• Karar No: 2007/UY.Z-1121
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :82
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1121
Şikayetçi:
 Erdoy İnş. Taş. Tic. Ltd. Şti.- Oğuz Nakliyat İnş. San. Tic. Ltd.Şti Ortak Girişimi Turgut Reis Mah. Sakarya Cad. Tunahan İşhanı Kat.4 No:10 Merkez/ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Binası Kat:3 Merkez/ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4517
Başvuruya konu ihale:
 2006/188503 İhale Kayıt Numaralı “Tut İlçesi Öğütlü İlköğretim Okuluna 4 Ek Derslik Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 06.01.05.0132/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 29.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tut İlçesi Öğütlü İlköğretim Okuluna 4 Ek Derslik Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Erdoy İnş. Taş. Tic. Ltd. Şti.- Oğuz Nakliyat İnş. San. Tic. Ltd.Şti Ortak Girişimi’nin 06.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.02.2007 tarih ve 4517 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye 11 isteklinin teklif verdiği, teklif değerlendirmesinde diğer isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihale komisyonu kararı ile ihalenin uhdelerinde kaldığı ancak ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptaline karar verildiğinin kendilerine bildirildiği, iptal edilme gerekçelerinin bildirildiği idarenin 08.02.2007 tarih ve 2848 sayılı yazıda istekliler tarafından verilen teklif rakamlarının birbirine yakınlık arz etmesi ve verilen teklifin yaklaşık maliyet ile kıyaslaması sonucunda ekonomik olmadığı kanaati hasıl olduğundan ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, ipatal kararının mevzuata ve hakkaniyete aykırı olduğu, şöyleki ; teklif dosyalarındaki belgelerinin eksiksiz ve tam olduğu, teklifin 2006 yılı birim fiyatlarıyla hazırlandığı, fiyat farkı verilmeyeceği göz önünde tutulduğunda 2007 yılına ait fiyat farkları TEFE-TÜFE oranlarının idarece gözetilmesi gerektiği, işin yapılacağı mahallin özellikleri ve zemin şartları dikkate alındığında tekliflerin maliyetin altında olduğu, tekliflerin birbirine yakınlığının sözkonusu olmadığı en düşük teklif ile kendi teklifleri arasında 32.000,00 YTL farka olduğu, ihalede rekabeti sağlayacak yeterli teklifin bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Sözkonusu ihalede 19 kişinin ihale dokümanını satın aldığı, 29.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye 11 isteklinin katıldığı,

 

İhale komisyonunun 29.01.2007 tarihli kararı ile Mi-Za İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince teklif zarfının üzerinde idarenin adresinin yazılı olmadığı, Düntaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası içerisinde şirketin son durumun gösterir ticaret sicil gazetesinin bulunmadığı, Bedir Gürsoy’un sunmuş olduğu Oda Kayıt Belgesi, iş deneyim belgesi yerine kullanılan diploma,yerli istekli beyanı ve anahtar personel için sunulan diplomanın fotokopi olduğu, Güllüoğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda rakam ve yazının birbiriyle tutarsız olduğu, Abuzer Akkurt, Mahmut Baykan, Salih Bayıl, Özgürtaş İnş San. Tic. Ltd. Şti, Zafer Müh. Harf. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve İsmail Ayyıldız’ın geçici teminat tutarlarının teklif bedellere göre eksik olduğu gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif olan başvuru sahibi Erdoy İnş. Taş. Tic. Ltd. Şti.- Oğuz Nak. İnş. San. Tic. Ltd.Şti. Ort. Girişimi üzerinde bırakıldığı,

 

Ancak ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, ihale yetkilisinin 02.02.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre uygun olmadığı notunu düşerek ihaleyi iptal ettiği,

 

Başvuru sahibinin idareye iptal gerekçelerinin açıklanmasını da içeren şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta; “istekliler tarafından verilen teklif rakamlarının birbirine yakınlık arz etmeleri ve verilen teklifin yaklaşık maliyet ile kıyaslanması sonucunda ekonomik olmadığı kanaati hasıl olduğundan ihale kararı Kamu ihale kanunun 39. ve 40. maddesi gereğince iptal edilmiştir.” açıklamasına yer verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

            Öte yandan idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin tekliflerin değerlendirilmesi kapsamında incelenmesi neticesinde;

 

-Mi-Za İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince teklif zarfının üzerinde idarenin adresinin yazılı olmadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı ve teklif dosyasının iade edildiği,

 

İdari Şartnamenin 1 inci maddesinde idarenin adının, “Adıyaman Valiliği/İl Milli Eğitim Müdürlüğü”, idarenin adresinin “Hükümet Binası İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kat:3 ADIYAMAN” olduğu,

 

Mi-Za İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif zarfının üzerine, “Adıyaman Valiliği/İl Milli Eğitim Müdürlüğü” şeklinde idarenin adı ile İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ifade edilen ihale konusu yapım işinin adı ve idarenin açık adresi kısmına da “Hastane Cad. ADIYAMAN” yazıldığı,

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir,” aynı Kanunun 36 ncı maddesinin ilk fıkrasında ise, “30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Söz konusu teklif zarfı üzerine idarenin tam adresi yerine sadece adının yazılmış olmasının, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen açık adres niteliğini taşımadığı şeklinde yorumlanması mümkün olmadığı, zira, Adıyaman Valiliği/İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ülke içerisinde bulunduğu il ve yer bilinen tek bir kurum olduğu, bu nedenle, şikayetçi firmanın teklif zarfının üzerinde yer alan “Adıyaman Valiliği/İl Milli Eğitim Müdürlüğü” ibaresi, ilgili idarenin adresini tarif etmeye yeterli olduğu, ayrıca, üzerinde ihale konusu yapım işinin adının yazılmış olması elden idareye teslim edilen söz konusu zarfın o idarenin hangi ihalesine ait olduğunu da açıkça ortaya koyduğu dikkate alındığında idarece bu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin 4734 sayılı Kanunun 30 uncu ve 36 ncı maddelerine aykırı olduğu,

 

Ancak değerlendirme dışı bırakılan Mi-Za İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının iade edildiği ve Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca isteklilerin huzurunda ilk oturumda yapılması zorunlu olan işlemlerde aykırılık olmasına rağmen 37 ve izleyen maddelere göre değerlendirmeye devam edildiğinde, daha sonra aykırılıkların giderilmesi yoluyla ilk oturumun ihya edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

 

            - Düntaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası içerisinde şirketin son durumun gösterir ticaret sicil gazetesinin bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu isteklinin teklif dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde Adıyaman 2 nci Noterliği tarafından onaylı şirketi temsile yetkili olanlara ilişkin imza sirküsünün onaylı arka sayfasında tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten 11.10.1999 tarih ve 4895 sayılı ve 22.09.2005 tarih ve 6395 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

           

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde yer alan  “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,” sunulması gerektiğine ilişkin hüküm gereğince şirketi temsile yetkili olanlara ilişkin imza sirküsü ile birlikte tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Ticaret Sicil Gazetesini sunan isteklinin değerlendirme dışı bırakma işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

-Güllüoğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda rakam ve yazının birbiriyle tutarsız olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldğı, sözkonusu istekliye ait idare tarafından 05.03.2007 tarih ve 5180 sayılı yazı ekinde gönderilen teklif dosyası içerisinde şirket müdürü Nazif Şahin tarafından imzalanmış iki adet teklif mektubu olduğu, bu teklif mektuplarından bir tanesinde teklif bedeline ilişkin rakam ve yazının birbirine uygun olduğu diğerinde ise teklif bedelinin rakamla 510.000 YTL, yazıyla (beşüzonbin) olarak yazıldığı, teklif dosyası içerisinde iki adet teklif mektubu olmasının 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda tespit edilen aykırılıkların ihale işlemlerinin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu  tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir...” hükmü,

           

Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde ;

 

“37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

           

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

           

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” ,

 

“Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur….”

 

Hükümlerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler neticesinde; ihaleye 11  isteklinin katıldığı, ancak bu isteklilerden 6 tanesinin geçici teminat tutarlarının teklif bedellere göre eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, değerlendirme dışı bırakılmaması gereken  Mi-Za İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının iade edildiği, yaklaşık maliyet tutarı ve verilen teklifler dikkate alındığında sözkonusu ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olduğu ve başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yersiz olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul