• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-962
  • Toplantı No: 2006/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2006/011
Gündem No :65
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-962
Şikayetçi:
 Güven Temizlik İlaçlama Oto Emlak Kerestecilik Tur. Tic. San. Ltd. Şti., F. Altay Cad. Yerebakan ve Keresteciler İşhanı Nu 25 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kaş Devlet Hastanesi, Hastane Caddesi Nu 37 07580 Kaş/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4828
Başvuruya konu ihale:
 2007/391 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Veri Giriş Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 08.04.72.0141/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kaş Devlet Hastanesi’nce 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Veri Giriş Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Güven Temizlik İlaçlama Oto Emlak Kerestecilik Tur. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 30.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.02.2007 tarih ve 4828 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanı ile İdari Şartnamenin birbiri ile uyuşmadığı, bu durumun Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aykırı olduğu,

 

2) Milli ve Dini Bayramlarda da devam etmesinin işin doğası gereği olduğu, ancak bu günlerde çalışacak işçi sayısı ve çalışılacak gün sayısının belirtilmediği, bu hususun Kamu İhale Tebliğine aykırı olduğu, teklifi oluşturacak kalemlerin net olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak Antalya Grup Turizm Temizlik Hizm. Tic. San.’nin 30.01.2007 tarihinde Kurumumuza yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 12.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-961 sayılı kararıyla İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan firmanın İdari Şartnamede istenilen ‘isteklinin mevzuat gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri’ ile ‘yerli istekli olduğuna ilişkin belgeleri’ sunmadığı, ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, idarenin almış olduğu tüm kararların ve ihale sürecinde yapılan tüm işlemlerin incelenmesi gerekti

 

2) ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 İhale komisyonu tarafından düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda 4 nolu istekli konumunda bulunan ihale üzerinde bırakılan firmanın (Murat Ateş Gübre San. Ltd. Şti.) “Ticaret veya Sanayi Odası Kaydı”, “Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği ilk ilanın veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ticaret ve veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge”, “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza sirküsü veya imza beyannamesi” ne ilişkin tespitlerde (X) şeklinde belirleme yapılmak suretiyle söz konusu belgelerin ihale dosyasında bulunduğunun belirtildiği, nitekim 30.01.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında da söz konusu firmanın eksik belgesinin bulunmadığının belirtildiği,

 

İlgili idareden gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında ihale üzerinde bırakılan söz konusu firmanın belgeleri incelendiğinde; Konya Ticaret Odası tarafından söz konusu firma adına düzenlenmiş 22.01.2007 tarihli Oda Sicil Kayıt Suretinin, 18 Mart 2004 tarih ve 6010 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin ve şirket müdürlerinin imza sirkülerinin bulunduğu anlaşılmakla birlikte;

 

Söz konusu firmanın geçici teminat mektubu incelendiğinde; geçerlik süresinin 22.04.2007 tarihine kadar olduğunun belirtildiği, söz konusu ihalede teklif geçerlik süresinin 90 gün olduğu ve 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesi “…..tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir” hükmü doğrultusunda geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin ihale tarihinden (24.01.2007) itibaren en az 120 gün olacak şekilde belirlenmesi gerektiği, ancak firmanın geçici teminat mektubunda belirtilen sürenin yetersiz olduğu, bu haliyle firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiştir..

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teklif fiyatında dahil masrafların düzenlendiği idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; idarece verilecek işçi yemeği için bedel öngörülmediği, yol bedelinin aylık brüt 52 YTL olduğu ve yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım iş elbisesinin isteklilerce ayni olarak karşılanacağını ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 olarak alınacağı belirtilmiştir.

 

Anılan şartnamede, sözleşmenin 7 personelle 01.02.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 11 ay süre ile yürütüleceğine ilişkin düzenleme yapıldığı,  tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemelere göre asgari işçilik maliyeti (resmi tatil ve bayram günleri ödenecek ilave ücret ve giyim bedeli hariç, yol ve % 3 sözleşme gideri dahil) 59.214,43 YTL hesaplanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif bedelinin, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemelere göre hesaplanan tutarla aynı olduğu, aynı maddede ayni olarak karşılanacağı belirtilen giyim için teklifinde bir bedel öngörmediği, bu durumda idare tarafından, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifinin sorgulama yapılarak değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, anılan Kanun maddesine aykırı olarak teklifinin kabul edildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, bu durumda da ihalede tek geçerli teklif kaldığı, söz konusu teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu hususu da dikkate alındığında, şikayete konu ihalede rekabet koşularının oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Söz konusu ihalede, ihale dokümanına ilişkin olarak Güven Temizlik İlaçlama Oto Emlak Kerestecilik Tur. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından Kuruma şikayet başvurusunda bulunulmuş ve yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Söz konusu başvuruda “1) İhale ilanı ile İdari Şartnamenin birbiri ile uyuşmadığı, bu durumun Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aykırı olduğu,
2 ) Milli ve Dini Bayramlarda da devam etmesinin işin doğası gereği olduğu, ancak bu günlerde çalışacak işçi sayısı ve çalışılacak gün sayısının belirtilmediği, bu hususun Kamu İhale Tebliğine aykırı olduğu, teklifi oluşturacak kalemlerin net olmadığı,” iddia edilmektedir.

 

1) İhale ilanının 9 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine yer verildiği,

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif götürü bedel fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmesi düzenlenecektir.” düzenlemesi bulunduğu,

 

İdari Şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Tip İdari Şartnamede birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde yapılacak düzenlemelere yer verildiği (%20 iş artışı) görülmüştür.

 

            4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinde sözleşme türleri açıklanmış ve ilgili Uygulama Yönetmelikleri ve eki şartnamelerde teklif ve sözleşme türüne göre dokümanlarda yapılacak düzenlemelere ve işin yürütülmesi aşamasında yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

İdare tarafından ilanda götürü bedel teklif alınacağı ve götürü bedel sözleşme yapılacağının belirtildiği, ancak İdari Şartnamede teklif türüne ilişkin olarak yapılan düzenlemenin mevzuattaki götürü bedel teklif tanımına uygun olmadığı, ayrıca yukarıda açıklandığı üzere İdari Şartnamede yapılan mevcut düzenlemelerin biriyle çeliştiği,

 

Bu haliyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ihale ve ön yeterlik dokümanının içeriğinin düzenlendiği 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasının “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…” hükmüne aykırı işlem tesis edildiği, ihale mevzuatına uygun doküman düzenlenmediği anlaşılmıştır.

 

2) İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Başlıklı” 48 inci maddesinde “Ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışan personel için 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği ek ödeme yapılır” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde “16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyet oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu ve idari şartnamede çalışacak işçi sayısının, işin süresinin ve teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, idari şartnamede ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işlerin devam ettirileceğinin belirtildiği, ancak bu düzenlemede çalışacak personel ve çalışılacak gün sayısına ilişkin belirleme yapılmadığı, bu haliyle söz konusu ihalede sağlıklı teklif verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir." hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, şikayetin idarenin 05.02.2007 tarihli yazıyla reddedildiği, söz konusu yazının 08.02.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği ve Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 08.02.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,” karar verilmiştir. Dolayısıyla bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul