En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1079
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :16
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1079
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak, 16/15, 06440, Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bozdoğan Belediyesi, Bozdoğan Belediyesi, Çarşı Mah., Muğla Cad., 8, 09760, Bozdoğan / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6506
Başvuruya konu ihale:
 2006/195929 İhale Kayıt Numaralı “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.06.04.0199/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bozdoğan Belediyesi’nce 25.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San.  ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2007 tarih ve 6506 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)                 Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre hizmet yeri yeterlik belgesine yönelik düzenlemelerde hizmet kapsamı ve varsa standart numarasının açık olarak yazılması gerektiği, ancak idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde yapılan; “İstekliler ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış TSE’den alınmış TS 12524 hizmet yeterlik belgesi, TS 13111 hizmet yeterlik belgesi ile TS 12993 hizmet yeterlik belgesi aslı veya noter tastikli suretlerini vermesi gerekmektedir.” düzenlemesinin Tebliğ’e, Kanun’un 5. maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu,

 

2)                 Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün XIII.G maddesinin 15. bendinde teknik şartnamede teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyeceği ve idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacağı şeklinde bir hüküm bulunmasına rağmen kıyafetlerin nitelik ve niceliklerine yönelik herhangi bir düzenleme yapılmadığı, teknik şartnameye dokümanda yer verilmediği, bunun yerine mal alımına yönelik özel şartname düzenlendiği, dolayısıyla ihale dokümanının eksik hazırlandığı, firmalarının idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar içinde yer alacağı belirtilen ekipman, malzeme ve kıyafete yönelik olarak bilgi sahibi olmasının ve tekliflerinin belirlenmesinin engellendiği; malzeme, ekipman ve personelin kullanacağı kıyafetlerin nitelik ve niceliklerini bilmeden teklif hazırlamalarının mümkün olmadığı,

 

3)                 İdari şartnamede işin süresinin 334 gün olarak belirtilmiş olmasına rağmen doküman ekinde birim fiyat teklif cetvelinde 25 kişi 365 gün üzerinden teklif verileceği şeklindeki düzenlemenin firmalarını tereddüde düşürdüğü ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibi; idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde yapılan hizmet yeri yeterlik belgeleri ile ilgili düzenlemenin Tebliğ’e ve Kanun’un 5. maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “İstekliler ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış TSE’den alınmış TS 12524 hizmet yeterlik belgesi, TS 13111 hizmet yeterlik belgesi ile TS 12993 hizmet yeterlik belgesi aslı veya noter tasdikli suretlerini vermesi gerekmektedir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

15.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün VIII.L maddesinde “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Yukarıda belirtilen Tebliğ düzenlemesi doğrultusunda, idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ve niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihaleleri hariç olmak üzere, alınacak hizmetin niteliğine ilişkin olarak ihale dokümanlarında ilgili hizmet yeri yeterlik belgelerine yönelik düzenlemelere yer verilebilir.

 

İhale konusu ile ilgili olarak, TS 13111 standardının kapsamı; “Bu standart, kent temizliği yapan iş yerlerinin fiziki yapısı, işletmecilik, hizmet üretimi, çalışanların özellikleri ve donanım ile ilgili kuralları kapsar. Atık ayırma hizmetlerini kapsamaz.”, şeklinde açıklanmıştır. Dolayısıyla, kent ve bina temizliği işi ile ilgili olan söz konusu ihalede adı geçen standarda ait belgenin istenmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Ancak, idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde istenen diğer standartlardan olan               TS 12524’ün “temizlik hizmeti veren işyerlerinin genel kurallarını kapsadığı” ve bina temizliği ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Gerek ihale ilânı gerekse idari şartname de, ihale konusu işin tanımı yeterli bir şekilde yapılmadığından, söz konusu işin kapsamı açık olarak anlaşılamamaktadır. İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (d) bendinde işin yapılacağı yer; “Bozdoğan Belediyesi sınırları” olarak belirlenmiştir. İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 2 nci maddesinde istenen malzemelerin bina temizliği ile ilgili olması ile 3 ve 7 nci maddesinde bulunan ifadeler nedeniyle, söz konusu işin ifasında kent temizliği ve bina temizliğinin beraber yapılacağı sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla, Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler için hizmet yeri yeterlik belgesi istenmemesi gerektiğinden, TS 12524 standardına ait belgenin talep edilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.   

 

TS 12993 standardının, “insan kaynakları hizmeti veren iş yerlerinin, yönetim sistemlerinin çeşitlerini, uygulanması gereken kuralları ve tarafların sorumluluklarını kapsadığı” ve ihale konusu iş ile ilgisinin olmadığı sonucuna ulaşıldığından, bu standardın ihaleye katılacak firmalardan talep edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

2) Başvuru sahibi; kıyafetlerin nitelik ve niceliklerine yönelik herhangi bir düzenleme yapılmadığını, teknik şartnameye dokümanda yer verilmediğini, bunun yerine mal alımına yönelik özel şartname düzenlendiğini, dolayısıyla ihale dokümanının eksik hazırlandığını, idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar içinde yer alacağı belirtilen ekipman, malzeme ve kıyafete yönelik olarak firmalarının bilgi sahibi olmasının ve tekliflerinin belirlenmesinin engellendiğini iddia etmektedir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ıncı maddesinin 3 üncü bendinde; “Ayrıca, hizmet işinin gerçekleşmesi esnasında kullanılacak malzeme, ekipman ve amortisman ile işçilere ayni olarak verilecek yol, yemek ve giyecek bedeli teklif fiyata dahildir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Aynı şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 7 nci maddesinde; “…Müteahhit işçilere bir takım yazlık, bir takım kışlık forma ile birlikte kış aylarında kullanılmak üzere bir çift çizme ve bir adet yağmurluk verecektir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale dokümanında idari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında düzenlenen malzeme ve personel hakkındaki düzenlemeler dışında ayrıca bir teknik şartname bulunmamaktadır. İdare tarafından Kurum’a gönderilen ihale dokümanları arasında başvuru sahibinin iddia ettiği gibi mal alımına yönelik özel şartnameye rastlanmamıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinde; “İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, gerekli görüldüğü takdirde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur…, düzenlemesi mevcuttur. Dolayısıyla teknik şartname, ancak idare tarafından gerekli görülmesi durumunda hazırlanacak bir doküman kapsamındadır.

 

            Sonuç olarak, idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 7 nci ve 12 nci maddesinde kıyafetle ilgili olarak gerekli düzenlemelere yer verildiğinden ve söz konusu  kıyafetlerin istekliler tarafından ayni olarak temin edileceği ve bu unsurun teklif fiyatına dahil edileceği dokümanda düzenlendiğinden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.   

 

3)   Başvuru sahibi; idari şartnamede işin süresinin 334 gün olarak belirtilmiş olmasına rağmen doküman ekinde birim fiyat teklif cetvelinde 365 gün üzerinden teklif verileceği şeklindeki düzenlemenin firmalarını tereddüde düşürdüğünü ve bu durumun mevzuata aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde işin miktarı ve türü ile ilgili olarak “11 aylık 25 kişi ile 334 gün hizmet alımı”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Aynı şartnamenin işe başlama ile bitirme tarihinin belirlendiği 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren 01.02.2007 tarihinde başlar, 31.12.2007 tarihinde sona erer. 334 takvim günüdür.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif cetveli örneğinde ise, personel çalıştırılması hizmet alımı işine ait “gün sayısı” 365 olarak belirtilmiştir.

 

15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII/G-7 maddesinde; “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır. Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.   

 

Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre işin ifası için idare tarafından belirlenen süre zarfında işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden sonraki farklı bir gün olarak belirlenmişse veya işin bitiş tarihi ayın son gününden önceki farklı bir gün olarak belirlenmişse işçilik hesabında yukarıda belirtilen Tebliğ düzenlemeleri uygulanır.

 

İdari şartnamenin yukarıda bahsedilen 49.2 nci maddesinde belirtilen işin süresine bakıldığında, başlangıç ve bitiş aylarında eksik gün bulunmadığı ve işin süresinin 11 tam aydan meydana geldiği tespit edilmiştir. 

 

Başvuru sahibi firma tarafından idareye yapılan şikâyet dilekçesinde bu iddia ile ilgili olarak idare tarafından verilen cevapta “Söz konusu ihalenin gerek ilânında gerekse ihale dokümanının ilgili maddelerinde işin süresinin 334 gün olduğu açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Sehven birim fiyat teklif cetveline 365 gün olarak yazılan işin süresi, ihale dokümanı alan ve 25.01.2007 tarihinde ihaleye iştirak eden 3 firma için herhangi bir tereddüde sebep olmadığı da tarafımızdan görülmektedir.”, açıklaması yapılmıştır.

 

İhaleye teklif veren iki istekliye ait birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif cetvelinde gün sayısının “334” olarak alındığı; diğer isteklinin teklif cetvelinde ise gün sayısının yazılmadığı, miktar olarak sadece 25 kişinin alındığı ve birim fiyatın “1 gün” üzerinden değil “1 ay” üzerinden hesaplandığı belirlenmiştir. İhaleye teklif veren üçüncü firmanın teklifi zarflar açılmadan önce değerlendirme dışı bırakıldığından, bu isteklinin teklif cetveli hakkında bir değerlendirme yapma imkânı bulunmamaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespit doğrultusunda, her ne kadar idare tarafından verilen cevap yazısında istekliler arasında bir tereddüdün olmadığı belirtilmişse de, ihaleye teklif veren iki isteklinin teklif cetvellerindeki birimlerin birbirinden farklı olduğu, isteklilerden birisinin teklif birim fiyatını “1 gün” üzerinden, diğerinin teklif birim fiyatını ise “1 ay” üzerinden oluşturduğu, ancak iki isteklinin teklif cetvelinin de idare tarafından kabul edildiği görülmektedir.

 

Yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, idarenin yaklaşık maliyet hesabını kamu ihale işçilik modülüne uygun olarak “ay” üzerinden değil de “gün” üzerinden yaptığı ve teklif cetvelinde de isteklilerden birim fiyatlarını bu şekilde vermelerini istediği belirlenmiştir.

 

İlân tarihinin 04.01.2007 ve ihale tarihinin 25.01.2007 olduğu ihalede, 2007 yılının ilk yarısındaki brüt asgari ücret olarak 562,50 YTL alınması gerektiğinden; yol, yemek ve giyecek giderleri hariç, %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere bir işçi için bir aylık teklif edilmesi gereken asgari maliyeti 706,84 YTL olmaktadır.

 

Yukarıda belirlenen tutar olan 706,84 YTL’ye göre, bir işçinin işin ifası süresince işverene olan asgari maliyetine ait hesabın kamu ihale mevzuatına uygun olarak yapılması halinde 11 ay üzerinden 706,84(YTL/kişi.ay)x11(ay)=7.775,24(YTL/kişi), hesabın idarenin yaptığı gibi 334 gün üzerinden yapılması halinde ise [706,84 (YTL/kişi.ay)/30(gün/ay)]x334(gün)=7.869,48(YTL/kişi) şeklinde farklı sonuçların çıktığı görülmektedir.

 

Sonuç olarak, mevzuata uygun olmadan yapılan yaklaşık maliyet hesabı ile bu doğrultuda düzenlenen teklif cetveli dikkate alındığında ve isteklilerin teklif cetvellerini farklı birimlere göre oluşturduğu düşünüldüğünde idarenin yaptığı söz konusu düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

  

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

1)         İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş tanımı; “Belediyelere yapılan temizlik veya çöp toplama veya büro personeli işlerini kapsayan iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.”, şeklinde yapılmıştır.

 

Söz konusu benzer iş tanımında bahsedilen alanların sadece belediyelere yapılan işlerle sınırlı tutulmasının rekabeti daraltmaktadır. 

 

2)         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

            a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.”, hükmü mevcuttur.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in başvuru sürelerini düzenleyen 6 ncı maddesinde; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”, düzenlemesi ile,

 

Aynı Yönetmelik’in 7 nci maddesinde; “Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.”, düzenlemesi mevcuttur.

Yapılan incelemede; başvuru sahibinin idareye şikâyet tarihinin 05.02.2007, idarenin bu başvuruya cevap tarihinin 07.02.2007, idarenin başvuru sahibine verdiği cevabın firma tarafından tebellüğ tarihinin 12.02.2007, söz konusu işe ait sözleşmenin imza tarihinin ise 15.02.2007 olduğu ve isteklinin itirazen şikâyet dilekçesinin 27.02.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği belirlenmiştir. Dolayısıyla, bahsedilen mevzuat hükümleri ışığında, başvuru sahibinin idarenin cevabının tebellüğ tarihinden sonra 15 gün içinde Kurum’a itirazen şikâyet hakkı bulunmasına ve bu süre içinde idare tarafından sözleşme imzalanamayacağı hususu belirli olmasına rağmen sözleşmenin imzalanmasında mevzuatta düzenlenen bu sürelere uyulmadığı tespit edilmiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen TSE hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata  aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebeplerinden birisi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

İhale tarihinin 25.01.2007 olarak belirlendiği, ilanın 04.01.2007 tarihinde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan belgelerin yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin idareye 05.02.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle kararın bahse konu hususu iptal gerekçesi kabul eden kısmına katılmıyoruz.

 

                                                                                            

                                                                                             Yaşar GÖK

                                                                                            Kurul  Üyesi

                         

                                              

 

           

 

 

 

 

KARŞI OY

 

 

 

 

İncelenen ihalede ihale tarihinin 25.1.2007 olarak belirlendiği, ihale ilanının 4.1.2007 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale 24.1.2007 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinden bir gün önce 5.2.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini düzenleyen hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin ilana ve ihale  dokümanına yansıyan düzenlemeyi ihale tarihinden 11 gün sonra şikayet konusu yapması karşısında idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan  kalmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle  ihale tarihinden sonra yapılan usulüne uygun olarak  yapılmayan başvurunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında saptanan mevzuata aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                            H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul