• Karar No: 2007/UH.Z-963
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :66
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-963
Şikayetçi:
 Alanya Şoförleri, Alanya/ ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, .Alanya/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.09.2006 / 28711
Başvuruya konu ihale:
 “Taşımalı İlköğretim Okulu Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.13.34.0141/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nce  yapılan “Taşımalı İlköğretim Okulu Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alanya Şoförleri´nin, 20.09.2006 tarih ve 28711 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen 02.11.2006 tarih ve 08.13.34.0141/2006-64 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 06.11.2006 tarih ve 2006/AK.H-1334.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verildiği,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu ´na ve/veya Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- Alanya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yaklaşık 90 adet taşımalı ilköğretim okulu hizmet alımı ihalesinin hepsinin aynı tarih ve saat de aynı yerde yapıldığı, bu şekilde bir ihalenin yapılamayacağı

 

2- İhalelerin aynı kişilere verildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İddiaların incelenmesi kapsamında, başvuru dilekçesinde yer alan iddialarla sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru dilekçesinde yer alan birinci iddiaya ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun 21 maddesinde “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesindeAşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

 

f) (Ek: 4964/ 14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti elli milyar Türk Lirasına (seksenaltıbin ikiyüzyetmişsekiz Yeni Türk Lirasına) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

 

(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.”

 

İdare tarafından yerel gazetede ilan verildiği, ancak yukarıda yer alan Kanun hükmüne aykırı olarak ihalelere en az üç istekli davet edilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Kanunun 5 inci maddesinde “Temel İlkeler” başlığı altında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

           

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

           

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

           

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.

           

Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.”

           

Aynı Kanunun 8. maddesinde “Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:”

           

Yine aynı Kanunun 13 maddesindeBütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

 

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

                                                                                       

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,…

…b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

 

1) Yaklaşık maliyeti otuz milyar Türk Lirasına (ellibirbin yediyüzaltmışyedi Yeni Türk Lirasına)* kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar Türk Lirasına  (yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirasına)* kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

 

2) Yaklaşık maliyeti otuz milyar (ellibirbin yediyüzaltmışyedi Yeni Türk Lirası)* ile altmış milyar Türk Lirası (yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası)* arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar (yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası)* ile beşyüz milyar Türk Lirası (sekizyüzaltmışikibin sekizyüzon Yeni Türk Lirası)* arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

 

3) Yaklaşık maliyeti altmış milyar Türk Lirasının (yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirasının) * üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüz milyar Türk Lirasının (sekizyüzaltmışikibin sekizyüzon Yeni Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

 

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

 

Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

 

İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

 

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.” hükme bağlanmıştır.

 

İdare tarafından 4734 sayılı Kanunun 21 maddesinin “f” bendi uyarınca ilan yapılması zorunlu olmamakla birlikte yerel gazetede ilan verildiği, ancak 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmüne aykırı olarak ihalelere en az üç isteklinin davet edilmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, söz konusu ihalelerin aynı tarihte, aynı saatte, aynı yerde ve aynı kişilerden oluşmuş ihale komisyonunca nasıl gerçekleştirildiği hususu  anlaşılamamıştır

 

Kaldı ki idarenin, 2006/120686, 2006/120745, 2006/120761, 2006/120771, 2006/120776, 2006/120782, 2006/120787, 2006/120790, 2006/120793, 2006/120797, 2006/120804, 2006/120811, 2006/120814, 2006/120814 2006/120820, 2006/120824, 2006/120827, 2006/120835, 2006/120846, 2006/120853, 2006/120883, 2006/120889, 2006/120900, 2006/120903, 2006/120905, 2006/120906, 2006/120912, 2006/120923, 2006/120930, 2006/120934, 2006/120940, 2006/120947, 2006/120953, 2006/120954, 2006/120959, 2006/120965, 2006/120968, 2006/120971, 2006/120972, 2006/120982, 2006/120987, 2006/120989, 2006/120990, 2006/120993, 2006/120995, 2006/120999, 2006/121011, 2006/121012, 2006/121014, 2006/121017, 2006/121019, 2006/121023, 2006/121114, 2006/121117, 2006/121120, 2006/121122, 2006/121149, 2006/121153, 2006/121157, 2006/121160, 2006/121163, 2006/121164, 2006/121166, 2006/121171, 2006/121174, 2006/121177, 2006/121179, 2006/121181, 2006/121187, 2006/121190, 2006/121194, 2006/121198, 2006/121211, 2006/121212, 2006/121214, 2006/121217, 2006/121227, 2006/121229, 2006/121236, 2006/121239, 2006/121241, 2006/121243, 2006/121245 İKN’li “Taşımalı İlköğretim Okulu Hizmet” alım ihalelerini, tek ihale kayıt numarası ve tek ihale ilan ile yapması gerekirken eşik değerin altında kalmak amacıyla ayrı ayrı ihale ettiği tespit edilmiştir.

             

İdarenin, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aynı ödenekten kullanılmak suretiyle yaptığı taşımalı ilköğretim okulu hizmeti verilmesi işini eşik değerlerin altında kalmak, ihale ilan sürelerini kısaltmak, yada ilan yapmamak ve söz konusu ilanın Kamu İhale Bülteni yerine, mahalli gazetede yayımlanması amacını gerçekleştirmek üzere 83 ihaleyi ayrı ayrı ihale edilmesi işlemi, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.” ilkesine aykırı bulunmuştur..

 

Söz konusu bu ihalenin kısmi teklife açık olmak suretiyle tek ilan ve tek ihale kayıt numarası ile yapılması zikredilen Kanunun 5 inci maddesindeki ilke gereği zorunluluktur.

           

İhalenin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hüküm gereğince yapılması durumunda, ihale ilan metninin Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir. Ancak, aynı ihale konusu işin kısımlara bölmek suretiyle yapılması durumunda, ihale ilan metni Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekirken mahalli gazetede yayımlanmıştır. İhalenin mahalli yayın araçları ile ilan edilmesi ihaleye katılımı engellemiştir. İhale ilan metni Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaması sebebiyle ihaleye yeterli katılımın olmadığı, seksenüç ihaleye de birer isteklinin katıldığı ihale için ve bunun sonucunda seksenüç ihalenin seksenbirinin aynı istekliye üzerinde bırakılmıştır.

 

İdarenin yapmış olduğu, 2006/120686, 2006/120745, 2006/120761, 2006/120771, 2006/120776, 2006/120782, 2006/120787, 2006/120790, 2006/120793, 2006/120797, 2006/120804, 2006/120811, 2006/120814, 2006/120814 2006/120820, 2006/120824, 2006/120827, 2006/120835, 2006/120846, 2006/120853, 2006/120883, 2006/120889, 2006/120900, 2006/120903, 2006/120905, 2006/120906, 2006/120912, 2006/120923, 2006/120930, 2006/120934, 2006/120940, 2006/120947, 2006/120953, 2006/120954, 2006/120959, 2006/120965, 2006/120968, 2006/120971, 2006/120972, 2006/120982, 2006/120987, 2006/120989, 2006/120990, 2006/120993, 2006/120995, 2006/120999, 2006/121011, 2006/121012, 2006/121014, 2006/121017, 2006/121019, 2006/121023, 2006/121114, 2006/121117, 2006/121120, 2006/121122, 2006/121149, 2006/121153, 2006/121157, 2006/121160, 2006/121163, 2006/121164, 2006/121166, 2006/121171, 2006/121174, 2006/121177, 2006/121179, 2006/121181, 2006/121187, 2006/121190, 2006/121194, 2006/121198, 2006/121211, 2006/121212, 2006/121214, 2006/121217, 2006/121227, 2006/121229, 2006/121236, 2006/121239, 2006/121241, 2006/121243, 2006/121245 İKN’li “Taşımalı İlköğretim Okulu Hizmet Alımı”  ihalelerinin, yukarıda zikredildiği üzere mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru dilekçesinde yer alan ikinci iddiaya ilişkin olarak;

 

a- İdare tarafından yapılan seksenüç ihalenin seksenbirinin  Almos Turizm İnşaat San. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, söz konusu istekli üzerinde bırakılan ihalelerinin sözleşme bedellerinin toplamının 999.916 YTL olduğu, ihale komisyonu kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadığı, ancak ihale yetkilisinin sözleşmelerde imzasının bulunduğu anlaşılmıştır

 

Ayrıca, İdari şartnamede isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekleri; ihale üzerine bırakılan istekliyle, isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenleneceği belirtilmiştir.

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşme Türleri” başlıklı 6 ncı maddesindeKamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;…

 

…b- Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,…

… Düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Kanun hükmü uyarınca, idare tarafından götürü bedel teklif mektuplarında yer alan, isteklilerin teklif ettiği bedeller üzerinden sözleşme imzalanması gerekirken, anılan hükme aykırı olarak götürü bedel teklif mektubunda yer alan ve isteklilerin verdiği teklif bedelleriyle, işin süresi olan 182 günün çarpılması sonucu bulunan tutar üzerinden sözleşmelerin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

b- İhale işlem dosyasında yer alan götürü bedel tüm teklif mektuplarında işin adının yazılmadığı hangi ihale için verildiğine dair hiçbir bilginin yer almadığı tespit edilmiştir. Ancak, idare tarafından Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan sıralamadan ve sözleşmelerde yazan tutarlara göre teklif mektuplarının hangi işe ait olduğuna dair belirleme yapılarak, aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan 2006/120761 İKN’ li ihaleye ilişkin verilen götürü bedel teklif mektubunda teklif bedeli kısmının boş olduğu, idarece aslı gibidir ibaresi konularak imzalandığı, ancak söz konusu işte 15.470 YTL lik bedelle Almos Turizm İnşaat San. Tic. A.Ş. sözleşme imzalandığı,

 

Bununla beraber, 2006/120017, 2006/120776, 2006/120787, 2006/120793, 2006/120912, 2006/120940, 2006/120965, 2006/121117, 2006/121153 ve 2006/121227 İKN’li ihalelerde verilen götürü bedel teklif mektuplarında yazılan bedellerin üzerinin çizilerek değiştirildiği, tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde “ Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur”

 

Anılan Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde de “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda; söz konusu ihalelere ilişkin verilen götürü bedel teklif mektuplarının geçersiz sayılarak, anılan ihalelere verilen isteklilerin tekliflerinin ihale dışı bırakılması gerekirken, idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 30 ve 36 maddelerine aykırı olarak kabul edildiği tespit edilmiştir. 

 

c- Şikayete konu ihale de seksenüç ihalenin seksenbirinin aynı istekliye üzerinde bırakıldığı ve söz konusu istekli üzerinde bırakılan ihalelerinin sözleşme bedellerinin toplamının 999.916 YTL olduğu, bu bedellere ilişkin olarak toplam 4734 sayılı Kanunun Kesin Teminat Başlıklı 43 üncü maddesi uyarınca sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında toplam (999.916x0,06) 59.994,96 YTL kesin teminat alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ancak, aynı istekli üzerinde bırakılan seksenbir ihalenin sözleşmesinin “Teminata İlişkin Hükümler Başlıklı” 12 nci maddesinde yüklenicin 12.500 YTL’ lik kesin teminat mektubu verdiği belirtilmekle birlikte, ihale işlem dosyasında geçici teminat olarak yatırılan 15.08.2006 tarihli 12.500 YTL’ lik bir makbuzun yer aldığı, kesin teminatın yatırıldığına ilişkin herhangi bir makbuzun idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer almadığı, tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesin de “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

           

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

           

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

           

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.

           

Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.”  hükmü,

 

Yine anılan KanununGörevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60 ncı maddesindeİhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler…

 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar

 

5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır” hükmü yer almaktadır

 

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi hükmü uyarınca kararda yer verilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere Antalya Valiliğine bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Antalya Valiliğine bildirilmesine

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” düzenlemesi gereğince, söz konusu şekil, usul ve süre şartlarına uygun bulunmayan başvurularda, vatandaşların yaptığı ihbarlarda veya basında çıkan haberlerde belli bir ihaleyle ilgili olarak somut ve ciddi nitelikte iddialar bulunması halinde Kamu İhale Kurulunca inceleme yapılmakta, ancak bu inceleme “itirazen şikayet başvurusu” üzerine yapılan bir inceleme olmadığından bunu “iddia incelemesi” olarak isimlendirmekte ve yaptığı inceleme sonunda iddia konusu hususların kamu ihale mevzuatına   aykırı olduğunun saptanması üzerine eğer henüz sözleşme imzalanmamışsa tespit edilen aykırılıkların “ilgili idaresine bildirilmesine”, sözleşme imzalanmışsa “değerlendirilmek ve gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin hiyerarşik üstüne durumun bildirilmesi ve/veya tespit edilen aykırılıkların suç oluşturması ihtimali varsa Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesi” yolunda kararlar verilmekteydi.

           

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları  ve Kurul Kararında belirtilen tespitler doğrultusunda incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca  “ihalenin iptali”nin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

                             K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA

                               Kurul Üyesi                                                       Kurul Üyesi                                               

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul