• Karar No: 2007/UH.Z-1148
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :23
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1148
Şikayetçi:
 29.12.2006 tarihli Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Vakıflar Genel Müdürlüğü, Konya Bölge Müdürlüğü KONYA,
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Aksaray Güzelyurt Kilise Camii Onarım İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.19.06.0188/2007-2E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılan “Aksaray Güzelyurt Kilise Camii Onarım” işine ilişkin olarak 29.12.2006 Tarihli Başkanlık İstemine konu 18.11.2006 tarihli Birgün gazetesinde yer alan haberde Konya’da çeşitli cami, türbe, kilise cami onarım ve restorasyonunda ciddi yolsuzluk bulunduğu iddiaları yer aldığı, Aksaray Güzelyurt Kilise Cami onarım işinin 23.08.2004 tarihli karar ile 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddenin (d) bendi kapsamında Kültür İnş. Res. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ye 24.999.480.000 TL’ye yaptırılmasına karar verildiği, söz konusu bedele katma değer vergisi dahil olup olmadığı idarece gönderilen belgelerden anlaşılamadığından, alım yönünden ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğine karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            İddiaların yerinde bulunmadığına,

            Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

29.12.2006 tarihli Başkanlık İstemine konu gazete haberinde özetle; Aksaray Güzelyurt Kilise Cami onarım işinin 23.08.2004 tarihli karar ile 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddenin (d) bendi kapsamında Kültür İnş. Res. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ye 24.999.480.000 TL’ye yaptırılmasına karar verildiği, söz konusu bedele katma değer vergisi dahil olup olmadığı idarece gönderilen belgelerden anlaşılamadığından, alım yönünden ayrıntılı inceleme yapılması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

29.12.2006 tarihli Başkanlık İstemine ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece gönderilen bilgi ve belgelerden;

 

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Aksaray Güzelyurt Kilise Camii onarım işinin 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında Kültür İnş. Res. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırıldığı,

 

Yaklaşık maliyetin KDV dahil 25.594.140.158 TL olduğu, firmalardan iş ile ilgili alınan tekliflerin KDV dahil olduğu;

 

Kültür İnşaat Res. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kesilen 27.12.2004 tarihli A-1 034957 sıra nolu  faturada inşaat bedelinin 21.186.000.000 TL olduğu, 3.813.480.000 TL KDV’nin belirtildiği ve toplam 24.999.480.000 TL KDV dahil olduğu, bedel ödendiğine dair tahakkuk müzekkeresi ve verilme emri olduğu,

 

Ayrıca söz konusu işe ait 3 adet KDV dahil teklif alındığı, sözleşmenin de KDV dahil (24.999.480.000 TL) bedelle 23.08.2004 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Anılan karar tarihlerini kapsayan 01.02.2004 – 31.01.2005 tarihleri arasında 22 nci maddenin Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler açısından limitin 21.749.000.000 TL olduğu, işin katma değer vergisi hariç bedelin ise 21.186.000.000 TL olduğu anlaşıldığından, söz konusu alımın doğrudan temin yoluyla yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; ihale mevzuata aykırılık tespit edilmediğinden  Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince şikayetin uygun bulunmadığı  kararı verilmesi   gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

                  K.  Nejat ÜNLÜ                             Adnan ZENGİN                     Bilal KARACA        

             Kurul Üyesi                                      Kurul Üyesi                    Kurul Üyesi         

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul