En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1040
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :75
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1040
Şikayetçi:
 İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San ve Tic. A.Ş., Meşrutiyet Cad. 31/1 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İrfan Baştuğ Caddesi 10 Dışkapı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2007 / 5274
Başvuruya konu ihale:
 2007/2543 İhale Kayıt Numaralı “Hastane 3. Ortopedi Kliniğinin İhtiyacı Olan 8 (sekiz) Set Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 07.01.20.0063/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane 3. Ortopedi Kliniğinin İhtiyacı Olan 8 (sekiz) Set Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesine ilişkin olarak İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San ve Tic. A.Ş.’nin 08.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.02.2007 tarih ve 5274 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdarenin 3. Ortopedi Kliniği İhtiyacı Olan 8 Set Tıbbi Demirbaş Alımı işinin açık ihale usulüyle yapılmak üzere ilanının 29.01.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, bahse konu ihale dokümanının firmaları tarafından 05.02.2007 tarihinde alındığı,

 

İdarenin 12.02.2007 tarih ve 3140 sayılı yazısında; 05.02.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alınmasına rağmen ilk şikayet başvurusunun 07.02.2007 tarihinde öğleden sonra yapıldığı, dolayısıyla idarenin ilan değişikliği talebinde geciktiğinin belirtildiği, ihale ilanının bültende yayımlanmasından sonra idareye muhtelif tarihlerde başvurmalarına rağmen ihale dokümanlarının imzada olması nedeniyle ancak 05.02.2007 tarihinde satın alabildikleri ve dokümanın incelenmesi sonrasında başvuru ve zeyilname talebinin 07.02.2007 ve 08.02.2007 tarihinde ve tamamen kanuni sürelerde yapıldığı,

 

Firmalarının zeyilname talebinin uygun görülmesine rağmen malın teslim süresinin 60 güne çıkartılması ile ilgili değişiklik için İdare tarafından zeyilname düzenlemek yerine düzeltme ilanı yoluna gittiği ve Kamu İhale Kurumuna düzeltme ilanı gönderdiği, Kurumun da 10 günlük süre aşılmış olması nedeniyle ilanı iade etmesi üzerine 4734 sayılı Kanunun 29 ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince işlem yapılması taleplerinin dikkate alınmadığı,

 

İhale ilanında ve İdari Şartnamenin 49.1 ve 53.1 maddelerinde malın teslim süresinin 30 gün olarak belirtildiği, bugünkü kanuni prosedürler çerçevesinde malın fabrikada stokta hazır bulunduğu ve derhal sevkinin mümkün bulunduğu kabul edilse dahi ithalatının gerçekleşmesi, nakliye, özellikle TSE ve gümrük işlemleri için 30 ile 45 gün gibi bir zaman gerektirdiği, bahsi geçen ihalenin ihtiyaç listesinin çok kapsamlı olması nedeniyle firmalarının ve diğer ithalatçı firmaların hatta fabrikalarda spesifik olan malzemelerin stoklarda istenilen adetlerde ve tiplerde her zaman hazır olmasının mümkün olamayacağının cerrahi alet üreticilerinin üretim prosedürü içerisinde dikkate alınması zorunlu bir husus olduğu, yine imalat sevk süresi, yükleme ve diğer işlemler için de ayrıca bir zaman dilim gerektirdiği de söz konusu olduğunda 30 günlük teslim müddetinin istekli firmalar için yeterli olmayacağı,

 

İhale yapılacak tarihin kısalığı dikkate alınarak ihale sürecinin durdurulması veya ihalenin 20 gün ertelenmesine dair zeyilname yayımlanmasının temini veya ihalenin iptal edilmesi iddia edilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 2.c maddesinde “Yüklenici ihale konusu ürünleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip tek partide ve 30 (otuz) gün içinde teslim edilecektir” düzenlemesi yer almakta benzer düzenlemelere İdari Şartnamenin 49.2 ve 53.1 maddesinde sözleşme tasarısının 10, 11.2 ve 11.4 maddesinde yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi firma malın teslim süresi dikkate alındığında malın fabrikada stokta hazır bulunduğu ve derhal sevkinin mümkün bulunduğu kabul edilse dahi ithalatının gerçekleşmesi, nakliye, özellikle TSE ve gümrük işlemleri için 30 ile 45 gün gibi bir zaman gerektirdiği, bahsi geçen ihalenin ihtiyaç listesinin çok kapsamlı olması nedeniyle firmalarının ve diğer ithalatçı firmaların hatta fabrikalarda spesifik olan malzemelerin stoklarda istenilen adetlerde ve tiplerde her zaman hazır olmasının mümkün olamayacağının cerrahi alet üreticilerinin üretim prosedürü içerisinde dikkate alınması zorunlu bir husus olduğu, yine imalat sevk süresi, yükleme ve diğer işlemler için de ayrıca bir zaman dilimi gerektiği de söz konusu olduğunda 30 günlük teslim müddetinin istekli firmalar için yeterli olmayacağı iddia edilmekte ise de;

 

Bahse konu ihalede 6 adet ihale dokümanı satın alınmış, 4 firma tarafından ihale konusu alımların muhtelif kısımlarına teklif verilmiştir.

 

Başvuru sahibi dışında ihaleye katılan hiçbir isteklinin malın teslim süresinin yetersizliğine ilişkin bir şikayet başvurusunda bulunulmamış, her kaleme teklif çıkmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinin düzenlendiği 5 inci maddesinde İdarelerin bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu oldukları belirtilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde de “özel imalat” “Piyasada hazır halde alınıp satılmayan projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işler” olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükmünden hareketle; idarenin ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanda karşılama sorumluluğundan hareketle ihale konusu alımın özel imalat gerektiren bir alım olmayıp piyasada hazır halde alınıp satılabilecek ve stoklama imkanı bulunan ürünler olması, başvuru sahibi dışında malın ithalinde teslim süresinin yetersiz olduğuna ilişkin başka herhangi bir başvurunun olmaması yanında ihaleye teklif veren firmaların 3 ünün yabancı menşeili ürünler teklif etmesi, aynı zamanda her kısma teklif verildiğinin ve İdarece ihale konusu alımın kısmi teklife açılarak katılımın genişletildiğinin görülmesi karşında başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılmasının düzenlendiği 29 uncu maddesinde;

“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun 24 üncü maddesinin (d) bendinde ihale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihinin ihale ilanında bulunması gereken zorunlu unsurlar arasında sayılmıştır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” na ilişkin düzenlemelerin yedinci fıkrasında; “Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 

Mevcut hükümlerden hareketle malın teslim süresine ilişkin ihale ilanının 2.c maddesinde yer alan düzenlemenin ancak düzeltme ilanı ile değiştirilebileceği bu hususun zeyilnameye konu olamayacağından İdarece söz konusu düzenleye ilişkin zeyilname düzenlenmemesinde ihale mevzuatına bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul