• Karar No: 2007/UH.Z-956
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :59
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-956
Şikayetçi:
 Batuhan Su Ürünleri Tem. Taşm. Emlak Otomv. İnş. Peyz. Tur.San. Tic., Soğuksu Mahallesi 306. Sokak Kaçar Apt. No: 28/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kaş Devlet Hastanesi, Hastane Caddesi No: 37 07580 Kaş/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4836
Başvuruya konu ihale:
 2007/220 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 11 Aylık Hastane Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.04.70.0161/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kaş Devlet Hastanesi’nce 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 11 Aylık Hastane Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Batuhan Su Ürünleri Tem. Taşm. Emlak Otomv. İnş. Peyz. Tur.San. Tic.’nin 30.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2007 tarih ve 4836 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Söz konusu ihalede ihale üzerinde kalan firmanın İdari Şartnamede istenilen “isteklinin mevzuat gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri” ile “yerli istekli olduğuna ilişkin belgeleri” sunmadığı, ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İdarenin almış olduğu tüm kararlara itiraz ettikleri, ihale dosyalarının ve ihale sürecinde yapılan tüm işlemlerin incelenmesi gerektiği,

 

2) İdare tarafından mevzuata aykırı sözleşme imzalandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 12.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-955 sayılı kararı ile;

 

 

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanı ile İdari Şartnamenin birbiri ile uyuşmadığı, bu durumun Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aykırı olduğu,

 

2) Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde temizlik işlerinin Milli ve Dini Bayramlarda da devam edeceğinin belirtildiği, ancak bu günlerde çalışacak işçi sayısı ve çalışılacak gün sayısının belirtilmediği, bu hususun Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, teklifi oluşturacak kalemlerin net olmadığı, bu nedenlerle ihaleye katılamadıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak ihale ilanı ve İdari Şartname incelendiğinde;

 

a) İhale ilanının 9 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine yer verildiği,

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif götürü bedel fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmesi düzenlenecektir.” düzenlemesi bulunduğu,

 

İdari Şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Tip İdari Şartnamede birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde yapılacak düzenlemelere yer verildiği (%20 iş artışı) görülmüştür.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinde sözleşme türleri açıklanmış ve ilgili Uygulama Yönetmelikleri ve eki şartnamelerde teklif ve sözleşme türüne göre dokümanlarda yapılacak düzenlemelere ve işin yürütülmesi aşamasında yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından ilanda götürü bedel teklif alınacağı ve götürü bedel sözleşme yapılacağının belirtildiği, ancak İdari Şartnamede teklif türüne ilişkin olarak yapılan düzenlemenin mevzuattaki götürü bedel teklif tanımına uygun olmadığı, ayrıca yukarıda açıklandığı üzere İdari Şartnamede yapılan mevcut düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği,

 

Bu haliyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ihale ve ön yeterlik dokümanının içeriğinin düzenlendiği 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasının “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…” hükmüne aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

b) İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesinde; “Yüklenici hastanemizde kullanacağı temizlik, ilaçlama işinde kullanacağı malzemelerin standartlık belgelerini ibraz edecektir.” düzenlemesine yer verildiği, İdari Şartnamede ise bu düzenlemenin bulunmadığı, bu haliyle 4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez” hükmü ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine  aykırı işlem tesis edildiği, ayrıca ilanda yapılan söz konusu düzenlemede hangi malzemenin hangi standartlara uygunluğunun aranacağının net olarak belirlenmemesi nedeniyle bu belgelerin yeterlik kriteri olarak istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Teknik Şartnamede “Ulusal bayram ve genel tatil günleri: Bu türlü tatil günlerinde işler devam ettirilecek olup 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği ücret ödemesi yapılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde “16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyet oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu ve İdari Şartnamede çalışacak işçi sayısının, işin süresinin ve teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, Teknik Şartnamede ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işlerin devam ettirileceğinin belirtildiği, ancak bu düzenlemede çalışacak personel ve çalışılacak gün sayısına ilişkin belirleme yapılmadığı, bu haliyle söz konusu ihalede sağlıklı teklif verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Söz konusu ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan işlemlere ilişkin olarak Batuhan Tic. Ltd. Şti. ve Antalya Grup Ltd. Şti. tarafından Kuruma şikayet başvurusunda bulunulmuş ve yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Söz konusu başvurularda “İhale üzerinde bırakılan firmanın İdari Şartnamede istenilen ‘isteklinin mevzuat gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri’ ile ‘yerli istekli olduğuna ilişkin belgeleri’ sunmadığı, ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, idarenin almış olduğu tüm kararların ve ihale sürecinde yapılan tüm işlemlerin incelenmesi gerektiği” iddia edilmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın ihaleye sunmuş olduğu belgeler ile ihale komisyonu tutanakları ve kararları incelendiğinde;

 

a) İhale komisyonu tarafından düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda 4 nolu istekli konumunda bulunan ihale üzerinde bırakılan firmanın (Murat Ateş Gübre San. Ltd. Şti.) “Ticaret veya Sanayi Odası Kaydı”, “Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği ilk ilanın veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ticaret ve veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge”, “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza sirküsü veya imza beyannamesi” ne ilişkin tespitlerde (X) şeklinde belirleme yapılmak suretiyle söz konusu belgelerin ihale dosyasında bulunduğunun belirtildiği, nitekim 30.01.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında da söz konusu firmanın eksik belgesinin bulunmadığının belirtildiği,

 

İlgili idareden gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında ihale üzerinde bırakılan söz konusu firmanın belgeleri incelendiğinde; Konya Ticaret Odası tarafından söz konusu firma adına düzenlenmiş 22.01.2007 tarihli Oda Sicil Kayıt Suretinin, yine Konya Ticaret Odası tarafından söz konusu firma adına düzenlenmiş 24.01.2007 tarihli Faaliyet Belgesine ilişkin faks iletisinin, aynı oda tarafından düzenlenen firmanın yerli istekli olduğuna ilişkin 23.01.2007 tarihli belgenin, 18 Mart 2004 tarih ve 6010 sayılı Ticaret Sicil gazetesinin şirket müdürlerinin imza sirkülerinin bulunduğu anlaşılmakla birlikte;

 

Söz konusu firmanın geçici teminat mektubu incelendiğinde, geçerlik süresinin 22.04.2007 tarihine kadar olduğunun belirtildiği, söz konusu ihalede teklif geçerlik süresinin 90 gün olduğu ve 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesi “…..tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir” hükmü doğrultusunda geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin ihale tarihinden (24.01.2007) itibaren en az 120 gün olacak şekilde belirlenmesi gerektiği, ancak firmanın geçici teminat mektubunda belirtilen sürenin yetersiz olduğu, bu haliyle firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

b) İhale komisyonu tarafından düzenlenen tutanaklar ve kararlar incelendiğinde; isteklilerin teklif zarflarının veriliş sırasına göre ihale komisyonu tarafından 1 nolu sırada olduğu belirtilen Adem Alkış’ın (Alkış Ticaret) belgelerine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda düzenlenen “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” satırının boş bırakıldığı, kesinleşen ihale kararında geçerli teklif sayısı 4 olarak belirtilmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan firmadan sonra en uygun teklifi veren söz konusu isteklinin teklifinin ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmediği ancak mevcut bilgi ve belgelerde de isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin bir tutanak ve/veya karar da bulunmadığı görülmüştür. Bu haliyle ihale komisyonu tarafından düzenlenen tutanak ve kararların birbiri ile çeliştiği ve ihalenin bu şekliyle sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin 30.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayetin 05.02.2007 tarihli işlemle reddedildiği, ilgili idareden gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan belgelerden anlaşılacağı üzere söz konusu yazının 08.02.2007 tarihinde firmaya bildirildiği, idare tarafından Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 07.02.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,”

 

Karar verilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

           

Söz konusu ihale 12.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-955 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiğinden, aynı ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul