• Karar No: 2007/UM.Z-1102
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :51
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1102
Şikayetçi:
 Umut Turizm Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti., Özgü Sokak No:13/A-B Siteler-Altındağ / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir - Tepebaşı Belediye Başkanlığı, Arifiye Mah. Köprübaşı Cad. No: 4 26010 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2006 / 19135
Başvuruya konu ihale:
 2006/52995 İhale Kayıt Numaralı “Çocuk Oyun Grubu Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 07.0540.0160/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir - Tepebaşı Belediye Başkanlığı’nca 05.06.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çocuk Oyun Grubu Alımı” ihalesine ilişkin olarak Umut Turizm Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.06.2006 tarih ve 19135 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı şikayet başvurusu üzerine 03.07.2006 tarih ve 2006/AK.M-540.1 sayılı Kurul kararıyla iddiaların incelenmesine geçildiği, 

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun İdare’nin bağlı bulunduğu Bakanlığa bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Çocuk Oyun Grubu Alımı ihalesinin Teknik Şartnamesinin ekinde yer alan çizimlerden biri olan bağlantı elemanına ait çizimlerin patentli bir ürün olduğu, söz konusu ürünün Türk Patent Enstitüsünce tescillenen Faydalı Model Belgesinde yer alan ürünün aynısı olduğu, özelliği gereği söz konusu ürünün demontal olan sistemin konstrüksiyonunu taşıyıcı bağlantı elemanı olması nedeniyle çok büyük bir önem taşıdığı, söz konusu ürünün bir veya birkaç firma tarafından kullanıldığı, çizimlerin oldukça detay olmasının bu çizimlerin belli bir firmadan alındığını işaret ettiği, bu durumda, anılan ürünün detaylı çizimlerinin Teknik Şartnamede verilmesi sonucu ihaleye belli firmaların girebileceği, idarece işe ait Teknik Şartnamede yapılan söz konusu düzenleme sonucunda rekabetin önlendiği ve fırsat eşitliğinin ortadan kaldırıldığı, idarece yapılan uygulamanın 4734 sayılı Kanunun ve ilgili mevzuatın Teknik Şartnamelerin hazırlanmasına ilişkin amir hükümlerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

                                                     

Başvuru üzerine 03.07.2006 tarih ve 2006/AK.M-540.1 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesine istinaden iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına karar verildiğinden ihale işlem dosyası iddialarla sınırlı olarak incelenmiştir.

 

İddiaların değerlendirilmesi sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) “İhaleye ilişkin Teknik Şartnamede patentli bir ürünün çizimlerinin yer aldığı” hususundaki iddiaya ilişkin olarak yapılan değerlendirme;

 

İdarenin “Çocuk Oyun Grubu Alımı” ihalesine ilişkin olarak hazırlanan “Teknik Şartnamede” yer verilen çizimlerden birinin (oyun ekipmanlarını oluşturan parçaları birbirine bağlayan sabitleme elemanının; kelepçenin) 14.09.2005 tarih ve 2005-G-150179 (TR2004 03631 U) numaralı faydalı model belgesinde belirtilen ürünle aynı olduğu, çizimlerin oldukça detay olmasının bu çizimlerin belli bir firmadan alındığını işaret ettiği, netice itibariyle İdarenin Teknik Şartnamesinde Türk Patent Enstitüsünce onaylı bir malzemenin resminin çizildiği iddia edildiğinden söz konusu iddianın yerinde olup olmadığının anlaşılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’nden görüş talep edilmiştir.

 

Türk Patent Enstitüsü tarafından Kurum’a gönderilen 15.01.2007 tarih 2007-O-9891 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesinden; İdarenin 2006/52995 ihale kayıt numaralı çocuk oyun grubu alımı ihalesinde kullanılan teknik şartnamede tanımlanan bağlantı elemanlarının (sabitleme elemanlarının veya kelepçelerin) TR 2004 03631 Y sayılı faydalı model belgesi ile korunan teknik özellikleri içerecek şekilde düzenlendiği, belgenin sahibinin Cemer Aydınlatma ve Şehir Dekorasyonu San. Tic. Ltd. Şirketi olduğu, söz konusu belge ile korunan buluşun; oyun parklarında oyun ekipmanlarını oluşturan parçaların belirli açılarda birbiri ile irtibatını sağlayan kelepçe diye tabir edilen, istenilen açıda sabitleme yapabilme özelliğine sahip bir sabitleme elemanı ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 166 ncı maddesinde; faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği taktirde, patentler için öngörülen hükümlerin, faydalı model belgeleri için de uygulanacağı belirtilmiştir.    

 

2) İhaleye ilişkin Teknik Şartnamede tanımlanan bağlantı elemanlarının patentli veya faydalı model belgeli bir ürün olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu açısından değerlendirilmesi;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde;

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.”

Hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun teknik şartnamelerin idarelerce bu Kanun hükümlerine uygun olarak yaptırılmasına, hazırlattırılmasına imkân tanımaktadır. Fakat, böyle bir durumun söz konusu olması durumunda, 4734 sayılı Kanun teknik şartnameyi hazırlayan firmaların ihaleye katılımına izin vermemektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde, madde hükmünde sayılanların doğrudan veya dolaylı olarak veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamayacakları belirtilmiştir. Anılan maddede;

 

“…………      

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

………”

Hükmü yer almaktadır.

 

Anılan maddenin son fıkrasındaki hükümde ise; bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatın gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği belirtilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılacağına dair hüküm bulunmaktadır.  

 

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde ise; 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmanın yasak fiil ve davranışlar arasında yer aldığı, söz konusu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında anılan Kanunun dördüncü kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Dosyanın incelenmesinden, TR 2004 03631 Y sayılı faydalı model belgesinin sahibi olan Cemer Aydınlatma ve Şehir Dekorasyonu San. Tic. Ltd. Şirketinin idare ile bağlantı kurduğu, yaklaşık maliyet hesabında kullanılmak üzere idareye fiyat bildirdiği, ancak ihaleye teklif vermediği, diğer taraftan, ihale sonucu üzerinde ihale bırakılan iş ortaklığını oluşturan şirketlerden; % 90 ortaklık oranı ile pilot ortak olan Burak Mimarlık Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şirketinin ve % 10 ortaklık oranı ile özel ortak olan Cemer İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketinin ihaleye faydalı ürün belgesinin sahibi olan firmadan aldıkları yetkili satıcılık belgeleri ile katıldıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca, bu şirketlerin yöneticileri ve/veya temsilcileri arasında bir bağ bulunduğu ihale dosyasında bulunan belgelerden anlaşılabilmektedir.   

 

İnceleme ihale işlem dosyasında bulunan bilgiler üzerinden gerçekleştirilmekle birlikte, mevcut bilgilerden teknik şartnamenin anılan firma tarafından hazırlandığı veya şartnamenin hazırlanmasında anılan firmanın idareye yardımcı olduğu, (bedelli veya bedelsiz) danışmanlık hizmeti verdiği kanaatine ulaşılmaktadır. Ancak, bu husustaki daha güçlü ve net tespitler için ihale işlem dosyasında bulunan bilgilerin ötesinde geniş çaplı bir inceleme yapılması gerekmektedir. 

Yapılan tespitlerden, idarece kullanılan teknik şartnamenin hazırlanmasında bir firmanın çocuk oyun grubu malzemelerine ilişkin üretim bilgi ve tecrübesinden, çizimlerinden yararlanıldığı, anılan firmanın ihaleye katılmadığı ancak bu firmadan yetki alan firmaların ihaleye katıldığı ve ihaleyi kazandığı, dolayısıyla bu firmanın dolaylı olarak ihaleye katıldığı, bu nedenle; 4734 sayılı Kanunun 10, 11 ve 17 nci madde hükümlerinin ihlâl edildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, patentli ve/veya faydalı model belgeli bir ürünün (bağlantı elamanının) teknik şartnamede tanımlanması ile Kanunun 12 nci madde hükmü ihlâl edilmektedir. Ancak, teknik şartnamede patentli bir ürünün tanımlanması tek başına ihaleye katılımın, rekabetin, fırsat eşitliğinin engellendiği anlamında değerlendirilmez. Çünkü, rekabetin veya ihaleye katılımın engellenmesinin söz konusu olabilmesi için; söz konusu ürünün ihale tarihinde ilgili mevzuatın verdiği korumadan yararlanıp yararlanmadığı, patentli veya faydalı model belgeli ürünün diğer menfaat sahipleri tarafından kullanılıp kullanılamadığı veya hangi koşullar altında kullanılabildiği, söz konusu ürünün yerine kullanılabilecek, beklenen görevi yerine getirebilecek ürün, malzeme bulunup bulunmadığı, patent veya faydalı model sahibinin yada menfaati bulunanların belgeden doğan hakka ilişkin ilgili mahkemeye müracaat edip etmediği, dolayısıyla ilgili mahkemece bir tespitte bulunulup bulunulmadığı, potansiyel isteklilerin ihaleden önce ilgili mevzuata uygun olarak ihale dokümanına karşı şikayette bulunup bulunmadığı gibi hususların da değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Öte yandan, dosyanın incelenmesinden bağlantı elemanları hususunda Teknik Şartnamede teknik bir tanımlama yapıldığı, oyun grubunda kullanılması istenilen malzemenin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru dilekçesinde, idarenin teknik şartnamede patentli bir malzeme istediği ve bunun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir. Ancak dilekçede, idarenin düzenlemesinin başvuru sahibini neden, nasıl etkilediği, neden hak kaybına uğranıldığı hususunda bir değerlendirme bulunmamaktadır. Ayrıca, aşağıda belirtileceği üzere, ihale dokümanına ilişkin olarak başvuru sahibince mevzuata uygun olarak idareye şikayette bulunulmamıştır.

 

3) İdareye verilen şikayet dilekçesinin usul hükümlerine uygun olup olmadığı hususuna ilişkin değerlendirme;

 

Dosyanın incelenmesinden ihale ilânının 15.05.2006 tarihinde yayınlandığı, başvuru sahibinin 18.05.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 05.06.2006 tarihinde yapılan ihale için teklif vermediği, ihale tarihinde idareye verilmiş olan zarfın/dosyanın içerisinde ihale dokümanına şikayet dilekçesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi idareye iki kez şikayet dilekçesi vermiştir.

 

Birinci şikayet dilekçesi 26.05.2006 tarihinde kayıtlara alınmış olup söz konusu dilekçede; idarece oyun grubundaki kaydıraklar için “Güvenliği Test Edilmiş Belgesi” istenilmesi hususunda itirazda bulunulmuştur. İdarenin 18.05.2006 tarihli düzeltme ilânı ile İdari Şartname ve ihale ilânındaki itiraz konusu şart kaldırılmıştır. İdarenin başvuru sahibine verdiği 31.05.2006 tarihli cevapta; ihale dokümanının ilgili mevzuata uygun olarak düzenlendiği hususunda açıklama yapılmıştır. Bu durumda, şikayet edilen hususta başvuru sahibinin beklentisinin karşılandığı, ihaleye katılım koşulu olarak görülen engelin kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

 

İkinci şikayet dilekçesi 05.06.2006 tarihinde idare kayıtlarına alınmıştır. Bu dilekçede ise, Teknik Şartnamede yer verilen çizimlerde, tanımlamalarda belirtilen bağlantı elemanlarının patentli bir ürün olduğu, bu nedenle ihaleye katılımın ve rekabetin engellendiği hususunda şikayette bulunulmuştur. Bu dilekçeye karşılık olarak idarenin verdiği 19.06.2006 tarihli cevapta; ihale dokümanının 18.05.2006 tarihinde satın alındığı, 4734 sayılı Kanuna göre şikayet edilen hususun öğrenildiği veya öğrenilmiş sayıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde şikayette bulunmadığından şikayet inceleme prosedürünün başlatılmadığı belirtilmektedir.   

 

İhale dokümanı başvuru sahibince 18.05.2006 tarihi satın alınmış olup bu tarihi izleyen 15 inci gün 02.06.2006 tarihi olarak belirlenmektedir. 

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I/A.2 numaralı maddesinde “Başvuru süresi” başlığı altında;

 

“4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

 

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.

……………………

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.

 

……………..”  hükmü yer almaktadır.

 

Bu durumda, yukarda yer verilen Tebliğ hükmü dikkate alındığında; başvuru sahibinin ihale dokümanındaki düzenlemeye karşı süresinde, dolayısıyla mevzuata uygun olarak şikayette bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

 

Dosyanın incelenmesinden, üzerinde ihale bırakılan istekli ile 05.07.2006 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

                                                           

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemlerinde  mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,  

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” düzenlemesi gereğince, söz konusu şekil, usul ve süre şartlarına uygun bulunmayan başvurularda, vatandaşların yaptığı ihbarlarda veya basında çıkan haberlerde belli bir ihaleyle ilgili olarak somut ve ciddi nitelikte iddialar bulunması halinde Kamu İhale Kurulunca inceleme yapılmakta, ancak bu inceleme “itirazen şikayet başvurusu” üzerine yapılan bir inceleme olmadığından bunu “iddia incelemesi” olarak isimlendirmekte ve yaptığı inceleme sonunda iddia konusu hususların kamu ihale mevzuatına   aykırı olduğunun saptanması üzerine eğer henüz sözleşme imzalanmamışsa tespit edilen aykırılıkların “ilgili idaresine bildirilmesine”, sözleşme imzalanmışsa “değerlendirilmek ve gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin hiyerarşik üstüne durumun bildirilmesi ve/veya tespit edilen aykırılıkların suç oluşturması ihtimali varsa Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesi” yolunda kararlar verilmekteydi.

 

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları ve Kurul Kararında belirtilen tespitler doğrultusunda incelenen ihalede hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca “İhalenin iptali”nin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                             K.Nejat ÜNLÜ                                                    

                                                                                                               Kurul Üyesi                                                                                                                                                                

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul