• Karar No: 2007/UY.Z-984
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :4
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-984
Şikayetçi:
 Hayrettin Küçük, Talimhane Cad., Bozacıoğlu İşh., Kat:4, No:34 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,Kurupelit Kampüsü / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1053
Başvuruya konu ihale:
 2006/137730 İKN’li “Ziraat Fakültesi A, B, E ve G Blokları İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 06.00.32.0183/2007-5E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 25.09.2006 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendine dayanılarak pazarlık usulü ile yapılan “Ziraat Fakültesi A, B, E ve G Blokları İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından ilgisi nedeniyle Kurumumuza gönderilen  Hayrettin Küçük´ün 12.01.2007 tarih ve 1053 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, 14.02.2007 tarih ve 06.00.32.0183/2007-5 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 19.02.2007 tarih ve 2007/AK.Y-32.1 sayılı Kurul Kararıyla  iddiaların incelenmesine geçilmesine  karar verildiği,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden,

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

        

            Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi A,B,E,G Blokları İkmal İnşaatı ihalesinin belli istekliler arasında ihale usulü kullanılarak yapıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

19.02.2007 tarih ve 2007/AK.Y-32.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiş olup, inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

 

           “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi A,B,E,G Blokları İnşaatı” işinin 04.11.1993 tarihinde ihalesinin yapıldığı ve 04.01.1994 tarihinde ihale üzerinde bırakılan Hayrettin Küçük ile sözleşme imzalandığı, ancak idarenin müteahhit Hayrettin Küçük’ün taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmeyi 18.09.2006 tarihinde feshettiği,

 

Bunun üzerine idarenin söz konusu işe ait proje ödeneğinin bulunması, inşaatın tamamlanamamış olması ve binanın 2006-2007 öğretim yılı ikinci yarısına yetiştirilme ihtiyacı hususlarını dikkate alarak, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendinde yer alan “idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” düzenlemesine dayanarak “Ziraat Fakültesi A,B,E,G Blokları İkmal İnşaatı” işini pazarlık usulü ile ihale ettiği, söz konusu ikmal inşaatına ilişkin sözleşmenin 10.10.2006 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, 04.11.1993 tarihinde ihalesi yapılan “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi A,B,E,G Blokları İnşaatı” işine ait sözleşmenin uygulanması aşamasında yatırım programında gerekli düzenlemeler yapılarak iki blokun yapımından vazgeçildiği ve H blokun yapımına başlandığı anlaşılmış olup, idarenin feshedilmiş sözleşmede yer alan iş adının belirleyici bir unsur olduğunu dikkate alarak başvuru konusu ihalenin adını  “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi A,B,E,G Blokları İkmal İnşaatı” işi olarak belirlediği anlaşılmıştır.  

 

Başvuru konusu ikmal inşaatına ilişkin sözleşmenin 10.10.2006 tarihinde imzalandığı, anılan sözleşmede işin süresinin 70 gün olarak belirlendiği, dolayısıyla idarece Ziraat Fakültesi H Blok ikmal inşaatının 2006 yılı içerisinde tamamlanmasının öngörülerek 2006-2007 öğretim yılı ikinci yarısına yetiştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Süre uzatım kararında da ikmal inşaatının 2006 yılı içerisinde bitirilmesinin hedeflendiği açıkça ifade edilmektedir.   

 

Söz konusu işin süresinin 70 gün olarak belirlenmesine rağmen henüz bitirilememiş olmasının ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ödenek dilimlerinin Maliye Bakanlığı’nca bloke edilmesinden, başka bir anlatımla tamamen idarenin iradesi dışında gerçekleşen bir nedenden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında ödenek tahsis edilmemiş “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi A,B,E,G Blokları İnşaatı” işine 2006 yılında 1.000.000 YTL ödenek tahsis edildiği, idarenin söz konusu işe ait sözleşmeyi taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmediği gerekçesiyle, başka bir anlatımla yükleniciden kaynaklanan sebeplerle 18.09.2006 tarihinde feshettiği, bunun üzerine idarenin söz konusu işe ait proje ödeneğinin bulunması, inşaatın tamamlanamamış olması ve binanın 2006-2007 öğretim yılı ikinci yarısına yetiştirilme ihtiyacı hususlarını dikkate alarak başvuru konusu ikmal inşaatını 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulünü kullanarak ihale ettiği, “Ziraat Fakültesi” projesinin Devlet Planlama Teşkilatı’nın 31.05.2006 tarih ve 160-368/2185 sayılı yazısı çerçevesinde 2007 yılı yatırım programında yer almamasının öngörüldüğü, idarece söz konusu ikmal inşaatının 2006 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmesine rağmen Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ödenek dilimlerinin Maliye Bakanlığı’nca bloke edilmesi dolayısıyla söz konusu işin 2006 yılı içerisinde tamamlanamadığı hususları göz önünde bulundurularak, idarece “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi A,B,E,G Blokları İkmal İnşaatı” ihalesinin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendine dayanılarak pazarlık usulüyle yapılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,  

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

İnceleme konusu ihalenin, sözleşmesi feshedilen işin ikmaline yönelik olduğu ve 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre ihale edildiği görülmektedir. Dosyada ki belgelerden, söz konusu işin ilk sözleşmesinin 18/9/2006 tarihinde idarece feshedildiği ve 19/9/2006 tarihinde pazarlık usulü ile ihale edilmesine ilişkin ihale yetkilisinden onay alındığı görülmekte söz konusu onayda; da işe ait proje ödeneğinin bulunması, inşaatın tamamlanamamış olması ve binanın 2006-2007 öğretim yılı ikinci yarısına yetiştirilme ihtiyacı hususları gerekçe gösterilerek işin pazarlık usulü ile ihale edilmesi gerektiği açıklanmaktadır. 25.000.000.000.- TL keşif bedelle ve 04.01.1994 tarihinde sözleşmeye bağlanan ”Ziraat Fakültesi A,B,E,G Blokları İnşaatı” işinde, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında ödenek bulunmamasını müteakiben, 2006 yılında 1.000.000.00-YTL ödenek tahsis edildiği, yüklenici tarafından işin idarece istenen şartlara uygun yerine getirilmemesi nedeniyle de sözleşmenin feshedildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, bir işin sözleşmesinin feshedilmesinin ve geri kalan kısım için ödeneğinin bulunmasının 21 inci maddenin (b) bendine göre ihale yapılmasına gerekçe oluşturamayacağı gibi, her inşaatın bir an önce tamamlanmasının bu inşaatla ilgili ihtiyaç bakımından aciliyet olarak kabul edilmesinin tüm ikmal inşaatlarının söz konusu usule göre ihale edilmesi gibi Kanunun amaçlamadığı bir sonuç doğuracağı ve birinci yarı yılın söz konusu binalar olmaksızın tamamlandığı da dikkate alındığında, ihale konusu ikmal işinin anılan usulle ihale edilme olanağı bulunmamaktadır.

 

Açıklanan bu durum çerçevesinde tesbit edilen bahse konu mevzuata aykırılığın değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlara hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun YÖK’e bildirilmesi gerektiği oyuyla aksi yöndeki karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

KARŞI OY

 

           

            İncelenen ihale 4734 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin ( b ) bendi uyarınca “Pazarlık” usulü ile ihale edilmiştir.

 

            Anılan maddede ihalenin “Pazarlık” usulü ile yapılabilmesi için, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hallerinin meydana gelmesi gerekmektedir.

 

            Bahse konu ihalenin konusunun “İkmal inşaatı” olması, Kanunun belirtilen şartları oluşmadığından ihalenin “Pazarlık” usulü ile yapılmasını gerektirmemektedir. Bir başka ifadeyle ihalenin “Pazarlık” usulü ile yapılabilmesi için Kanunun yukarıda belirtilen şartlarının oluşması gerekmekte olup anılan ihalede bu şarlar oluşmadığından ihalenin “Açık ihale usulü” ile yapılması gerekmektedir.

 

            Diğer yandan bu konuda Kuruma yapılan başvuru “İddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla yukarıda belirtilen mevzuata aykırılık ve Danıştay 13.Dairesinin anılan kararları uyarınca incelenen ihale hakkında Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

           

 

                                                                                  K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi                                                  

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul