• Karar No: 2007/UH.Z-1078
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :15
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1078
Şikayetçi:
 Özgün Laboratuvar Turizmcilik Bilgisayarcılık San.ve Tic. Ltd. Şti., Fevzi Çakmak Cad. No:42 Merkez/KARABÜK
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliği, Alpaslan Cad. No:1 78200 Merkez/KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6366
Başvuruya konu ihale:
 2006/120082 İhale Kayıt Numaralı “Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.05.94.0078/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi’nce 30.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özgün Laboratuvar Turizmcilik  Bilgisayarcılık San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2007 tarih ve 6366 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Söz konusu Radyolojik Görüntüleme Hizmet alım ihalesine Kadıköy Sağlık Kompleksi Ltd.Şti. Karabük Şubesi ile birlikte firmaları Özgün Lab.Tur.Bil.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından teklif verildiği, ihale kararını bildiren 02.02.2007 tarih ve 001033 sayılı tebliğ ile ihalenin Kadıköy Vatan Sağlık Kompleksi Ltd.Şti.’ne verildiğinin öğrenildiği, ihaleyi alan Kadıköy Vatan Sağlık Kompleksi Ltd.Şti.’nin ihaleye katılma koşullarını taşımadığı,
1 )ihaleye katılma koşullarına ilişkin 7.3.2.(g) maddesinde istenen anahtar teknik personelin şirket bünyesinde bulunduğuna ilişkin SSK belgelerinin Kadıköy Sağlık Kompleksi Ltd.Şti. Karabük Şubesince ibraz edilmediği,
2 ) 7.3.3.(f) maddesinde teklif edilen cihazlara ait teknik özelliklerle ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanların belgelenmesi istenildiği halde Kadıköy Sağlık Kompleksi Ltd.Şti. Karabük Şubesi’nin cihazlara ait teknik doküman ve katalog vermediği,
3 )7.3.4.(b) maddesinde istenen teknik şartnameye uygunluk belgesinin Kadıköy Sağlık Kompleksi Ltd.Şti. Karabük Şubesi tarafından verilmediği,
4 ) 7.5.1 inci maddede ihaleye katılabilmek için gereken belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur denildiği halde, Kadıköy Sağlık Kompleksi Ltd.Şti. Karabük Şubesi evraklarının bir kısmının noter onaysız olduğu,
5 ) 7.5.6 ncı maddede belirtilen mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin Kadıköy Sağlık Kompleksi Ltd.Şti. Karabük Şubesi tarafından tam olarak verilmediği, bu nedenle 7.5.6 ncı maddedeki şartları yerine getirmediği, 6)İdari şartnamenin 10.(f) maddesinde ihale tarihinden önceki beş yıl içinde idareye yaptığı işler sırasında iş veya mesleki ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen firmaların ihale dışı kalacağının belirtildiği, Kadıköy Sağlık Kompleksi Ltd.Şti. Karabük Şubesinin 2000 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Satınalma Daire Başkanlığı ile yaptığı Hemodiyaliz Uygulamaları Sözleşmesinde 5 cihaz+5 yatak kapasitesi ruhsatlı olup 13 cihaz+13 yatak çalıştırarak ehliyetsiz ve eksik personelle hizmet vermeye devam etmesi neticesinde Diyaliz Yönergesinin 13 üncü maddesi gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından 17.12.2003 tarih ve 10898 sayılı onayı ile ruhsatının iptal edildiği, ruhsatı iptal edilmesine rağmen 2004 yılına kadar ruhsatsız şekilde Hemodiyaliz uygulamalarını devam ettirdiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Satınalma Daire Başkanlığının bu durumu müfettiş denetimi ile tespit ederek cezai işlem uyguladığı, bu nedenle ihalede idari şartnamenin 10 uncu maddesi şartlarının yerine getirilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2.(g) maddesinde; “Anahtar teknik personellere ait diploma aslı veya noter onaylı fotokopisi ile bünyesinde bulundurduğuna dair SSK belgesini ibraz edecektir….Anahtar Teknik Personel Listesi: 1 adet Radyoloji Uzmanı, 2 adet Röntgen Teknisyeni.” düzenlemesi yer almıştır. Aynı düzenleme ihale ilanının 4.3.2.(g) maddesinde de bulunmaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz….” hükmü yer almıştır.

 

            Şikayete konu ihalenin üzerinde bırakıldığı Kadıköy Vatan Sağlık Kompleksi Tic.Ltd.Şti. Karabük Şubesi’nin teklif zarfı içerisinde yer alan belgeler incelendiğinde; anahtar teknik personel olarak istenilen 1 adet radyoloji uzmanına ve 2 adet röntgen teknisyenine ait diplomaların sunulduğu, ayrıca diplomaları sunulan 1 adet radyoloji uzmanı ile 2 adet röntgen teknisyeninin Kadıköy Vatan Sağlık Kompleksi Tic.Ltd.Şti. bünyesinde çalıştığını gösteren Sosyal Sigortalar Kurumu Karabük Sigorta İl Müdürlüğü onaylı 2006 yılı 9,10,11 ve 12 inci ay Dönem Bordrosu bilgilerinin yer aldığı belgelerin idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece istenilen anahtar teknik personelin Kadıköy Vatan Sağlık Kompleksi Tic.Ltd.Şti. bünyesinde çalıştığını gösteren Sosyal Sigortalar Kurumu Karabük Sigorta İl Müdürlüğü onaylı belgelerin idareye sunulduğu anlaşıldığından, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Makine ve Diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3.(f) maddesinde; “Teklif edilen cihazlara ait teknik özelliklerle ilgili bilgilerin yer aldığı dökümanlar belgelenecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. İlanın 4.3.3.(f) maddesinde de aynı yönde düzenleme yer almıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3.(a) maddesinde; Kemik Dansitometresi, Sprinal tomografi, İndirekt film ( Mammografi ) ve Kontrastlı Tetkikler cihazlarının yüklenici firma tarafından temin edileceği belirtilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgelerbaşlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir…” hükmü yer almaktadır. 

 

            Kadıköy Vatan Sağlık Kompleksi Tic.Ltd.Şti. Karabük Şubesi’ne ait teklif dosyasında Kemik Dansitometre cihazı, Sprinal tomografi cihazı, Mamografi cihazı ve röntgen cihazının şartnameye uygun olarak işe başlama tarihinde hazır bulundurulacağına dair taahhütname verildiği, ayrıca anılan firmanın idareye sunduğu teknik şartnameye uygunluk beyanı belgesinde ihale konusu işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak cihazların taşıdığı teknik özelliklere ilişkin bilgi ve taahhüdün yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarenin şikayete ilişkin kararını içeren 13.02.2007 tarih ve 1582 sayılı yazısında; idari şartnamenin 7.3.3.(f) maddesinde istenilen belgenin teknik şartnameye uygun olarak taahhütname şeklinde düzenlendiği ve idarece bunun kabul edildiği belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3.(g) maddesinde yapılan düzenlemede ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi için gerekli görülen makinelere ilişkin teknik özelliklerin belgelendirilmesinin istenildiği anlaşılmakta olup; Kadıköy Vatan Sağlık Kompleksi Tic.Ltd.Şti. Karabük Şubesi’nin istenilen cihazlara ait teknik özellikleri gösteren teknik şartnameye uygunluk belgesi sunduğu, ayrıca şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak söz konusu cihazların temin edileceğine dair taahhütname verdiği ve söz konusu belgelendirmenin idarece uygun bulunduğu anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 7.3.4.(b) maddesinde; “İstekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı olarak ve şartnamedeki sıraya göre cevap vererek " Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi " düzenleyecek olup bu belge başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Aynı düzenleme ilanın 4.3.4.(b) maddesinde de yer almıştır.

 

                İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde idari şartnamenin 7.3.4.(b) maddesinde istenilen Teknik Şartnameye Uygunluk belgesinin Kadıköy Sağlık Kompleksi Ltd.Şti. Karabük Şubesi tarafından teklif zarfı içerisinde idareye sunulduğu anlaşıldığından, bu husustaki iddia yerinde bulunmamıştır.

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekline” ilişkin 7.5.1 inci maddesinde; “İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslına veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. Bu ihale sonucunda üzerine iş ihale edilmiş istekliler sundukları iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asıllarını, sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz etmek zorundadır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 37 nci maddesinde;  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür….” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu idari şartnamede yer alan düzenlemeye göre ve ilgili mevzuat uyarınca ihaleye katılabilmek için sunulması gereken belgelerin ya asıl olması ya da aslına uygunluğunun noterce onaylanmış örneklerinin olması gerektiği veya idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhini taşıyan belge suretlerinin teklif ile birlikte sunulabileceği anlaşılmaktadır.

 

            İdarenin şikayete ilişkin 13.02.2007 tarih ve 1581 sayılı yazısında; idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde istenilen belgelerin bir kısmının asıl olarak, bir kısmının da noter tasdikli olarak düzenlendiği ve geçerli belgeler olduğu belirtildiğinden ve idarece gönderilen ihale işlem dosyasının fotokopi nüshaları üzerinde yapılan incelemede bir kısım belgenin noter onaylı olduğu görüldüğünden ve noter tasdikli olmayan belgelerin ise idarece asıl belge olduğunun belirtilmesi nedeniyle bu husustaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesinde; “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kalite belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde belirtilen ve Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca düzenlenmesi zorunlu olan kalite belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen akreditasyon kurumlarının, Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kurumlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İdari şartnamenin “kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; isteklilerin ihale konusu işin yürütülmesi kapsamında kullanılacak her türlü sarf malzemelerini (film, test, solüsyon vb) uluslar arası kabul görmüş standart belgelerden CE (ile varsa AT) sertifikalı olarak kullanması gerektiği belirtilmiştir.

 

İdarenin şikayete ilişkin 13.02.2007 tarih ve 1581 sayılı yazısında; idarenin 7.5.6 ncı maddeye ilişkin olarak herhangi bir belge istemediği buna karşın ihale üzerinde kalan firma tarafından akredite edilen belgelere ilişkin olarak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen 19.07.2006 tarih ve 6886 sayılı belgenin verildiği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesinde idari şartnamede istenilen kalite belgelerine ilişkin olarak Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.4 üncü  maddesinde ihale konusu hizmetin yürütülmesi esnasında kullanılacak sarf malzemelerinin CE sertifikalı olması gerektiği belirtilmekle birlikte buna ilişkin belgelendirmenin teklif ile birlikte sunulmasına ilişkin açık bir düzenlemenin idari şartnamede yer almadığı, ayrıca CE sertifikasının bir kalite belgesi kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, dolayısıyla söz konusu ihalede idari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesi kapsamında bir belgelendirme istenilmediği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin “İhale Dışı Bırakılma Nedenleri” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde ihale dışı bırakılacaktır:… f)İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin IX/H maddesinde; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendinin uygulamasına ilişkin  olarak;

            İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar dolayısıyla meslek ve iş ahlakına aykırı davranışların 4734 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir.

               4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışlar ile bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışların iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirilebilecektir.

Ancak,  4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme” fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde;

a-                 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır.

b-                Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesinin ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca her olayın kendi özgün koşulları içerisinde isteklinin idareye yüklendiği işin yerine getirilmesi sırasında davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının idarece yapılan değerlendirme sonucunda belirleneceği ve bu hususta takdirin idareye ait bulunduğu ve 4734 sayılı Kanunun (f) bendi hükmü gereğince de ihale tarihinden önceki beş yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenlerin yalnızca o idarenin ihalelerine geriye dönük beş yıl için giremeyeceği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Kadıköy Sağlık Kompleksi Ltd.Şti. Karabük Şubesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Satınalma Daire Başkanlığı ile yaptığı sözleşme uyarınca bu idareye yüklendiği işin yerine getirilmesi esnasında iş ve meslek ahlakına aykırı davranışta bulunduğu iddia edildiğinden, söz konusu iddianın sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Satınalma Daire Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği ihalelere teklif verilmesi halinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi’nce gerçekleştirilen söz konusu ihaleye ilişkin olarak iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul