• Karar No: 2007/UH.Z-1072
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :9
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1072
Şikayetçi:
 Av.Deniz Kaşkaloğlu, Megapol Sos. Hiz. Tem. İnş. Bil. Yem. Ürt. Ltd. Şti. Vekili, Cumhuriyet Cad. Ferah Apt. Kat.3 D.7/1 Nu:233 Harbiye/Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Viranşehir Belediyesi, Kışla Mahallesi Ptt Caddesi 63700 Viranşehir/ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6043
Başvuruya konu ihale:
 2006/181927 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı ve Peyzaj İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.05.73.0202/2007-19 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Viranşehir Belediyesi tarafından 22.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı ve Peyzaj İşi” ihalesine ilişkin olarak Av.Deniz Kaşkaloğlu’nun (Megapol Sos. Hiz. Tem. İnş. Bil. Yem. Ürt. Ltd. Şti. Vekili) 23.02.2007 tarih ve 6043 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun ehliyet yönünden reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranına yer verilmediği, bunun Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu,

 

2) İşin içeriği “İlçe genelinde çöp toplama, taşıma, cadde ve sokak süpürme, belediye hizmet binası, kültür ve sanat merkezi, mezbaha temizliği ve parklar ve orta refüj ve mezarlıkların peyzaj hizmet alım işi” olmasına rağmen, ihale ilanında ve idari şartnamede işin adının “Temizlik ve peyzaj işi” olarak basite indirgenerek belirtilmesinin 26011 sayılı Tebliğin 4/1. maddesi düzenlemesine aykırı olduğu,

 

3) İhale dokümanının CD halinde verildiği, ancak CD’de teknik şartnameye yer verilmediği, bunun ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte bir aykırılık olduğu,

 

4) İdari şartnamenin 7.3.2.1. maddesi ile teknik şartnamenin 10 uncu maddesinin çeliştiği,

 

5) İşin niteliğinin bilgi ve deneyim gerektirmesine rağmen ihalede herhangi bir kalite standardına yer verilmemiş olmasının ihalenin sağlığını tehdit eden bir durum olduğu,

 

6) İdari şartnamenin 7.4. maddesinde çöp toplama, taşıma hizmetleri ve peyzaj işi veya genel temizlik hizmetlerinin benzer iş olarak belirtilmesine rağmen, çöp toplama, taşıma hizmetleri ve peyzaj işinin ayrı, genel temizlik hizmetlerinin ayrı birer sektör olduğu, düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

7) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim bedelinin teklif fiyata dahil olan masraflar arasında sayılmadığı ancak, teknik şartnamenin 21 inci maddesinde işçilere iş elbisesi verileceğinden bahsedildiği, ayrıca kıyafetlerin niteliğine ve kaç adet verileceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığı,

 

8) İdari şartnamenin 26 ncı maddesine göre personele verilecek yemeğin teklif fiyata dahil olduğu ancak yemeğin kalorisi ve niteliğine ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği, ayrıca bedelin ayni mi nakdi mi olduğunun anlaşılamadığı,

 

9) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ulaşım giderlerinin yükleniciye ait olacağı belirtilmesine rağmen bunun kaç gün üzerinden hangi şartlarda yapılacağının ve ayni mi nakdi mi olduğunun belirsiz olduğu,

 

10) İdari şartnamenin 48.1. maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtildiği, ancak asgari ücrette meydana gelecek değişikliklerin hak edişlere yansıtılması gerektiği, düzenlemenin Fiyat Farkı Kararnamesine uygun olmadığı,

 

11) Teknik şartnameye göre bir adet pratisyen doktor bulundurulmasının zorunlu olduğu, ancak bu hususa idari şartnamede yer verilmemiş olduğu,

 

12) İdari şartnamede belirtilen, tıbbi atıkların uygun şekilde depolanması, toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi işine teknik şartnamede yer verilmediği, üstelik söz konusu işin başka bir iş kolu olduğu,

 

13) İhale üzerinde bırakılan firma ve en avantajlı ikinci teklifi veren firmaların, yılın ilk üç ayında yapılan mezkur ihalede bir önceki yılın bilanço ve gelir tablosunu da ihale dosyasına koymaları gerekirken, 2005/2006 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosunu içeren belgeleri sunmadıkları,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin ehliyeti” başlıklı beşinci maddesinde;  “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

b) İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

06.03.2007 tarih ve 573/3 sayılı ön inceleme tutanağı ile esasın incelenmesine geçilen dosyada, 12.03.2007 tarih ve 2007/AK.H-573.1 sayılı kurul kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verilmiş olup, 13.03.2007 ve 19.03.2007 tarihlerinde Kurum kayıtlarına alınan idarece gönderilen ihale dosyasının incelenmesinden;

 

12.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının yedinci maddesinde ihale doküman bedelinin 300 YTL olarak belirlenen inceleme konusu ihalede, idare tarafından 12 adet istekli olabilecek adına Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve Ön Yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 32 nci maddesi hükmüne göre ihale dokümanının satın alındığına ilişkin “Standart form KİK.005.0/H” düzenlendiği, formların ekinde şartname, basılı evrak bedeli olarak 300 YTL karşılığı firma adlarının belirtildiği tahsilat makbuzlarının yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “ihaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı yedinci maddesinin “ihale dokümanının satın alındığına dair belgeye ilişkin (k) bendi düzenlemesi gereği, başvuru sahibinin teklifinde mevzuat gereği bulunması gereken “Standart form KİK.005.0/H”’ye yer vermediği, teklifinde tahsilat türü “ilan ve reklam vergisi” karşılığı 300 YTL yatırıldığına ilişkin 22.01.2007 tarihli tahsilat makbuzunun yer aldığı, idareden gönderilen yazıda da başvuru sahibinin ihale dokümanı satın alanlar arasında gösterilmediği, bu haliyle başvuru sahibinin ihale dokümanı satın almadan teklif verdiği tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, anılan mevzuat hükmü gereği başvuru sahibinin itirazen şikayet ehliyetine sahip olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21/b maddesi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

İncelenen ihalede şikayetçi, ihale doküman bedelini idareye yatırmış ve teklif dosyasını usulüne uygun olarak ihale komisyonuna teslim etmiştir.

 

İdare; yatırdığı doküman bedeli karşılığında şikayetçiye verdiği makbuza, 2006/181927 no’lu ihalenin doküman bedeli yazacağına, makbuza yanlışlıkla “İlan ve reklam vergisi” yazmıştır. Doküman bedeli 300-YTL olup şikayetçi idareye bu bedeli yatırıldığından şikayetçinin yatırdığı 300-YTL’nin bu ihale için yatırıldığı bellidir.

 

Açıklanan nedenle şikayetçinin başvurusunun “İtirazen şikayet” olarak incelenmesinin gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

K.Nejat ÜNLÜ                                                                                       Muzaffer EREN

  Kurul Üyesi                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul