddenin başında idarelerin şikayet başvurularını “sözleşme imzalanmamış ise” dikkate alacakları öngörülmüş ise de burada kastedilenin, kanunda öngörülen sürelere dikkat edilmek kaydıyla usulüne uygun imzalanmış bir sözleşme olduğu hususunda herhangi bir tereddüt yoktur. Aksi halde idarelerin, bugün ihale yapıp ertesi günü sözleşme imzalamaları halinde ihaleye itiraz edecek muhtemel şikayetçilerin şikayet haklarının ellerinden alınacağı hususu izahtan uzaktır.

 

            Somut olayda başvuru sahibinin şikayeti “ihale dokümanı”nda yapılan düzenlemelere ilişkindir. Şikayetçi, 11.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığından şikayete konu ettiği hususlara bu tarih itibariyle muttali olmuştur. Şikayetçi; Kanunun 55inci maddesinin (b) bendi uyarınca bu tarihi takip eden 15nci günün sonu olan 26.12.2006 tarihinde idareye başvurmuştur. Bu itibarla idarenin; ihale dokümanına yapılabilecek muhtemel itirazları dikkate almak suretiyle bahse konu 15 günü bekleyerek sözleşmeyi imzalayabileceği en erken tarih 27.12.2006 iken idare, sözleşmeyi 26.12.2006 günü imzalamıştır. Bu itibarla sözleşme, kanunun 55inci maddesinde öngörülen süre beklenmeksizin imzalandığından usulüne uygun imzalanmış bir sözleşme değildir. Bu nedenle başvurunun “itirazen şikayet” yöntemine göre incelenmesi ve tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptali gerekmektedir. Kaldı ki, başvurunun “iddiaların incelenmesi” yöntemine göre değerlendirilmesi halinde dahi aşağıda açıklanan nedenlerle ihalenin iptali gerekmektedir.

 

             4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” düzenlemesi gereğince, söz konusu şekil, usul ve süre şartlarına uygun bulunmayan başvurularda, vatandaşların yaptığı ihbarlarda veya basında çıkan haberlerde belli bir ihaleyle ilgili olarak somut ve ciddi nitelikte iddialar bulunması halinde Kamu İhale Kurulunca inceleme yapılmakta, ancak bu inceleme “itirazen şikayet başvurusu” üzerine yapılan bir inceleme olmadığından bunu “iddia incelemesi” olarak isimlendirmekte ve yaptığı inceleme sonunda iddia konusu hususların kamu ihale mevzuatına   aykırı olduğunun saptanması üzerine eğer henüz sözleşme imzalanmamışsa tespit edilen aykırılıkların “ilgili idaresine bildirilmesine”, sözleşme imzalanmışsa “değerlendirilmek ve gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin hiyerarşik üstüne durumun bildirilmesi ve/veya tespit edilen aykırılıkların suç oluşturması ihtimali varsa Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesi” yolunda kararlar verilmekteydi.

           

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları  ve Kurul Kararında yer alan mevzuata aykırılıklar nedeniyle incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca  “ihalenin iptali”nin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

                             K.Nejat ÜNLÜ                                    Bilal KARACA

                               Kurul Üyesi                                          Kurul Üyesi                                                            

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul