• Karar No: 2007/UH.Z-1083
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :23
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1083
Şikayetçi:
 Asya Lojistik İnş. Yakıt Gıda Tekstil Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Şazibey Mah. Orhan Sezal Bulv. Nakliyeciler Sit. 2 Merkez/KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Yürükselim Mah. Gazi M.Kuşcu Cad. Tıp Fak 32 Merkez/KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 5032
Başvuruya konu ihale:
 2006/184703 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.04.94.G017/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 05.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Temizlik ihalesine ilişkin olarak Asya Lojistik İnş. Yakıt Gıda Tekstil Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 5032 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdarece düzenlenen 60 kişilik 11 aylık hizmet satın alınması ihalesine iştirak ettikleri,

İhale Komisyonunun tekliflerini aşırı şük teklif olarak değerlendirerek sorgulama yaptığı ve

firmalarının ihale dışı bırakıldığı, idareye şikayet başvurusu yaptıkları, ancak başvurularının

idarece reddedildiği, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından verilen teklifin kullanılacak malzeme

giderleri ile amortisman giderlerini karşılamadığı halde aşırı şük teklif sorgulaması yapılmadan

ihalenin karara bağlandığı,

2) İdari şartnamenin 26.1 maddesinde belirtilen teklif fiyatının hazırlanmasında teklif

fiyatına dahil edilecek masraflar kısmında yemek, yol ve giyim bedelinin rakamsal olarak verildiği

ve nakdi olarak karşılanacağının belirtildiği, giyeceklere ilişkin bu düzenlemenin mevzuata aykırı

olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale İlanının 12.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı, ihalede tekliflerin

her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu toplam bedel

üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verildiği, işin süresinin 11 ay olduğu, işçi sayısının 60 olduğu

tespit edilmiştir.

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; yüklenici firmanın çalıştıracağı personele günlük

geliş-gidiş ücretinin 1,60-YTL yol bedeli ve 2,5-YTL yemek bedelinin öngörüldüğü ancak teklif

fiyata dahil olan unsurlardan yemek ve yol giderlerinin rakamla belirtilmesine rağmen bu

bedellerin kaç gün üzerinden hesaplanacağının belirtilmediği, ayrıca çalıştırılacak personele iş

süresi içerisinde 2 (iki) defa (yazlık-kışlık) giyim yardımının öngörüldüğü ve bir işçinin toplam

giyim kuşam bedelinin tutarı olarak 50-YTL rakamının konulduğu, İş kazaları ile Meslek

Hastalıkları Sigorta Prim Oranının %2 olduğu, resmi ve dini bayramlarda da temizlik

hizmetlerinin yürütüleceği belirtilmiştir.

İhale ilan tarihi itibari ile yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci

bölümünün XIII üncü maddesinin (G /8) bendinde; “Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak

ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin

günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak

ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul

edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari

şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31

veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün

sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu verilere göre yapılan hesaplamada sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 566.538,32

YTL (brüt yol, yemek ve giyim bedeli dahil) olduğu tespit edilmiştir.

İhale ilan tarihi itibari ile yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci

bölümünün XIII üncü maddesinin (h/b) bendinde;

Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak

personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı)

hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi

yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı

olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga

vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri

hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik

maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu

hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve

genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı şük teklif sorgulamasında bu giderler,

önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı şük teklif sorgulamasına

verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel

giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar"

kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim

bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen

işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram

günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi

uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya

brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin

değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı şük

görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili

ıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek

karar verilecektir.

Aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3

sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu

maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler,

idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle

değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale Komisyonunca, 08.01.2007 tarih ve 005 sayılı yazı ile; 4734 sayılı Kamu ihale

Kanununun 38. maddesi uyarınca ihale komisyonunca sadece başvuru sahibi Asya Lojistik İnş.

Yakıt Gıda Teks. Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasından açıklama istenildiği, söz konusu

firmanın 12.01.2007 tarihli açıklama yazısında; işçilerin geliş gidişlerinin ücretini vermeden kendi

firmalarının araçlarıyla yapılacağından yol bedelini teklif fiyata dahil etmediklerini ve genel

temizlikte kullanılacak sarf malzeme giderlerini de kendi depolarında hazır bulunan

malzemelerden karşılamayı şündüklerinden maliyet fiyatına bu unsuru dahil etmediklerini

belirttiği görülmüştür. Başvuru sahibi firma tarafından yapılan açıklamanın ihale komisyonunca

yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı; ancak teklifleri bu firma tekliflerine yakın olan

ve yaklaşık maliyetin oldukça altında kalan ihaleye katılan diğer (4) isteklinin teklif fiyatının 4734

sayılı Kamu ihale Kanununun 38. maddesi uyarınca aşırı şük olarak değerlendirilerek, aşırı

şük teklif açıklamasının istenmediği görülmüştür.

İhale üzerine bırakılan Altunlar Gıda Tekstil Kuyu Petrol Ür. Tem. İşleri Tic. Ltd. Şti.

firmasının teklif fiyatının olması gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı; bu durumda, ihale

üzerine bırakılan Altunlar Gıda Tekstil Kuyu Petrol Ür. Tem. İşleri Tic. Ltd. Şti. firmasının

teklifinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı şük teklif olarak

değerlendirilmemesi ve bu isteklinin ihale dışı bırakılmaması mevzuata aykırı bulunmuştur.

İdarece çalıştırılacak personele ödenecek asgari maliyet toplamının hatalı tespit edildiği,

dolayısıyla ihalenin asgari maliyeti karşılayamayan bir isteklinin üzerinde bırakıldığı, kalan 4

teklife ait teklif fiyatları belirtilen asgari maliyet tutarı altında bulunduğundan değerlendirilme dışı

bırakılması ve ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptali gerekmektedir.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi”

başlıklı XIII başlığın G. 13 üncü maddesinde Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması

sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere

aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile

sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar

öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım

ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve

istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece ihale dokümanında giyecek için yapılan düzenlemelerde 50 YTL giyim kuşam

bedeli tutarı öngörüldüğü, bu giyeceklerin özelliklerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı,

bu haliyle yukarıda zikredilen Kamu İhale Genel Tebliğinde ifade edilen “Personele ilişkin giyecek

giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan

giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak,

giyeceğin özellikleri ve sayısı idari şartnamede belirtilecektir” düzenlemesine aykırı işlem tesis

edildiği, idarece giyime ilişkin olarak idari şartnamede yapılan ve yukarıda belirtilen düzenlemenin

mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci

fıkralarında;

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda,

şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir.

Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda,

şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir.

Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun

bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini

izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikayet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle

ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale

işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan

en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere

gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme

imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü,

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6

ncı maddesinin bir ve ikinci fıkralarında;

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına

varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen

şikayet başvurusu süresi 15 gündür…” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ilk fıkrasında;

İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve

isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz

edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmü yer almaktadır.

İncelenen ihalede, başvuru sahibi firmanın 26.01.2007 tarihinde idareye şikayet

başvurusunda bulunduğu, idarenin 30.01.2007 tarihli yazı ile şikayet başvurusunu cevaplandırdığı,

söz konusu kararın başvuru sahibine 30.01.2007 tarihinde tebliğ edildiği, sözleşmenin yukarıda

anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu için

öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 31.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı görülmüştür.

Bu nedenle incelenen ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna aykırı olarak sözleşme

imzalandığı anlaşılmıştır.

2) İdari şartnamenin 26.5.h. maddesinde “01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli asgari

ücret: 531,00-YTL.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

İhale ilan tarihi 12.12.2006, ihale tarihi ise 05.01.2007’dir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2007-30.06.2007 tarihi arasında brüt

asgari ücret tutarı 562,50-YTL; 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 585,50-YTL olarak

belirlenmiştir.

İdari şartnamenin 49.2. maddesinde işe başlama ve bitiş tarihleri 01.02.2007-31.12.2007

olarak düzenlenmiş olmasına rağmen idari şartnamede, 01.01.2007 tarihinden sonra

gerçekleştirilecek ihale için isteklilerden tekliflerini bir önceki yıl için geçerli olan 531,00-YTL

brüt asgari ücret tutarını esas alarak belirlemeleri istenmiştir.

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde ise fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı G.
Personel Çal
ış

Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı

altında; “…2-Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret

tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet

hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı

veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama

modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı

günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek

ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır…” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XII-Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı başlıklı düzenlemesinde

ise; “Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği

tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır. ….

Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere

bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak

gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet

alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret

artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı şük hale gelmesinin önlenebilmesi için

söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı

hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’da temel asgari

ücretin, ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan asgari ücret olduğu belirtilmekte ve “Asgari

ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı 8 inci maddesinde

ise;

“…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal

Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş

işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki

fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal

sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya

sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen

ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik

sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve

hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci

maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla; Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale

(son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette sonradan meydana gelen değişikliklerin

fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. Teklif verilirken ihale tarihinde geçerli olan asgari

ücretin esas alınması gerekmektedir. Fiyat Farkı Kararnamesine göre, ihale tarihinden sonra asgari

ücrette meydana gelen değişikliklerin işin yerine getirilmesi sırasında yüklenicilerin alacağı hak

edişlere yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle, ihale dokümanında yer alan düzenlemeye göre

Fiyat Farkı Kararnamesi dikkate alındığında; ihale tarihi 17.01.2007 tarihinden itibaren 01.07.2007

tarihine kadar asgari ücrette herhangi bir artış meydana gelmesi Kanunen mümkün olmadığından,

ihale üzerinde kalan yükleniciye 01.07.2007 tarihine kadar asgari ücrette meydana gelen artışların

fiyat farkı olarak ödenme olanağı bulunmamaktadır.

İhale dokümanında isteklilerden ihale tarihinden önceki yıl için geçerli olan brüt asgari

ücret üzerinden teklif vermeleri istendiğinden, 2007 yılı için öngörülen brüt asgari ücretin teklif

edilmesi de engellenmiş, bu durum karşısında idari şartnamenin 48 nci maddesinde yer alan fiyat

farkı düzenlemesinin uygulanma imkanı fiilen ortadan kaldırılmıştır.

İdari şartnamenin 26.5.h maddesinde yer alan aylık brüt asgari ücretin 531,00 YTL

olduğuna ilişkin düzenleme, yukarıda zikredilen Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olduğundan,

idari şartnamedeki düzenlemeye göre teklif verildiğinde ihale tarihi itibariyle tekliflerin aşırı şük

kalma ihtimali bulunmakta ve tekliflerin mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilme imkanı

bulunmamaktadır. Zira idari şartnamedeki bu düzenleme ile ihaleye teklif veren isteklilerin teklif

fiyatını oluştururken aylık asgari ücret 531,00 YTL olduğunu varsayarak tekliflerini

oluşturacakları, zikredilen düzenleme gereğince ihale üzerinde bırakılacak yükleniciye 01.07.2007

tarihine kadar fiyat farkı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

3) Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği ve idarece ihale

dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı,

birimi ve miktarının boş bırakıldığı, dolayısıyla istekliler bu kısımları kendi algılamalarına göre

doldurdukları anlaşılmıştır. Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu

İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak,

idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler

tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları

göstermek amacıyla düzenlenir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe

İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde

birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare

tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif

mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim

fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”. hükmüne yer verilmiştir. Ancak başvuru

konusu ihalede, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı, birimi

ve miktarının boş bırakıldığı, ve yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı davranıldığı tespit

edilmiştir. Nitekim ihale üzerinde bırakılan isteklinin de birim fiyat teklif mektubu eki cetveli

kendi algılamasına göre yanlış doldurduğu, teklif edilen birim fiyat kısmını boş bıraktığı, teklif

mektubunun usule uygun olmadığı anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul