• Karar No: 2007/UY.Z-986
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :6
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-986
Şikayetçi:
 Türkan KOĞ-Servet İnşaat Taahhüt, 846 Sokak No:51/206 Konak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 6998
Başvuruya konu ihale:
 2006/170395 İhale Kayıt Numaralı “Çevre Duvarı ve Korkuluklarının Onarımlarının Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 06.01.46.0170/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 28.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çevre Duvarı ve Korkuluklarının Onarımlarının Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Türkan KOĞ-Servet İnşaat Taahhüt’ün 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2007 tarih ve 6998 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 26.12.2006 tarihinde taraflarına elden tebliğ edilmek üzere düzenlenen sözleşmeye davet yazısının 28.12.2006 tarihinde saat 16.00 da elden tebliğ edildiği, 29.12.2006 tarihinde başlayan on günlük sözleşme süresinin hafta sonu ve yılbaşı tatili nedeniyle 2 iş gününe düştüğü, bu süre zarfında 04.01.2007 tarihinde saat 15.00 da on günlük sözleşme süresi içerisinde sözleşme imzalanabilmesi için sunulması gereken belgelerin idareye sunulduğu, ancak sunulan belgelerden arasında yer alan SSK ve vergi borcu yoktur yazılarında belge alınan idarelere yapılan başvuru tarihi itibari ile söz konusu belgelerin düzenlendiği, bu hususun düzeltilerek ihale tarihinde SSK ve vergi borcu yoktur yazısının alınması gerektiğinin idare tarafından sözlü olarak hatırlatıldığı, 08.01.2007 tarihinde idareye 28.11.2006 ihale tarihi itibari ile SSK ve vergi borcu yoktur yazıları sunulmasına rağmen on günlük sözleşme sürenin dolduğunun belirtildiği, firmalarının sözleşme yapma sürecinde hassasiyet göstermediği anlamının oluştuğu, sözleşme imzalanması süresi içerisinde idareye bu belgelerin sunulması nedeniyle 19.02.2007 tarihli gerekçeli kararında açıkladığı ilgili maddelere ters düşülmediği iddia edilmektedir

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde, ihale sonucunun, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği, Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde, ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği,

 

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 44 üncü maddesinde; ihale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu, bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedileceği, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması halinde idarenin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabileceği, ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılacağı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği hükme bağlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının,

 

(a) bendinde; “İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan,”

(b) bendinde; “İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,”

(c) bendinde: “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,”

 

(d) bendinde; “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan”,

 

(e) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”

 

(f) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen”,

 

(g) bendinde ise; “İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmış olup bu hükümle paralel olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde; “…İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” şeklinde düzenlemeye gidilmiş ve tip idari şartnamelerde 4734 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılmıştır.

 

            Yine tip idari şartnamelerin “sözleşmenin yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı maddelerinde, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalayabilmesi için kesin teminatla birlikte ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair belgeleri idareye sunması gerektiği hükme bağlanmış olup, bu hususa ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin “İhale Üzerinde Kalan İsteklilerin Kanunun 10 uncu Maddesinin Son Fıkrasında Sayılan Durumlarda Olmadığına Dair Belgeleri Sözleşmeden Önce Sunamaması” başlıklı bölümünde; “Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı maddelerinde; ihaleye katılan aday veya isteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnameleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunmaları, ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunmaları zorunlu tutulmuştur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

 

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince yabancı istekliler ile tüzel kişi yerli isteklilerin yabancı uyruklu olan yönetici, temsilci veya ortaklarının almaları gereken belgelerin zamanında temininde güçlükler yaşandığı anlaşıldığından, bu durumdaki isteklilere yabancı ülkelerden temin edilen bu belgelere münhasır olmak üzere on iki günden az olmamak üzere idarece ek süre verilebilir.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilecektir.

 

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.

 

Bu çerçevede isteklilerin, ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sunmak zorunda olduklarını, aksi takdirde yukarıda yer alan müeyyidelerin uygulanacağına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Anılan belgelerin “ihale tarihi itibarıyla” isteklilerin durumunu göstermesi gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sigorta müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri ihale tarihi itibarıyla durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin ihale tarihi itibarıyla durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri gerekmektedir.” şeklinde ayrıntılı açıklamaya gidilmiştir.

 

Bu düzenlemeler doğrultusunda söz konusu ihalede, İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerine yer verilmiş ve anılan şartnamenin 7.1.d maddesinde “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılmış, söz konusu taahhütnameye ilişkin standart form ihale dokümanı ekinde isteklilere verilmiş ve başvuru sahibi tarafından da söz konusu taahhütnameye teklifinde yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede; 04.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin başvuru sahibi Türkan KOĞ-Servet İnşaat Taahhüt üzerinde bırakıldığı ve alınan kararın 05.12.2006 tarihinde başvuru sahibi dahil tüm isteklilere iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla bildirildiği ve başvuru sahibi tarafından bu kararın 07.12.2006 tarihinde tebellüğ edildiği, bu bildirimden sonra 26.12.2006 tarihinde sözleşmeye davet yazısının başvuru sahibine elden tebliğ edildiği ve bu haliyle 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci madde hükümlerine göre işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

Sözleşmeye davet edilen başvuru sahibi tarafından idareye; 04.01.2007 tarihli YapıKredi Bankası İzmir/Hisarönü şubesi tarafından düzenlenen Kesin teminat mektubu, 04.01.2007 tarihli adli sicil kaydı sorgulama belgesi, 05.01.2007 tarihli İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan alınan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (b) bendine istinaden düzenlenen belge, 05.01.2007 tarihli İzmir Ticaret Odasından alınan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (g) bendine istinaden düzenlenen belge, 05.01.2007 tarih ve 3052 sayılı SSK İzmir Sigorta İl Müdürlüğünden alınan 04.01.2007 tarihi itibari ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin belge, 04.01.2007 tarih ve 66 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan 04.01.2007 tarihi itibari ile yine aynı idareden alınan 28.12.2006 tarihi itibari ile herhangi bir vergi borcu olmadığına ilişkin 05.01.2007 tarih ve 137 sayılı belgelerin sunulduğu, bu belgelerden kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgelerde, “28.11.2006 ihale tarihinde herhangi bir borcun bulunmadığına” ilişkin bilgi yerine, belgelerin ilgili idarelerce düzenlenen tarihlerde herhangi bir borcun bulunmadığına ilişkin bilgi içerdiği, bu hususun idarece sözlü olarak başvuru sahibine bildirimi üzerine, başvuru sahibinin 08.01.2007 tarihinde SSK İzmir Sigorta İl Müdürlüğüne ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne ikinci kez müracaatta bulunarak almış olduğu 28.11.2006 ihale tarihinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve herhangi bir vergi borcu bulunmadığına ilişkin 08.01.2007 tarih ve 4503 – 206 sayılı belgelerin 08.01.2007 tarihinde idareye sunulduğu, idare tarafından 29.01.2007 tarihinde, sözleşmeye davet yazısı 26.12.2006 tarihinde elden tebliğ edilen başvuru sahibinin sözleşme imzalanmasına ilişkin on günlük sürenin son günü olan 05.01.2007 tarihinde sözleşme imzalanabilmesine ilişkin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinden (c) ve (d) bendi ile ilgili olarak sunmuş olduğu belgelerde “ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve herhangi bir vergi borcu yoktur” ibaresinin yer almaması ve yasal süresi içerisinde söz konusu belgelerin tamamlanmaması sebebiyle, başvuru sahibinin geçici teminatının irat kaydedilmesine ve ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Mehmet Bülent GÜNEŞ ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği ve bu hususun 29.01.2007 tarih ve 121 sayılı yazı ile başvuru sahibine bildirildiği tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar başvuru sahibi tarafından sözleşme imzalanabilmesi için gereken tüm belgelerin mevzuatta öngörülen on günlük yasal süre içerisinde idareye sunulduğu, sunulan belgelerden kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgelerde “28.11.2006 ihale tarihinde herhangi bir borcun bulunmadığına” ilişkin bilgi yerine belgelerin, ilgili idarelerce düzenlenen tarihlerde herhangi bir borcun bulunmadığına ilişkin bilgi içermekle birlikte bu hususun başvuru sahibine idare tarafından sözlü olarak bildirimi üzerine on günlük yasal sürenin bitimindeki ilk mesai günü 08.01.2007 tarihinde ilgili idarelerden 28.11.2006 ihale tarihinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgeleri idareye sunduğu anlaşıldığından, idare tarafından başvuru sahibinin sonradan sunmuş olduğu belgelerde yer alan bilgilerin belgeleri düzenleyen idarelerden sorgulaması yapılarak işlem tesis edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Mehmet Bülent GÜNEŞ ile sözleşme imzalanmasına ilişkin alınan 29.01.2007 tarihli kararın iptaline,

 

2) Başvuru sahibi tarafından kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin olarak 08.01.2007 tarihinde idareye sunmuş olduğu belgelerde yer alan bilgilerin belgeleri düzenleyen idarelerden sorgulama yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul