• Karar No: 2007/UY.Z-1058
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :103
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1058
Şikayetçi:
 Ali Fethi Öztürk, Büyükkırım Mah. Kızılay Cad. Aka İşhanı Kat:2 No:45 Ceyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 BOTAŞ Petrol İşletmeleri Müdürlüğü, P.K.73 Ceyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4264
Başvuruya konu ihale:
 2006/110614 İhale Kayıt Numaralı “ITP Jandarma Koruma Karakolları Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 06.00.93.0194/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            BOTAŞ Petrol İşletmeleri Müdürlüğü tarafından 05.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan ITP Jandarma Koruma Karakolları Onarım İşi ihalesine ilişkin olarak Ali Fethi Öztürk’ün 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2007 tarih ve 4264 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurumuna yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 06.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2620 sayılı Kararı ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verildiği, bu Karar üzerine idarece yeniden yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, ancak sözleşmeye davet edilmeyi beklerken idarenin 08.01.2007 tarihli kararıyla, “başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale işlemlerinin 2007 yılına sarktığı, bu haliyle 2006 yılı ödeneğinin artık kullanılamayacağı ve ihalenin ödeneksiz hale geldiği” gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği, idarenin söz konusu işleminin mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru konusu ihalenin iptali kararının gerekçelerine bağlı ve sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

           

            08.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, “ITP Jandarma Koruma Karakolları Onarımı İhalesinin 2006 yılı yatırım bütçesi ödeneğinden olması, ihalenin 2007 yılına sarkması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesinde yer alan ‘Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz’ ibareleri nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiği” belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, idarenin 24.01.2007 tarihli cevap yazısı ile, “İhaleye teklif veren isteklilerden Serhat Mühendislik firmasının 05.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmasını müteakip 08.12.2006 tarihinde BOTAŞ Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili görüş istenildiği, Genel Müdürlükten alınan görüş ve 4734 sayılı Kanunun 5. maddesindeki ‘Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.’ şeklindeki hüküm doğrultusunda ihalenin iptal edilmesine karar verildiği”  bildirilmiştir.

 

İdare tarafından Kuruma gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; isteklilerden Serhat Mühendislik firmasının 05.12.2006 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine idare tarafından BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yazılan 08.12.2006 tarihli yazı ile ‘ihale işlemlerinin 2007 yılına sarkması durumunda ödeneğin kullanılıp kullanılamayacağına’ ilişkin görüş istenildiği, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 25.12.2006 tarihli cevap yazısı ekinde, I. Hukuk Müşavirliğinin 22.12.2006 tarihli yazısı ile Plan ve Bütçe Daire Başkanlığının 18.12.2006 tarihli yazısına yer verildiği, Plan ve Bütçe Daire Başkanlığının anılan yazısında “… Yatırım programımızda Ödeneği Toplu Projeler olarak nitelendirilen projeler kapsamında izlenen “Güvenlik Projesi”nin detayında yer alan alt harcama kalemleri ve ödenekleri yıllık olup, bir sonraki yıla aktarılamamakta ve söz konusu harcama kalemleri her yıl yeniden belirlenmektedir.” denilerek ihale işlemlerinin 2007 yılına sarkması halinde 2006 yılı ödeneğinin kullanılamayacağının ifade edildiği, I. Hukuk Müşavirliğinin yazısında da benzer görüş belirtildiği; alınan bu görüşler doğrultusunda idarenin 08.01.2007 tarihli işlemi ile ihaleyi iptal ettiği anlaşılmıştır.

          

           Kurum tarafından idareye yazılan 13.03.2007 tarihli yazı ile, ihale konusu iş için 2007 yılı yatırım programında ödenek ayrılıp ayrılmadığının sorulması üzerine, idarenin 15.03.2007 tarih ve 6016 sayılı yazısında, “… 2007 yılı için Yatırım Programımızda Ödeneği Toplu Projeler olarak nitelendirilen projeler kapsamında izlenen ‘Güvenlik Projesi’nin detayında yer alan alt harcama kalemleri henüz belirlenmemiştir. Bunlarla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı gerekmektedir. Hangi kalemlerin ne kadar ödenekle serbest bırakılacağı halihazırda belli değildir. İşletmeler Müdürlüğümüze bugün itibariyle tahsis edilmiş böyle bir ödenek yoktur.” şeklinde cevap verilmiş ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 2007 Yılı Yatırım Programı yazı ekinde gönderilmiştir.

            

           BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 2007 Yılı Yatırım Programının incelenmesinden, ihale konusu işi kapsayan Güvenlik Projesi için 9.525.000 YTL tutarında ödenek öngörüldüğü anlaşılmış olmakla birlikte, bu tutarın toplu ödenek olarak belirtildiği, alt harcama kalemlerinin henüz belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

           Sonuç olarak, ihale konusu iş için planlanan ödeneğin tamamının 2006 yılı bütçesinden karşılanmasının öngörüldüğü ve işin süresinin 60 gün olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ihale işlemleri ve işe başlama tarihi 2007 yılına sarktığı açık olan söz konusu yapım işinde, “ihale işlemlerinin 2007 yılına sarkması nedeniyle 2006 yılına ait ödeneğin kullanılmasının imkansız hale geldiği” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.   

        

           Açıklanan nedenlerle;

 

           4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul