• Karar No: 2007/UM.Z-1104
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :53
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1104
Şikayetçi:
 Amiroğlu Madencilik Kömür İnş. Haf. ve Nak. San. ve Tic. A.Ş., Muratdede Mah. 373 Sok. No:13 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Delikliçınar Meydanı Belediye Hizmet Binası DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 7117
Başvuruya konu ihale:
 2006/190467 İhale Kayıt Numaralı “Agrega ve Kum Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2007 tarih ve 07.01.53.0134/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 31.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Agrega ve Kum Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Amiroğlu Madencilik Kömür İnş. Haf. ve Nak. San. ve Tic. A.Ş.’nin 16.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2007 tarih ve 7117 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

              İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Denizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 31.01.2007 tarihinde yapılan “Agrega ve Kum Malzemesi Alımı” ihalesine katıldıkları, ihale ilanının 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 maddelerinde “a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi  ve/veya kapasite raporu, b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının  sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerin” istendiği halde ihale uhdesinde kalan Öztaşlar Ltd. Şti. tarafından başka bir tüzel kişiliğe ait kapasite raporu sunulduğu,  Öztaşlar Ltd. Şti. tarafından sunulan başka bir şirkete ait kapasite raporu ve buna bağlı olarak düzenlemiş olduğu taahhütnamenin bir yetkili satıcılık belgesi olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca ihalede yıkanmış, elenmiş  kum malzemesi temini de istendiği  halde  Öztaşlar Ltd. Şti.’nin kum teminine ait herhangi bir kapasite raporu ve yetkili satıcılık belgesinin mevcut olmadığı, bu nedenle de ihale kararının iptal edilmesi ve yeniden değerlendirme yapılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

          Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin, Denizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 31.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “250.000 ton Agrega ve 5.000 ton Kum Malzemesi Alımı” işi olduğu, ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 6 isteklinin teklifi de geçerli kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

           Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik  belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde; “İdarelerce alımın özelliği gözönünde bulundurularak, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığı ile  yasal olarak ilgili ürünü teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

           a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi  ve/veya kapasite raporu,

          b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının  sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

         c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.”  hükmü bulunmaktadır.

 

         İlanın 4.3.2. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde  “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik  belgeler” başlığı altında; “a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi  ve/veya kapasite raporu,

       b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının  sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

       c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

        Yapılan incelemede; Serttaş Ltd. Şti. tarafından ihaleye katılan Öztaşlar A.Ş.’ne “firmalarının adına kayıtlı bulunan taş ocaklarından üretilmiş ve üretilecek her türlü granülümetre cinsindeki agrega ve taş kumu her türlü malzeme satışını yapmaya, garanti belgesi düzenlemeye, bozulan malzemeyi değiştirmeye 01.01.2005 tarihinden 01.01.2010 tarihine kadar tam yetki verildiğine”  ilişkin tam yetkili bayilik sözleşmesinin ve  ayrıca 30.01.2007 tarihli noter onaylı bir taahhütname ile Serttaş Ltd. Şti.’nin Sanayi Sicil Belgesinin sunulduğu, anılan Yönetmelik hükmü gereği Öztaşlar şirketinin yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin sunulduğu anlaşılmış olup şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

        Açıklanan nedenlerle;

 

        4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

      
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul