• Karar No: 2007/UY.Z-1119
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :80
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1119
Şikayetçi:
 Yılmaz Eser Es Mühendislik Kültür Mah. Spor Sok. Halil Üstünel İş Merkezi Kat:4 No:405 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nusrettin Mah. İstiklal Sok. 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2007 / 5162
Başvuruya konu ihale:
 2006/177256 İhale Kayıt Numaralı “24 Derslikli Lise Binası İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 06.01.19.0065/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 22.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “24 Derslikli Lise Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Yılmaz Eser’in 31.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.02.2007 tarih ve 5162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) En uygun teklifi vermesine rağmen iş denetleme belgesinin geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakıldığı, iş denetleme belgesinin 4734 sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden önce alınmış ve geçerli bir belge olduğu, ancak belgeyi düzenleyen idare ile yapılan yazışma sonucu belgenin iptale dilerek teklifinin geçersiz sayıldığı,

 

            2) İdarece zeyilname düzenlendiği, ancak ihale dokümanı satın alınmadan önce düzenlendiği gerekçesiyle kendilerine verilmediği, gerçekte zeyilnamenin şikayet başvuruları üzerine sonradan düzenlendiği, kendilerine düzeltilmemiş CD verildiği, ihale ilanında iş deneyim belgesinin % 100 oranında istendiği fakat satın alınan CD de bu oranın % 50 olduğu, ilan ve şartname arasındaki bu çelişkinin ihalenin iptalini gerektirdiği,

 

            3) İhale sürecinin başlangıcında ihale yetkilisinin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olduğu, ihale komisyonunu Vali Yardımcısının oluşturduğu, ihale kararını Genel sekreterin imzaladığı, şikayet başvurusunu ise İl Milli Eğitim Müdürünün cevaplandırdığı, bu durumun ihale dosyasının ihale yetkilisinden saklandığına işaret ettiği ve ihaleye ilişkin basında ve kamuoyunda geçen şaibe iddialarını güçlendirdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayetçinin teklifinde Bolu Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden alınan 22 Şubat 2006 tarih ve 763 sayılı iş denetleme belgesini sunduğu, idarenin 29.12.2006 tarih 20969 sayı ve 10.01.2007 tarih ve 516 sayılı yazıları ile belgeyi düzenleyen Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden belgeye konu işe ait hakediş raporları ve teknik personel taahhütnamesinin gönderilmesinin istendiği, Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 10.01.2007 tarih ve 75 sayılı yazıları ile, söz konusu belge tutarına sehven makine ve elektrik tesisatı tutarlarının da dahil edildiğini, ilgilinin mesleği ile ilgili tutarın ise sözleşme bedelinin % 50’sinin altında kaldığından belgenin iptal edildiğini bildirdiği, bunun üzerine ihale komisyonu tarafından şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde isteklilerden teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin verilmesi istenmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerinin verilmesine ilişkin 54 üncü maddesinde; iş denetleme belgesinin, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenleneceği, aynı Yönetmeliğin iş deneyim tutarının tespiti başlıklı 53 üncü maddesinde; iş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporundaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarların herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılacağı, bu tutarın, yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan işin tutarı; yurtiçinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde, fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa fiyat farkları hariç, yasal keşif artışları dahil, sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden belirleneceği, denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyiminin, denetledikleri işlerin kendi meslekleri (yüksek öğrenimini gördüğü mesleki alan) ile ilgili tutarlar üzerinden tespit edileceği, bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde, iş deneyim tutarının, bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Şikayetçinin teklifinde yer alan iş denetleme belgesinde, işin ilk sözleşme bedeli 237.944 YTL, toplam sözleşme bedeli 359.723 YTL, sözleşme tarihi 13.08.1998, geçici kabul tarihi 22.08.2001 olarak verilmekte, ilgilinin 03.09.1999-22.08.2001 tarihleri arasında görev yaptığı ve görevi sırasında işin parasal gerçekleştirme tutarının % 89 olduğu belirtilmektedir. Belge tutarı 211.812 YTL olarak belirtilmiş olup ilgilinin kendi mesleği ile ilgili olmayan tutarın belge tutarından düşülmediği anlaşılmaktadır.

 

Belgeyi düzenleyen Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden belgeye konu işe ait hakediş raporları, kesin hakediş raporu ile 1. ve 2. keşif özetlerinin gönderilmesi istenmiştir. Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün 13.03.2007 tarih ve 1016 sayılı yazısı ile 15.03.2007 tarih ve 1061 sayılı yazıları ekinde alınan hakediş raporları ile keşif özetlerinin incelenmesi neticesinde belgeye konu Akçokoca Devlet Hastanesi inşaatının 280.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edildiği, 82.145 YTL iş artışı (% 29,34) ile keşif bedelinin 362.145 YTL’ye yükseltildiği, 22.08.2001 tarihinde hazırlanan kesin hakediş raporunda; sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarının 423.303 YTL olduğunun ve %29,34 keşif artışını aşan tutarın sulhnameye kaldığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Belgeye konu iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiş olup, anılan Kanunun “Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi” başlıklı 63 üncü maddesinde; 

Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 30 oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür.

Keşif bedeli artışının % 30´u geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak, bu durumda müteahhit işin keşif bedeli ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur. Taahhüdün % 30 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit, idareden hiçbir masraf ve tazminat isteyemez.

% 30 oranından fazla artış; temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise; idarenin isteği, müteahhidin kabulü ve ilgili bakanın onayı ile süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 30´u geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir.”hükümleri yer almaktadır.

 

Belgeye konu işte 17.07.2000 tarihinde alınan onay ile keşif bedelinin 82.145 YTL keşif artışı ile 362.145 YTL’ye çıkarıldığı ancak kesin hesabında yapılan iş tutarının bu tutarın da üzerinde olduğu, dolayısıyla 2886 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarda aktarılan 53 üncü maddesi gereği 362.145 YTL üzerinde yapılan iş tutarının belge tutarına dahil edilemeyeceği anlaşılmakta olup, başvuru sahibinin 03.09.1999-22.08.2001 tarihleri arasında görev yaptığı döneme ait hakedişlerin incelenmesinden;

 

09.08.1999 tarih ve 7 nolu hakediş raporunda inşaat işleri tutarının 74.692 YTL, 09.09.1999 tarih ve 8 nolu hakediş raporunda inşaat işleri tutarının 91.901 YTL, sözleşme fiyatları ile yapılan iş tutarının % 29,34 yasal keşif artışına ulaşıldığı 11.04.2001 tarih ve 16 nolu hakediş raporunda inşaat işleri tutarının 139.461 YTL olduğu belirlenmiş ve ilgilinin görevi sırasında mesleği ile ilgili iş tutarı [139.461-(91.901-6/31x(91.901-74.692)] = 50.891 YTL olarak hesaplanmıştır. İşe ait inşaat işlerine ait imalatların toplamının 139.461 YTL olduğu dikkate alındığında adına belge düzenlenen Yılmaz Eser’in görev yaptığı dönemde mesleği ile ilgili iş tutarının sözleşme bedelinin % 50’sinin altında olduğu dolayısıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinde belirtilen “sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunma” şartını sağlamadığı anlaşıldığından, Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün söz konusu belgeyi iptal etmesi sonucu, başvuru sahibi Yılmaz Eser’in teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından şikayetçinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

01.12.2006 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1 maddesinde:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından tanzim edilen 05.12.2006 tarihli zeyilnamede; idari şartnamenin 7.3.1 maddesine iş deneyim belgesi oranının sehven % 50 olarak yazıldığı ve bu oranın % 100 olarak düzeltildiği belirtilmekte ve şikayet başvurusu üzerine verilen kararda 06.12.2006 tarihine kadar doküman satın alan istekli olmadığından zeyilnamenin isteklilere verilmediğinden bahsedilmektedir. Durum böyle olmakla birlikte; 20.12.2006 tarihinde doküman satın alan başvuru sahibi, idare tarafından verilen CD’de bu oranın % 50 olarak belirtildiğini iddia etmekte ve başvuru dilekçesi ekinde idare tarafından verildiğini belirttiği CD yer almaktadır. Söz konusu CD incelendiğinde idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde iş deneyim belgesi oranının % 50 olduğu görülmekte olup üzerinde idare tarafından hazırlandığını gösterir herhangi bir işaret bulunmadığı belirlenmiştir.

 

Belirtilen bu durum karşısında; ihale dokümanının CD ortamında isteklilere verilmesine ilişkin idare işlemlerinin mevzuata uygunluğunun sorgulanması gerekmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı bölümünün 19 uncu maddesinde; İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale veya ön yeterlik dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Adaylara veya isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, adaylara veya isteklilere verilecek ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 30 uncu maddesinde; İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y). Ancak, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaları adaylara veya isteklilere satılabilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,         

Gerekmektedir.

Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Bunun yanında, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıda aktarılan düzenleme ve hükümleri gereğince; ihtiyaç duyulması halinde, Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, isteklilere “compact disc (CD)” ortamında ihale dokümanı verilebilecektir. İncelenen ihalede; ihale dokümanı satın alındığına ilişkin formlara, isteklilere verilen CD’lerin birim seri numarası ve/veya diğer ayırt edici numaralarının işlenmediği, dolayısıyla ihale dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen tespitler çerçevesinde; idarenin ihale dokümanının isteklilere verilmesi işlemlerinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde belirlenen hükümlere ve esaslara aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İhalelere Karşı Yapılacak İdarî Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdareye Şikayet” başlıklı 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

İhalelere ilişkin olarak adaylar, istekli veya istekli olabilecekler tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette bulunulur.

İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir.” hükmü ile ,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “İdarece yapılacak işlemler ve inceleme” başlıklı dördüncü maddesinin (a) bendinin birinci ve ikinci fıkralarında;

İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisince sonuçlandırılması gerektiğinden, başvuru konusu hususlara ilişkin ihale komisyonunun ihale yetkilisi yerine karar alması mümkün bulunmamaktadır.

Şikayet dilekçelerinde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak ihale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre görevlendireceği bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre kararını verir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan hükümler uyarınca, idareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, ihale yetkilisinin bizzat kendisinin veya görevlendireceği raportörün yapacağı incelemeye göre başvuru hakkında nihai kararı vereceği açıktır.

 

Şikayete konu ihalede; başvuru sahibinin 31.01.2006 tarihli, Pak İnş. Ltd. Şti.’nin 31.01.2006 tarihli ve Kolca İnş. A.Ş.’nin 29.01.2006 tarihli şikayet başvuruları üzerine ihale yetkilisi olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tarafından bir karar verilmesi gerekmekte iken, başvurunun İl Milli Eğitim Müdürü tarafından cevaplandığı dolayısı ile yukarıda aktarılan hükümlere aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak Kolca İnşaat Tic. San.ve Turz. A.Ş.’nin 09.02.2007 tarihinde Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 22.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1118 sayılı kararıyla;  “…

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,” karar verilmiştir. Dolayısıyla bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul