• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1018
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :50
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1018
Şikayetçi:
 Kar Temizlik ve Yemek Hizmetleri, İnönü Cad., Yayla Palas İş Merkezi, No:6/2, ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Fen Lisesi, Kırkgöz Çayırı Mevkii, ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6103
Başvuruya konu ihale:
 2007/9386 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Yemek Pişirme ve Dağıtım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2007 tarih ve 08.05.71.0199/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Fen Lisesi’nce 05.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Yemek Pişirme ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kar Temizlik ve Yemek Hizmetleri’nin 07.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.02.2007 tarih ve 6103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26. maddesinde;

“a. 80,00x2=160,00 YTL’den az olmamak üzere elbise,

b. Vasıflı personele asgari ücretin %20 fazlası,

            c. Günlük 1.60 YTL, 26 gün üzerinden toplam 41, 60 YTL olarak yol ücretinin belirlendiği”,

Buna göre toplam maliyet 248 gün üzerinden 46.240,48 YTL iken Tuval İnş. Ltd. Şti.’nin verdiği teklif olan 44.414 YTL’nin düşük teklif olarak kaldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusunun “6 işçi ve 1 Aşçı Yardımcısı” ile yapılacak “Genel Temizlik, yemek pişirme ve dağıtım işi” olduğu ve tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği yönünde düzenlemenin yapıldığı görülmektedir.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde söz konusu işin, bina-bahçe-çevre düzeni ve temizliği, çamaşır ve bulaşıkların yıkanması, ilaçlama ve malzemesiz olarak yemeklerin pişirilmesi ve servis yapılması şeklinde tanımlandığı görüldüğünden, ihale konusunun personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu anlaşılmıştır.

 

Teklif fiyata dahil masraflarla ilgili olarak, idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde;

“a. Personele yapılacak iş elbisesi yardımı yazlık ve kışlık birer adet ayni olarak verilecektir. Teklif fiyata dahildir.

b. Vasıflı personele (aşçıya) asgari ücretin en az %20 oranında kalifiye eleman ücreti ödenir.

c. İşçilere yol ücreti olarak günlük geliş-gidiş 1.60 (YTL)x26 (gün)=41,60 (YTL) olarak her ay nakden ödenir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale konusu işin süresi ile ilgili olarak, idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 29.06.2007 ilk yarı son; ikinci yarı yılı işe başlama 03.09.2007 Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 31.12.2007 son, toplam 248 takvim günüdür.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin F-Genel Kurallar fıkrasının 3. bendinde; “Yüklenici firma çalıştırdığı eleman sayısının 5 ve daha fazla olması halinde bunlardan birisini aynı zamanda işlerin yürütülmesinden sorumlu tayin edecektir. Yüklenici firma ile idare asındaki iletişim bu eleman tarafından sağlanacaktır. Ayrıca, resmi ve dini tatil günlerinde de sorumlu bulundurulacaktır.” düzenlemesi; 20. bendinde; “Kuruluş 24 saat kesintisiz hizmet verdiğinden firma kuruluşça saptanan sayıda personel, gece, hafta sonları ve tatil günleri bulundurmak zorundadır.”  düzenlemesi ve 26. bendinde; “İdare şartnamede belirtilen çalıştırılacak işçi sayısının %50 eksik veya fazlasını Genel Müdürlük’ten izin almak koşuluyla çalıştırabilir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Başvuru sahibinin iddiasındaki idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde                                   “a. 80,00x2=160,00 YTL’den az olmamak üzere elbise”, şeklinde herhangi bir düzenlemeye idari veya teknik şartnamede rastlanmamış ve idari şartnamedeki söz konusu düzenlemenin yukarıda da belirtildiği gibi “a. Personele yapılacak iş elbisesi yardımı yazlık ve kışlık birer adet ayni olarak verilecektir. Teklif fiyata dahildir.”, şeklinde olduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesap cetveli tutanağı incelendiğinde, bir işçinin işverene bir aylık maliyetinin 686,25 YTL olarak tespit edildiği ve bu maliyetin SSK’dan alınan “İşçilik Maliyeti ve Sigorta Prim Oranları” konulu 15.01.2007 tarihli yazıda belirtilen tutara istinaden kullanıldığı görülmektedir.

 

Yaklaşık maliyet cetvelinde ve idari şartnamede işin süresi 248 takvim günü olarak tespit edilmiştir. Söz konusu cetvelde, 7 işçinin günde 1,60 (YTL/kişi)’den 26 günde 41,60 (YTL/kişi) olan yol parasının yukarıda bahsedilen ve bir işçinin bir aylık ücreti olarak tespit edilen 686,25 (YTL/kişi) tutarına eklenerek 727,85 YTL miktarının bulunduğu, bu sayının 30 (gün)’e bölünmesi suretiyle ortaya çıkan 24,26 (YTL/kişixgün) tutarının, 248 (gün) ve 7 (kişi) ile çarpılması sonucunda 42.118,25 YTL tutarına ulaşıldığı görülmektedir. Bu tutara, idarenin firma kârı ve kalifiye eleman farkı olarak bulduğu miktarın eklenmesiyle yaklaşık maliyetin tespit edildiği görülmektedir. Ayrıca, yol bedelinin 666,29 YTL olarak tespit edildiği ancak bu bedelin idarenin işçilik hesabında yaptığı gibi 248 gün üzerinden hesaplanması durumunda                                   1,60 (YTL/kişi.gün)x7 (kişi)x248 (gün)=2.777,60 YTL çıkması gerektiği belirlenmiştir. Bunun dışında, idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde belirlenen yazlık ve kışlık iki iş elbisesine ilişkin idare tarafından tespit edilen herhangi bir tutarın yaklaşık maliyet cetvelinde yer almadığı görülmüştür. Aynı şekilde, teknik şartnamede yapılan düzenlemeler doğrultusunda, dini-resmi bayram ve tatil günlerinde çalışacak personelle ilgili olarak herhangi bir tespite de yaklaşık maliyet cetvelinde yer verilmediği görülmektedir. Bu tespitler haricinde, yaklaşık maliyete %3 sözleşme giderinin eklenip eklenmediği ise anlaşılamamıştır.

 

Yukarıda belirtilen yaklaşık maliyet hesabı ile ilgili olarak, idarenin 248 gün üzerinden yaptığı hesap yolunun izlenmesi durumunda işçilik ücretleri 45.090,36 YTL olmakta ve bu tutara idarenin belirlediği oranda firma kârı eklenmesi durumunda ortaya çıkan toplam yaklaşık maliyet tutarı, idarenin halihazırda bulduğu mevcut tutardan daha fazla çıkmaktadır.

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesindeki açıklamaya göre, işin süresi boyunca Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Ekim, Kasım ve Aralık olmak üzere 7 tam ay bulunduğu; çalışma süresi 29.06.2007 tarihinde biten Haziran ayı ile çalışma süresi 03.09.2007 tarihinde başlayan Eylül aylarında ise 57 gün bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 6 vasıfsız işçinin aylık brüt 562,50 YTL ve 1 aşçı yardımcısının asgari ücretin %20 fazlası olan brüt 675,00 YTL tutarındaki ücreti göz önüne alınarak 7 tam ay ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G-7 maddesindeki düzenlemedeki hesap yöntemine istinaden 57 gün üzerinden Kamu İhale İşçilik Modülünde yapılan hesap sonucunda, günlük nakit 1,60 (YTL/kişi) yol bedeli ve %3 sözleşme gideri de dahil olmak üzere işin asgari maliyet toplamı 48.549,49 YTL çıkmaktadır.

 

Yapılan incelemede, işin ifası sırasındaki süre içinde 10,5 gün dini-resmi bayram ve tatil günü bulunduğu ve personelin tamamının bu günlerde çalışması durumunda işin asgari maliyet tutarına 1.781,74 YTL’nin daha eklenmesi ve bu durumda toplam asgari maliyet tutarının 50.331,73 YTL olması gerektiği belirlenmişse de dini-resmi bayram ve tatil günleri ile bu günlerde çalışacak personel sayısı ihale dokümanında net olarak belirlenmediğinden bu hususa ilişkin sağlıklı bir tespit yapma olanağı bulunmamaktadır.

 

Dini-resmi bayram ve tatil günlerindeki maliyetin hesaba katılmaması durumunda dahi ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği tutar olan 44.414,12 YTL’nin, %3 sözleşme gideri ve 1,60 (YTL/kişixgün) yol bedeli dahil olmak üzere işin asgari maliyeti olan 48.549,49 YTL tutarını karşılamadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

Dini-resmi bayram ve tatil günleri ile ilgili çalışılacak gün ve personel sayısı belirlenmediğinden bu periyotla ilgili hesabın yapılamaması sebebiyle ihaleye teklif veren diğer isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığı ise tespit edilememektedir. 

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1)         İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde “Temizlik ve yemek pişirme işi ile ilgili ISO 900-9001 veya 9002 kalite belgesi aslı veya noter onaylı sureti”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Bu düzenleme ile ilgili olarak pilot ortak Tuval Ltd. Şti.’nin herhangi bir belge sunmadığı, özel ortak Gazi Temizlik-Çelebi Atmaca’nın sunduğu TSE-ISO-EN-9000 belgesine ait kapsamın ise “Temizlik Hizmetleri Sunumu” ile sınırlı olduğu ve yemek hizmetlerini ihtiva etmediği tespit edilmiştir.

 

Bu konuda, başvuru sahibi firmanın sunduğu TS EN ISO 9001:2000 belgesinin kapsamının ise “Her türlü temizlik, yemek üretimi ve sunumu hizmetleri” ile ilgili olduğu belirlenmiştir.

 

2)         İdari şartnamenin 7.4.1. maddesinde; “Temizlik ve yemek pişirme işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak, ihale üzerinde kalan isteklinin pilot ortağı olan Tuval Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin “yemek pişirme, bulaşık yıkama ve garsonluk hizmetleri” ile ilgili olduğu ve bina temizliğini kapsamadığı, özel ortak Gazi Temizlik-Çelebi Atmaca’nın iş deneyim belgesinin ise “temizlik ve kalorifer hizmeti” ile ilgili olduğu ve yemek pişirme ve dağıtımı işini kapsamadığı görülmüştür.

 

İhaledeki diğer istekli olan Kar Temizlik-Osman Arslan’a ait Çorum Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinde ise hizmetin tanımı yazılmadığından, söz konusu iş deneyim belgesinin ihale konusunu kapsayıp kapsamadığı anlaşılamamaktadır.

 

3)         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

            a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.”, hükmü mevcuttur.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in başvuru sürelerini düzenleyen 6 ncı maddesinde; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”, düzenlemesi,

 

Aynı Yönetmelik’in 7 nci maddesinde “Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.”, düzenlemesi,

 

          Mezkur Yönetmelik’in 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.”, düzenlemesi mevcuttur.

Yapılan incelemede; başvuru sahibinin idareye şikâyet tarihinin 07.02.2007, idarenin bu başvuruya cevap tarihinin 09.02.2007, söz konusu işe ait sözleşmenin imza tarihinin 12.02.2007, idarenin başvuru sahibine verdiği cevabın firma tarafından tebellüğ tarihinin ise 15.02.2007 olduğu ve isteklinin itirazen şikâyet dilekçesinin 23.02.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği belirlenmiştir. Dolayısıyla, bahsedilen mevzuat hükümleri ışığında, başvuru sahibinin idarenin cevabının tebellüğ tarihinden sonra 15 gün içinde Kurum’a itirazen şikâyet hakkı bulunmasına ve bu süre içinde idare tarafından sözleşme imzalanamayacağı hususu belirli olmasına rağmen sözleşmenin imzalanmasında mevzuatta düzenlenen bu sürelere uyulmadığı tespit edilmiştir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul